Comparteix:

Informe de Transparència voluntària de les universitats espanyoles

La “Fundación Haz” té com a missió enfortir la confiança de la societat en les institucions i les empreses, tot promovent la transparència, el bon govern i el compromís social. Constituïda l’any 2007, i fins octubre 2021 anomenada “Fundación Compromiso y Transparencia”, la "Fundación Haz" impulsa, entre altres iniciatives, la de l’anàlisi de la transparència voluntària de les universitats espanyoles.

La finalitat principal dels informes de la fundació es la d’impulsar la transparència web tot desenvolupant un conjunt d’àrees i indicadors comuns, a partir dels quals les universitats puguin anar enriquint la seva rendició de comptes.

Compromesa amb la millora contínua, la fundació ha cancel·lat algun any la publicació dels seus informes, per dedicar un temps a la reflexió metodològica i a repensar el model utilitzat. Així va ser amb els informes de l'any 2017  i també amb el del 2021.

Com a resultat d'aquesta darrera revisió, la "Fundación Haz" ha suprimit la publicació del rànquing de transparència al seu web i, tot mantenint l’informe anual de transparència voluntària de les universitats, ha incorporat l'atorgament d'un segell “t de transparente” a aquelles institucions que demanin el nou servei i acreditin el compliment d'un conjunt indicadors i principis de transparència web, prèviament determinats.

El segell “t de transparente” consta de tres nivells d’acompliment: la categoria “t***”, que es reserva per a aquelles institucions que compleixen més del 90% dels requisits; la “t**”, que s’atorga a aquelles que n'assoleixen entre el 80 i el 90%; i la “t*”, per a les que es troben entre el 70 i el 80%. Per sota d’aquest llindar la Fundación Haz no atorga cap segell.

D’acord amb aquests editors, l'avaluació de la transparència web considera “l'esforç per difondre i publicar informació rellevant de l'organització fent-la visible i accessible a tots els grups d’interès, de manera íntegra i actualitzada”. És a dir, té en compte el compliment de quatre principis bàsics: la visibilitat, l'accessibilitat, la vigència o actualització de les dades, i la integralitat, entesa aquesta com que la informació sigui completa i exhaustiva.

Els indicadors avaluats s’agrupen en deu grans àrees: Pla estratègic, Personal, Polítiques i Govern, Consell Social –supervisió i rendiment de comptes, només per a les universitats públiques- , Entitats dependents, Oferta i Demanda, PDI, Estudiants, Informació Econòmica i, finalment, Resultats.