Vés al contingut (premeu Retorn)

Comptabilitat analítica

control-gestio_comptabilitat-analitica.png

Què fem?

Elaboració d'informes de comptabilitat analítica o controlling

Execució del model de comptabilitat analítica dissenyat a partir de les activitats que es duen a terme a la universitat: docència, recerca i compromís social i projecció institucional, per a la presa de decisions. Es concreta en:

 • Realització d'estudis sobre les despeses de la docència, la recerca i altres activitats per titulació, centre, tipologia de la recerca, tipus de finançament, etc.
 • Elaboració d'informes periòdics sol·licitats pels òrgans de govern.
 • Extracció dels comptes d'explotació de les unitats.
 • Càlcul de costos per la posada en marxa d'un nou grau o màster.

Participació en l’elaboració d’un nou model de comptabilitat analítica de les universitats públiques catalanes.

Des de l’any 2016, la UPC participa en l'elaboració d'un model de Comptabilitat Analítica del Sistema Universitari Català (CASUC). Encara no s’han fet públics els primers resultats.

 

Què és la comptabilitat analítica o controlling?

És la comptabilitat que analitza com es distribueixen els costos i els ingressos que genera una entitat amb l’objectiu de conèixer qui i en què es gasta, o com es consumeixen els recursos de l’organització, i així determinar el cost de cada producte o servei (titulació, projecte, departament, centre, servei ...).

La comptabilitat analítica és per tant un sistema d’informació que permet:

 • la presa de decisions correctes en un entorn canviant
 • la presa d’accions correctives si el resultat de l’organització, o una part d’ella, ho fa necessari

La comptabilitat analítica o controlling empra una terminologia pròpia. Els conceptes fonamentals són la classe de cost, l’element de cost i l'objecte de cost (centre de cost, ordre de cost i projecte).

Classe de cost

Comptes on es registren les operacions de despesa o ingrés d’acord amb la seva naturalesa econòmica. La seva codificació coincideix amb el compte de major de despeses i ingressos de la comptabilitat financera (grups 6 i 7) i els imports que recullen són els comptabilitzats en la comptabilitat financera.

Element de cost

Cadascuna de les categories en què es classifiquen els consums d’una organització agrupats per les característiques econòmiques i el nivell d’informació que es precisi.

Des d’un punt de vista funcional, són les agrupacions de les diferents classes de cost que doten de significat analític. Per tant, l’element de cost és una agrupació de les despeses d’acord amb la seva naturalesa econòmica.

Objecte de cost

Tota magnitud mesurable en termes de comptabilitat analítica que, per la seva rellevància per a la presa de decisions, es converteix en objectiu de càlcul en el procés de determinació de costos. Ens permet conèixer qui consumeix els recursos financers.

Els objectes de cost que contempla el model de costos de la UPC són els centres de cost, les ordres de cost i els projectes.

El mòdul de controlling de SAP recull, des del moment de la comptabilització de l’import de la despesa, la classe de cost i l’objecte de cost que correspon.

Centre de cost

Unitat receptora de costos que, en el cas de la UPC, coincideix amb la seva estructura orgànica. Recull la despesa de la unitat que l’origina, independentment de qui la gestioni (centre gestor). La seva codificació coincideix amb la de la unitat i la del centre gestor, on els tres primers dígits  fan referència al codi de la unitat i els tres últims a subunitats creades per a ús intern. Tipus de centres de cost:

 • Centre de cost principal: Centre amb relació directa i on es desenvolupa l’activitat principal de l’organització. D’acord amb els estatuts de la UPC són les unitats acadèmiques.
 • Centre de cost auxiliar: Centre de cost genèric que fa activitats de suport als centres de cost principal. El seu cost es reparteix entre les activitats principals de la universitat. D’acord amb els estatuts de la UPC són la majoria de les unitats d’administració i serveis.
 • Centre de cost mixt: Centre amb una activitat genèrica però amb un àmbit d’actuació acotat (ex. campus). El seu cost es reparteix entre els centres de cost principal amb els que estan vinculats. D’acord amb els estatuts de la UPC són les unitats d’administració i serveis encarregades de la gestió de campus i les UTG’s (Unitats Transversals de Gestió).

La creació d’un centre de cost ha d’estar precedida d’un acord de Consell de Govern.

Ordre de cost

Receptor de costos que ajuda a portar un control detallat d’uns determinats costos amb la finalitat d’imputar-los després als centres de cost. En diferenciem de dos tipus:

 • Ordre de cost necessària per desenvolupar l’activitat però que per les seves característiques no pot imputar-se directament a la unitat o centre de cost responsable. Aquestes ordres de cost són les que recullen les despeses de subministraments (electricitat, aigua i gas), seguretat, neteja, manteniment i amortitzacions d’edificis.
 • Ordre de cost que acumula la despesa imputada en els repartiments  per determinar el cost de l’activitat. En aquest tipus d’ordres de cost tenim les titulacions, que recullen les despeses distribuïdes de centres docents, departaments i instituts i unitats de suport. La suma de totes les despeses  imputades a les titulacions determinarà el cost de l’activitat de docència.

Projecte

Com els centres de cost i les ordres de cost, els projectes són receptors de costos. N’hi ha de dos tipus: 

 • Projectes o elements PEP: Projectes de recerca amb finançament específic extern.
 • Projectes SE: Projectes estratègics per a la universitat, com el programa KIC Innoenergy o el Pla Digital del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius.

Les despeses dels diferents objectes de cost s’aglutinen en els centres de benefici.

Centre de benefici

Unitat organitzativa que recull els imports de despeses i ingressos imputats als objectes de cost (centres de cost, ordres de cost i projectes).

L’estructura organitzativa dels centres de benefici coincideix amb l’estructura organitzativa de la UPC i, per tant, amb la dels centres de cost.

Valors Estadístics o Cost Drivers

Elements portadors del cost. Criteris o magnituds que s’utilitzen per traslladar la despesa entre els diferents elements de cost (de centre de cost a centre de cost, d’ordres a centres de cost o de centres de cost a l’activitat final). Mitjançant aquests indicadors es calculen els imports que han de traslladar-se als repartiments.