Comparteix:

Convocatòria d'ajuts "Erasmus+" per a estades de curta durada en programes intensius mixtes BIP (Blended Intensive Programs - BIPs)

Es convoquen ajuts per al finançament d'estades de curta durada per a estudiants matriculats en estudis oficials de grau o màster de la UPC, que participin en un Blended Intensive Program (BIP)


La convocatòria d'ajuts Erasmus+ BIP del curs 2023-2024 es publicarà al desembre a l'apartat de notícies d'aquest web i en aquest apartat. Mentrestant, aquí està disponible, només com a referència general, la convocatòria anterior.

Informació general


 • Organisme responsable:

  Logo Erasmus proj 2021

 • Destinataris:

  Estudiants de grau o màster de la UPC que vulguin fer una estada de mobilitat de curta durada en una institució europea dins el programa Erasmus+, participant en un Blended Intensive Program (BIP).

  Els BIPs són programes breus i intensius que utilitzen formes innovadores d’aprenentatge i ensenyament, inclòs l’ús de la cooperació en línia, en els que els estudiants faran una mobilitat física de curta durada (entre 5 i 30 dies) a una institució en un dels països Erasmus+ (veure llista a "característiques de les estades"), combinada amb un component virtual obligatori.

  Els BIPs són programes intensius amb reconeixement en l'expedient acadèmic de l'estudiant, per un mínim de 3 crèdits ECTS.

 

Característiques de l'estada


 • Es concediran ajuts per a estades de curta durada (mínim 5 dies, màxim 30 dies)
 • Les estades de mobilitat s'han de realitzar entre l'1 de gener de 2023 i el 30 de setembre de 2023.
 • Es poden sol·licitar també ajuts amb caràcter retroactiu per a estades ja realitzades, si estan dins del període elegible d’aquesta convocatòria, els candidats compleixen tots els requisits de la convocatòria, s’aporta la documentació requerida per la convocatòria i hi ha disposició pressupostària.
 • La contractació del transport i de l’allotjament, així com la concreció dels detalls de l’estada seran responsabilitat del beneficiari.
 • Les estades físiques del BIP han de tenir com a destinació qualsevol dels països participants en el programa Erasmus: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Macedònia del Nord, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Sèrbia, Suècia, Turquia i Xipre.
 • Els estudiants poden sol·licitar ajuts per qualsevol dels BIPs que es trobin en el cens de BIPs del seu pla d’estudis, reconeguts pel seu centre, que està publicat en el següent enllaç: cens de BIPs i en el que la seva escola/facultat UPC participi i atorgui reconeixement acadèmic (veure llista del cens de BIPs).

Requisits


Generals:
 • Tenir la ciutadania d’un estat membre de la Unió Europea o tenir permís de residència a Espanya vigent durant el període de l’estada. Per tant, els candidats han de tenir NIF o NIE (Número d’Identificació d’Estrangers).

 • Estar matriculat/da, amb el seu expedient obert i al corrent de pagament durant el curs acadèmic en què tingui lloc l’estada BIP, en una titulació oficial de la UPC de grau o màster universitari d’un nombre de crèdits mínim segons la normativa de matrícula i permanència de la UPC.

 • Les persones beneficiàries d’un ajut Erasmus+ hauran de mantenir la condició d’estudiant/a a nivell de grau o màster vinculat a la UPC durant tot el període de l’estada. En conseqüència, a la UPC no es donaran ajuts a les persones que tinguin previst realitzar les estades un cop titulades.

 • En tots els casos, cal que:

 • - Els/les estudiants estiguin admesos a algun dels BIPs oferts que consten en el cens de BIPs del seu pla d’estudis;
  - El centre en el qual estiguin matriculats/des disposi dels acords d’intercanvi corresponents;
  - Es compti amb el vistiplau de la persona coordinadora d’intercanvis del centre per a la realització de l’estada intensiva mixta de curta durada.

Específics del programa Erasmus+:
 • No superar dotze mesos de mobilitat Erasmus en el mateix nivell d'estudis, incloent-hi les estades prèvies.


Incompatibilitats:

La percepció dels ajuts establerts en aquesta convocatòria és incompatible amb la percepció, de manera simultània, de qualsevol altre ajut o beca finançada amb fons europeus (Erasmus Mundus, Marie Curie, MINIMI, Erasmus+ Staff Teaching Assignement (STA), KA203, etc.).

És responsabilitat de la persona sol·licitant informar-se sobre la possible incompatibilitat entre ajuts, en cas que estigui gaudint d’un altre ajut o beca no inclosa en l’apartat anterior.

L’incompliment del règim d’incompatibilitats establert pot implicar el reintegrament dels ajuts, sens perjudici de les responsabilitats que escaiguin.


Per a tot allò no contemplat en aquesta convocatòria, s’atendrà les indicacions i normatives del SEPIE en el marc general de la convocatòria Erasmus+.per a estudiants.

 

Sol·licitud


 • Data d'inici de presentació de sol·licituds: 01/03/2023

 • Data fi: 30/09/2023

 • Presentació:

  La 
  sol·licitud s'ha de presentar mitjançant aquest formulari de la Seu Electrònica de la UPC.

  Un cop tramitada, la seu retornarà un document justificatiu que caldrà lliurar a través de l’e-secretaria.

  Junt amb el formulari de sol·licitud, s'ha de lliurar a través de la  Seu Electrònica de la UPC els següents dos documents:

  - Learning Agreement
  Cal lliurar-lo completament emplenat i signat per les 3 parts: la persona sol·licitant (estudiant), el/la Sotsdirector de Relacions Internacionals de la teva escola o facultat UPC i el/la responsable de l'estada a la institució d'acollida.

  - Document d'acceptació en el BIP corresponent.

El Gabinet de Relacions Internacionals informarà, via e-mail, de la recepció de la sol·licitud, així com de la incorrecció o manca de documentació o informació, si escau.

Import de l'ajut


 • Import general:
  Finançament segons tipus d'estada:

  Tipus d'estada

  Finançament

  Mobilitat de curta durada (5-14 dies)

  70€/dia

  Mobilitat de curta durada (15-30 dies)

  70 €/dia des de el dia 5 al 14

  50 € dia des de el dia 15 al 30

  Addicionalment, els beneficiaris poden tenir fins a 2 dies per viatge (un d'anada i un de tornada). En aquest cas els beneficiaris hauran de presentar les targetes d'embarcament o similar del mitjà de transport emprat.

 • Import addicional:

  - Addicionalment, els estudiants amb una situació econòmica desfavorable rebran un ajut únic addicional de 100 euros i un ajut de viatge, variable en funció de la distància a la seu de l'activitat.
  (Per més detalls, consultar els apartats 3 i 4 del text de la convocatòria, disponible al final d'aquesta pàgina web.)

  - Ajuts per a persones amb necessitats especials
  Els beneficiaris afectats per una discapacitat legalment reconeguda podran beneficiar-se dels ajuts complementaris que la SEPIE disposa per a aquest col·lectiu.
  Consulta el procediment i els requisits per poder accedir a aquests ajuts.

 

Pagament de l'ajut


- Pagament d'estades 5-14 dies:

Es farà un únic pagament, a la tornada de l'estada, després de lliurar la documentació corresponent.

- Pagament d'estades superiors a 15 dies:

El pagament s'efectuarà en dues parts:

 • Un primer pagament parcial del 70% del total de l'ajut concedit, en haver iniciat l'estada, si s’ha lliurat la documentació corresponent.

 • Un segon pagament d'un 30% de l’import a la tornada de l’estada, després de lliurar la resta de documentació.


En cas que la durada final de l'estada acreditada en el certificat d’estada sigui inferior de la indicada en la credencial de mobilitat internacional, es descomptarà del segon pagament de l’ajut la part corresponent al temps no realitzat.

Aquestes beques es troben subjectes a la legislació fiscal vigent.

 

Obligacions dels beneficiaris


- Consulta el llistat d'Obligacions

- Models de documents

Adjudicació • Criteris:

  En cas que l'import de l'ajut que rebrien les sol·licituds presentades i que reunissin tots els requisits superés el pressupost disponible, aquestes s'ordenarien en funció de la nota de l'expedient, segons el procediment establert al punt 7 de la convocatòria.

 • Publicació de la resolució:

  Les sol·licituds presentades seran estudiades i resoltes, com a màxim, l’últim dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud. En aquesta resolució parcial hi constaran totes les sol·licituds presentades durant el mes anterior (veure taula de sota) i es publicarà en una simple relació de NIF/NIE i resultat.

Sol·licituds presentades

Data màxima resolució

De l’1 al 31 de març de 2023

30 d'abril de 2023

De l’1 al 30 d'abril de 2023

31 de maig de 2023

De l’1 al 31 de maig de 2023

30 de juny de 2023

De l’1 al 30 de juny de 2023

31 de juliol de 2023

De l’1 de juliol al 31 d'agost de 2023

30 de setembre de 2023

De l’1 al 30 de setembre de 2023

31 d'octubre de 2023

De l’1 al 31 de gener de 2023

28 de febrer de 2023

De l’1 al 31 de febrer de 2023

31 de març de 2023


En el cas que es produeixi un gran volum de sol·licituds i no sigui possible resoldre dins d'aquest termini, el Gabinet de Relacions Internacionals informarà via mail, d'aquesta circumstància i de quina data estimada de resolució es preveu.

Totes les comunicacions es faran mitjançant l'email que consta a l'e-secretaria. Per aquest motiu, les persones sol·licitants seran responsables de mantenir aquesta informació actualitzada.

 • Al·legacions:

  Contra les resolucions parcials provisionals, les persones sol·licitants podran presentar al·legacions en el termini màxim de 10 dies naturals, comptats a partir de la publicació de la resolució. Les al·legacions es faran arribar a través de la seu electrònica UPC a través de l’enllaç que es publicarà a la resolució provisional.

  A final de curs, es publicarà una resolució definitiva que exhaurirà la via administrativa i davant les quals es podrà interposar un recurs contenciós administratiu.

  Les al·legacions que siguin considerades s’inclouran en la següent resolució parcial o en la final, si s’escau.

  Un cop finalitzada la convocatòria es publicarà una resolució final on es relacionarà el llistat de persones beneficiàries.

Més informació • Els sol·licitants d'ajuts queden informats que el Gabinet de Relacions Internacionals de la Universitat Politècnica de Catalunya durà a terme el tractament de les seves dades personals d'acord amb el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.Tractament de dades personals

Contacte

Oficina de Mobilitat Internacional d'Estudiants (OMI)

C/ Jordi Girona,1-3

Plaça Telecos

Campus Nord Barcelona

Atenció on-line:

Atenció telefònica:

Tel. +34 93 401 57 40

        +34 93 401 69 37

El  nostre horari d'atenció (telefònica o presencial) és:

- de dilluns a divendres de 10 a 14 hores 

- dimarts per la tarda, de 15:30 a 17:30 hores

(del 16 de setembre al 15 de juny)

http://www.upc.edu/sri