TIPs


Els TIPs del Servei de Control de Gestió són un recull de temes i informacions prioritàries relacionades amb els diferents àmbits de la gestió de la UPC que et facilitaran la feina en les teves tasques diàries.

 • Contractació

  Adaptació de la llei 9/2017 a la UPC: Compres menors, Manual de l'IG4S i licitació electrònica.

 • Factura electrònica

  La factura electrònica s'està implantant a la UPC des de l'any 2011 i fins a l'actualitat el seu ús ha tingut un creixement exponencial per l'obligatorietat de la llei i pels avantatges que comporta. L'any 2018 més de 900 proveïdors han emès factura electrònica a la UPC.

  Així mateix, la UPC també emet factura electrònica a les entitats que n'està obligada legalment i a aquelles que ho sol·liciten.

 • Portafirmes electrònic

  La informació del Portafirmes està relacionada amb la signatura de documents econòmics de despesa. Iniciat l'any 2017 amb la signatura de la fase OP (Ordre de Pagament), el gener de 2019 s'amplia el seu ús a les fases A, D i a l'informe justificatiu del contracte menor (IG4S). El març de 2020 s'incorporen a la signatura electrònica els trasllats (de recursos i de costos).

 • Congrés UPC

  Els congressos que es realitzen a la UPC es poden organitzar de diverses maneres. L’opció triada dependrà del congrés i els recursos disponibles.

  En aquest apartat s’expliquen les dues maneres d'organitzar-los segons es vulguin utilizar els serveis d'una empresa professional externa (OPC) o els recursos propis de la UPC.

 • Agències de viatges UPC

  Què pots exigir a les Agències de viatges UPC?
  La contractació de viatges a la UPC es fa a través de les set agències actualment homologades. El compromís que han adquirit amb la Universitat Politècnica de Catalunya no acaba en aplicar una comissió fixa i coneguda. El compromís va més enllà per arribar a la qualitat del servei que ens han de donar.

 • Assegurances de viatges

  Què haig de saber sobre les assegurances de viatges?
  Els desplaçaments de treball de PDI i PAS contractats a les agències de viatges homologades que incloguin almenys un bitllet de transport, i pagats per la UPC, estan coberts per una assegurança de viatges.

  Pòlissa complementària COVID-19. Què inclou?
  La UPC ha contractat una ampliació de la pòlissa d'assegurança en viatges Diners per cobrir el risc de possibles contingències vinculades a la COVID-19.

 •  Assegurances

  Les assegurances de la UPC es gestionen amb el mediador, actualment CONFIDE. En aquest enllaç es recull una breu explicació dels procediments per comprar pòlisses i per notificar els sinistres, així com els certificats i rebuts de pagament de les pòlisses generals.