Comparteix:

Erasmus+ ACCIÓ KA131 Ajuts per impartir docència STA i rebre formació STT període 2022/24 i 2023/25.

 

 

El Vicerectorat de Política Internacional convoca ajuts econòmics per finançar les missions docents (STA) i estades de formació (STT) que es duguin a terme durant el període acadèmic 2022-24 i 2023-25 en el marc del programa ERASMUS+ KA131 de la Unió Europea.

L’objectiu del programa és:

  • Promocionar la interconnectivitat.
  • Aprendre de les bones pràctiques i experiències d'altres universitats europees.
  • Estimular la innovació a l’aprenentatge.
  • Premiar l’excel·lència a l’ensenyament.
  • Construir sistemes més inclusius.
  • Recolzar les capacitats digitals.
  • Avançar en la sostenibilitat.

RESOLUCIONS:

Addenda a les bases de la Convocatòria d’ajuts del programa ERASMUS+ KA131 2022-2024 de mobilitat de professorat per a missions docents (STA) i per a estades de formació (STT) període acadèmic 2022-24 convocada pel Vicerectorat de Política Internacional (RESOLUCIÓ 111-2023-3753/43).

 1. Es fa constar que resta pressupost pendent d’executar i que, per tal d’intentar esgotar-lo al màxim, s'afegeix una quarta finestra excepcional de presentació de sol·licituds per a mobilitats que s’han de realitzar amb tornada com a molt tard el 31 de juliol de 2024.

 1. S’accepten mobilitats ja realitzades en el moment de publicar-se l’Addenda en les mateixes condicions que la convocatòria original i es recorda la necessitat de viatjar amb una assegurança que inclogui assistència mèdica i repatriació.

 2. A la quarta finestra excepcional només es poden presentar sol·licituds relacionades amb la modalitat STT. Però com a novetat, s’amplia l’àmbit geogràfic de les destinacions de es possibles mobilitats a la resta del món, és a dir als Tercers Països No Associats al Programa (TPNAP).

 3. El calendari de la quarta finestra excepcional és el següent:

Finestra

Presentació seu electrònica

Presentació esmenes

Recepció al GRI

Previsió resolució

4ta

Del dia 01/06/2024 fins el 15/06/2024

16/06/2024 fins el 22/06/2024

Fins el 29/06/2024

15/07/2024

 

 1. S’incorporen com annexos les taules d’import dels ajuts i la llista de destinacions els tercers països no associats al programa (TPNAP).

 1. Per a tota la resta és vigent la informació que consta a la convocatòria original.


Contra les resolucions del rector o del vicerector, dictades per delegació de competència del rector, independentment de la seva immediata execució, les persones interessades poden optar per:

De forma potestativa, interposar un recurs de reposició davant el rector de la UPC en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la publicació de la resolució que s’impugni, d’acord amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

O bé, de forma directa, interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptador a partir de l’endemà de la publicació de la resolució que s’impugni.

En el cas d’optar per la interposició d’un recurs de reposició la persona interessada no podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que l’òrgan competent resolgui expressament el recurs de reposició interposat o bé es produeixi la desestimació presumpta. Es produeix la desestimació presumpta si transcorre un mes sense que l’òrgan competent hagi dictat i notificat la resolució del recurs de reposició interposat.


ANNEXOS


Tercers Països No Associats al Programa (TPNAP)

Regió 1

 

Albania

Bòsnia i Hercegovina

Kosovo

Montenegro

Regio 2

 

 

Armènia

 Azerbaidjan

Bielorússia

Geòrgia

Moldàvia

Ucraïna*

Regió 3

 

 

 

 

Algèria

Egipte

Israel

Jordània

Líban

Líbia

Marroc

Palestina

Síria

Tunísia

Regió 4

Rússia*

Regió 5

Bangla Desh

Bhutan

Brunei (Negara Brunei Darussalam)

Cambodja

Corea

Corea del Nord

Filipines

Hong Kong

Índia

Indonèsia

Japó

Laos

Macau

Malàisia

Maldives

Mongòlia

Myanmar

Nepal

Pakistan

Singapur

Sri Lanka

Tailàndia

Taiwan

Vietnam

Xina

Regió 6

 

 

Afganistan

Kazakhstan

 Kirguizistan

Tadjikistan

Turkmenistan

 Uzbekistan

Regió 7

 

 

 

Aràbia Saudita

Bahrain

Iemen

Iran

Iraq

Kuwait

Oman

Qatar

Unió dels Emirats Àrabs


Regió 8

 

 

 

 

Austràlia

Fiji

Illes Cook

Illes Marshall

Illes Salomó

Kiribati

Micronèsia

Nauru

Niue

Nova Zelanda

Palau

Papua Nova Guinea

Samoa

Timor Oriental

Tonga

Tuvalu

Vanuatu

 

 

 

Regió 9

 

 

 

 

 

Angola

Benín

Botswana

Burkina

Faso

Burundi

Camerun

Cap Verd

República

Centreafricana

Txad

Comores

Congo

La República Democràtica del Congo

 Djibouti

Guinea

Equatorial

Eritrea

 Esuatini

 Etiòpia

Gabon

Gambia

Ghana

Guinea

Guinea-

Bissau

Costa d'Ivori

Kenya

Lesotho

Libèria

Madagascar

Malawi

Mali

Mauritània

Maurici

Moçambic

Namíbia

Níger

Nigèria

Rwanda

Sant Tomé

i Príncipe

Senegal

Seychelles

Sierra

Leone

Somàlia

Sudàfrica

Sudan del

Sud

Sudan

Tanzània

Togo

Uganda

Zàmbia

Zimbàbue

 

 

 

 

 

Regió 10

 

 

 

 

Argentina

Bolivia

Brasil

Colòmbia

Costa Rica

El Salvador

Equador

Guatemala

Hondures

Mèxic

Nicaragua

Panamà

Paraguai

Perú

Uruguai

Veneçuela

Xile

 

 

 

Regió 11

 

 

 

Antigua i

Barbuda

Bahames

Barbados

Belize

Cuba

Dominica

República Dominicana

Grenada

Guyana

Haití

Jamaica

Saint Christopher i Nevis

Saint Lucia

Sant Vicenç i les Grenadines

Surinam

Trinitat i Tobago

Regió 12

 

Canadà

Estats Units d'Amèrica

Regió 13

 

 

 

Andorra

Ciutat Estat del Vaticà

Mònaco

San Marino

Regió 14

 

 

Illes Fèroe

Regne Unit

Suïssa

 

Més informació sobre els Tercers Països no associats al programa de mobilitat

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/programme-guide/part-a/eligible-countries

RESOLUCIONS:

 

Resolució per la qual s’aproven les bases de la Convocatòria d’ajuts del programa ERASMUS+ KA131 de mobilitat de professorat per a missions docents (STA) i formació del professorat (STT) període acadèmic 2022-24

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA:

PRIMERA: Objecte dels ajuts

Convocar dos tipus d’ajut de mobilitat internacional del PDI:

 • Modalitat de mobilitat per a impartir docència (STA) =60
 • Modalitat de mobilitat de formació del professorat (STT) =17

En ambdós casos, els ajuts es destinen a cobrir part de les despeses de viatge i manutenció que generin les modalitats. El número d’ajuts és aproximat, doncs es calcularà en funció de les condiciones variables de finançament que determini el lloc on es realitzi l’estada.

Si s’esgota el pressupost previst per una de les modalitats de mobilitat, s’habilitarà una llista d’espera per al cas que, al final del període, amb la tercera finestra, no es consumeixin els fons previstos per l’altra modalitat de mobilitat.

Només en aquest cas es podria realitzar un traspàs de fons entre modalitats.

En el cas de les mobilitats STA, la docència s’ha d’impartir dins d’un pla d’estudis oficial de grau superior, màster o doctorat, a una Institució d’Educació Superior amb Carta Erasmus+, amb la qual existeixi un acord interinstitucional ERASMUS+ vigent per als cursos acadèmics 2022/2023 o 2023/24, segons correspongui. El sol·licitant pot aconseguir el llistat de convenis bilaterals d’intercanvi o acords interinstitucionals a l’escola de la UPC on està assignat per a impartir docència.

En el cas de les mobilitats STT, es tracta de realitzar una estada breu amb finalitat de formació en una Institució d’Educació Superior o empresa que participi en el programa Erasmus+. Queden expressament excloses les estades exclusivament de recerca.

 

SEGONA: Durada i condicions de les mobilitats

En ambdós casos, la durada mínima és de 2 dies consecutius i la màxima de 2 mesos, però, d’acord amb les directrius del Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación, en endavant SEPIE, el nombre màxim de dies finançats serà de 5, més dos dies de viatge si són necessaris i es justifiquen documentalment.

EEn les mobilitats STA és obligatori impartir a la universitat de destinació com a mínim 8 hores de docència setmanals o per període inferior a la setmana. Al programa d’ensenyament definitiu i al certificat d’estada, s’hauran d’especificar els dies complets de docència impartida.

Existeix la possibilitat de realitzar una mobilitat combinada de formació i docència. En aquest cas el mínim de d’hores de docència per setmana o període inferior a la setmana a la universitat de destinació hauria de ser 4 hores.

Els països elegibles són: els 27 estats membre de l’UE i els països del programa que no pertanyen a la UE: Islàndia, Liechtenstein, Noruega, República de Macedònia del Nord, Sèrbia i Turquia. A la UPC també serà possible incloure entre els països elegibles, els països associats de fora del programa: Regne Unit i Suïssa. Però les mobilitats a aquest dos països no podran superar en cap cas el 20% de totes les mobilitats adjudicades a la UPC pel projecte de mobilitat de PDI per a STA i STT.

El període per a realitzar les mobilitats s’estableix entre l’1 de juliol de 2023 i el 31 juliol 2024.

Cas de mobilitats ja realitzades en el moment de publicar aquesta convocatòria, es tindran en compte en igualtat de condicions a la resta de sol·licituds, sempre i quan compleixin amb tots els requisits de la convocatòria, hi hagi una sol·licitud en temps i forma, i s’aporti la documentació requerida.

Si es viatja sense ajut concedit, l’assegurança obligatòria correrà a càrrec de l’interessat, que l’haurà de contractar directament amb OnCampus. Posteriorment, si es concedeix l’ajut, se’n retornarà el cost.

 

TERCERA: Condicions dels beneficiaris

Podrà ser beneficiari d’aquests ajuts el personal docent i investigador de centres propis de la UPC, sempre que, durant el període que duri la mobilitat:

   • estigui en situació laboral o administrativa activa i percebi una nòmina de la UPC,
   • tingui la nacionalitat d’un país de la UE o d’un país participant en el programa Erasmus+1. En el cas de tenir nacionalitat de tercers països, cal acreditar que es té un permís vàlid per residir a Espanya,
   • imparteixi ensenyaments dins d’un pla d’estudis oficial de la UPC durant el curs acadèmic en el qual es realitzi la mobilitat.
   • Per al cas de les mobilitats STA , que durant la seva estada el docent s’integri en el departament o facultat de la institució d’acollida.
   • Per al cas de les mobilitats STA, existeixi un acord interinstitucional Erasmus que inclogui la modalitat STA que realitzarà el beneficiari.

 

QUARTA: Sol·licitud

Les sol·licituds s’han de formalitzar a la seu electrònica de la UPC a través de l’enllaç següent i d’acord amb el calendari establert a la base cinquena:

https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Ajut_mobilitat_docent_ERASMUS_KA131

Ni la sol·licitud ni la concessió d’aquests ajuts eximeix el personal de la UPC de l’obligació de sol·licitar els permisos per absència de lloc de treball i presentarlos al Servei de Personal, d’acord amb la normativa vigent. Per això s’haurà de fer constar a la sol·licitud que s’ha demanat el vistiplau del director del departament per a poder realitzar la mobilitat.

També és necessari fer constar si existeix o no acord bilateral. Fet que es constatarà en la priorització realitzada pels centres.

Les sol·licituds hauran d’incloure com a documentació annexa:

  1. En el supòsit de les Mobilitats STA o les combinades, el Mobility Agreement, i en el supòsit de les Mobilitats STT el Training Agreement. Preferiblement, hauran d’estar degudament emplenats i signats per les tres parts, el sol·licitant, els sotsdirector/a de centre competent i per qui correspongui a la Universitat de destinació. Si no hagués estat possible signar-lo abans, el/la Sotsdirector/a corresponent podrà signar els agreements des de l’acceptació del tràmit de sol·licitud fins la priorització (Tràmit que s’haurà de coordinar amb el GRI), o conjuntament en el mateix tràmit de la priorització. Abans de l’activitat, el programa de mobilitat definitiu ha de ser formalment acceptat per ambdues institucions. Serà vàlida una còpia escanejada o la signatura electrònica.
  2. Declaració responsable sobre mobilitat internacional.

  Trobareu aquest documents a l'inici d'aquesta mateixa pàgina.

  La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les condicions i requisits d’aquesta convocatòria en la seva totalitat.

   

  CINQUENA: Calendari de la Convocatòria

   

  Finestra Presentació seu electrònica Presentació esmenes Recepció al GRI Previsió resolució
  1ra Del dia següent a la publicació de la convocatòria fins el 10/11/2023 Fins el 17/11/2023 Fins el 24/11/2023 18/12/2023
  2na Del 15/01/2024 fins el 26/01/2024 Fins el 02/02/2024 Fins el 09/02/2024 29/02/2024
  3ra Del 20/05/2024 fins el 31/05/2024 Fins el 07/06/2024 Fins el 14/06/2024 01/07/2024

   

  Si s’exhaureix el pressupost concedit per aquesta finalitat, s’informarà a través de la web del GRI i les llistes de distribució corresponents.

   

  SISENA: Selecció dels beneficiaris

  La selecció dels beneficiaris dels ajuts Erasmus+ per a impartir docència és competència del Vicerectorat de Política Internacional, que nomenarà una Comissió de selecció, presidida pel mateix i formada pels sotsdirectors/res o vici degans/anes dels Centres Docents on s’hagin presentat sol·licituds, així com per la Cap del Gabinet de Relacions Internacionals, que actuarà com a Secretària de la Comissió. Es resoldran les sol·licituds de totes les convocatòries necessàries fins exhaurir el pressupost.

  Es donarà prioritat a les sol·licituds del PDI amb necessitats especials2, que poden rebre un suport financer addicional si es demana dins el termini establert pel SEPIE.

  També es preferiran les sol·licituds del PDI que no hagi participat anteriorment en un programa de mobilitat Erasmus+.

  En condicions d’igualtat, es prioritzarà al personal funcionari i al contractat indefinit.

  Els centres amb sol·licituds presentades, les ordenaran de 1 a n, d’acord amb els següents criteris:

  • La proposta del programa de mobilitat
  • Les activitats addicionals a la impartició de la docència amb impacte pel Centre Docent que avala la sol·licitud

  _________________________________________________________________________

  2. Per a accedir a aquests ajuts, els participants hauran de tenir reconeguda i qualificada legalment una discapacitat en grau igual o superior al 33 per 100, així com complir la resta de criteris d’elegibilitat establerts en el programa.

   

  SETENA: Import de l’ajut

  La Comissió Europea ha establert un ajut com a contribució a les despeses de viatge i manteniment durant el període d’estada del professor, seguint els criteris
  següents:

  A. Viatge.- Contribució a les despeses de viatge basada en la distància entre Centre Docent on ha presentat la seva sol·licitud i el lloc on es desenvolupi l’activitat corresponent, d’acord amb el que s’indica a continuació:

  Distància en quilòmetres Viatge estàndard
  Entre 0 i 99 km 23€ per participant
  Entre 100 i 499 km 180€ per participant
  Entre 500 i 1.999 km 275€ per participant
  Entre 2.000 i 2.999 km 360€ per participant
  Entre 3.000 i 3.999 km 530€ per participant
  Entre 4.000 i 7.999 km 820€ per participant
  Entre 8.000 i 19.900 km 1.500€ per participant


  Per a calcular distàncies cal tenir present el calculador oficial de la Comissió Europea:
  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_es. Ha d’indicar-se la distancia del recorregut en un únic sentit per a calcular l’import de l’ajut de la UE, que cobrirà l’anada i la tornada. 

  B. Allotjament i manutenció.- Les quantitats dependran del país de destinació, d’acord amb el quadre següent:

  Països de destinació del programa Quantitat diària a rebre
  Grup A
  Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Suècia + Països associats de fora del programa: Regne Unit i Suïssa
  120€
  Grup B
  Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos i Portugal
  105€
  Grup C
  Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Macedònia del nord, Polònia, República Txeca, Romania, Sèrbia i Turquia
  90€

    

  VUITENA: Procediment i resolució
  Dins el mateix període del calendari de la convocatòria només s’atorgaran dos ajuts a la mateixa persona. Si hom presenta més de dues sol·licituds, restarà en llista d’espera pel cas que no s’exhaureixi el pressupost o hi hagi renúncies. Les sol·licituds addicionals es tindran en compte quan s’obri el següent període del calendari o la següent convocatòria.

  Els sol·licitants que quedin sense ajut podran realitzar igualment l’estada Erasmus+ Docència sempre que lliurin al Gabinet de Relacions Internacionals tota la documentació requerida per a participar en el programa i hagin tramitat personalment l’assegurança de viatge. En aquest cas, passaran a ser considerats “personal amb ajut Erasmus zero”, tal com preveu la pròpia Comissió Europea.

  Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’hi podran realitzar esmenes, d’acord amb el terminis fixats al calendari de la convocatòria, per mitjà del formulari que s’enllaça a continuació. La finalitat de les esmenes és afegir o modificar informació o documentació de la sol·licitud presentada, ja sigui per pròpia voluntat del PDI o perquè així li hagin demanat des de l’escola o facultat.

  https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Ajut_mobilitat_docent_ERASMUS_KA131

  Un cop rebudes totes les sol·licituds i prioritzacions dels centres, es publicarà a la web del Gabinet de Relacions Internacionals, amb notificació als mateixos, una resolució amb el llistat provisional de les sol·licituds admeses i excloses a priorització.

  Els interessats disposaran d’un termini de 10 dies naturals per a presentar al·legacions a través de la seu electrònica de la UPC per mitjà de l’enllaç que també es publicarà a la mateixa resolució i que us detallem a continuació:

  https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Ajut_mobilitat_docent_ERASMUS_KA131

  Acabat el termini sense al·legacions presentades, el llistat esdevindrà definitiu.

  Si la suma dels ajuts de totes les sol·licituds rebudes, supera l’assignació concedida a la UPC amb aquesta finalitat, el Vicerectorat de Política Internacional convocarà la comissió de selecció que decidirà sobre la concessió dels ajuts. En cas contrari, es resoldrà concedir un ajut a cadascuna de les sol·licituds que conformen el llistat definitiu de les sol·licituds admeses a priorització.

  Per a tots els beneficiaris d’un ajut STA, el GRI contractarà una assegurança a través d’OnCampus, que anirà a càrrec del pressupost de gestió del programa, sense que això suposi cap despesa addicional pel beneficiari ni els centres. L’assegurança cobreix les despeses mèdiques en cas de contagi per COVID-19 en el país de destí. No cobreix el cost de realització de PCR quan aquest sigui requisit per poder viatjar a un país.

   

  NOVENA: Conveni de subvenció i pagament de l’ajut

  L’import de l’ajut és de caràcter personal i es transferirà al compte bancari a nom del beneficiari que aquest hagi consignat al conveni financer que serà signat electrònicament per mitjà del portafirmes de la UPC.

  L’ajut es calcularà d’acord amb el fixat en el Conveni de subvenció que cada beneficiari haurà de signar amb la UPC. La quantitat de l’import percebut finalment estarà condicionada pel número de dies d’estada reals en la institució d’ensenyament superior de destinació. Aquest número serà el reflectit en el certificat d’assistència expedit, signat i segellat per la institució d’acollida. En aquest certificat, no hauria d’haver-hi taxons ni modificacions manuscrites. Si el període real d’estada és superior al període previst al Conveni de Subvenció, el beneficiari rebrà ajut només per al període previst al Conveni de Subvenció.

  L’ajut es pagarà al final de l’estada, però si el beneficiari ho sol·licita, es pot rebre l’import de l’ajut en dos terminis, sempre i quan la UPC hagi rebut la transferència corresponent del SEPIE:

    • Un 70% abans d’iniciar l’estada (caldrà haver lliurat al GRI el conveni de subvenció degudament signat abans d’iniciar l’estada)
    • I el 30% restant, si escau, un cop lliurats tots els documents justificatius que s’especifiquen en les bases de la convocatòria (certificat d’estada + còpia de les targetes d’embarcament o similar) i resposta l’enquesta on-line.

  En cas d’incompliment de les condicions d’aquesta convocatòria i, en general, quan concorri algun dels supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la persona beneficiària haurà de retornar l’import de l’ajut i l’interès de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data que s’acordi el reintegrament, prèvia la incoació del corresponent procediment.

  Realitzada la mobilitat, el certificat d’estada i les targetes d’embarcament s’hauran de pujar pel tràmit corresponent de la seu electrònica:

  https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Ajut_mobilitat_docent_ERASMUS_KA131

   

  DESENA: Renúncia a l’ajut

  La renúncia a l’ajut s’ha d’adreçar, mitjançant un escrit motivat per correu electrònic al Gabinet de Relacions Internacionals, que el notificarà al Centre Docent.

  Les renúncies injustificades i indocumentades es valoraran negativament de cara a la priorització de sol·licituds en futures convocatòries STA.

  La no realització de l’estada de mobilitat, per qualsevol motiu, la no presentació de la documentació requerida o la no resposta de l’enquesta on-line, també implicarà la renúncia o la devolució de la part de l’ajut cobrat.

  Les renúncies produïdes per causes sobrevingudes relacionades amb la crisi sanitària COVID-19, no seran penalitzades.

   

  ONZENA: Recomanacions en relació a la situació de la COVID-19

  Caldrà prestar especial atenció a les informacions, indicacions i mesures que adopti la UPC https://www.upc.edu/ca/portalcovid19 y a les que publiqui el Servicio Español Para la Internacionalización de la educación (SEPIE) http://sepie.es/coronavirus.html

  Tal com consta en la Implementació de Mesures Específiques respecte a la Gestió del Programa Erasmus+ a conseqüència de la COVID-19 publicades per SEPIE, segons les regles de finançament del Programa Erasmus+ no serà possible cobrir les despeses de viatge i/o allotjament que no s'hagueren produït, llevat que s'invoqui algun cas de força major justificat.

  Només es podrà considerar causa de Força Major aquells casos en els quals en el transcurs de la mobilitat es produeixi un canvi en l'evolució de la pandèmia que impliqui canvis sobrevinguts en la mobilitat respecte a com estava concebuda inicialment.

  Així doncs, es recomana la contractació dels títols de viatge (bitllets de transport i reserva d’allotjament) quan les condicions de desplaçament siguin segures. Caldrà comprovar que hi haurà devolució en cas de cancel·lació.

   

  DOTZENA: Drets i deures dels beneficiaris

  Els beneficiaris tindran els drets i hauran de respectar les normes i obligacions continguts al conveni de subvenció signat amb la UPC que s’haurà de presentar un cop concedit l’ajut.

  La contractació del transport i de l’allotjament, així com totes les gestions relacionades amb aquest ajut personal corren a càrrec del beneficiari. No es pot utilitzar el pressupost de la Universitat per dur-los a terme.

   

  TRETZENA: Incompatibilitats

  Els ajuts Erasmus+ Docència estan concebuts com un complement per cobrir part de les despeses addicionals que suposa el desplaçament a l’estranger per al personal de les universitats i, per tant, són compatibles amb altres ajuts que el professorat pugui rebre de la UPC o d’altres institucions, sempre i quan no superin el cost total de la mobilitat.

  També cal tenir present que l’ajut financer no podrà ser utilitzat per cobrir despeses similars que es financin amb altres fons de la Unió Europea.

   

  CATORZENA: Interpretació i incidències

  El Vicerectorat de Política Internacional pot dictar totes les normes complementàries que siguin necessàries per al normal desenvolupament del procediment.

  Així mateix, té atribuïda la potestat d’interpretació de les Bases, quan sorgeixin dubtes sobre l’abast o significat d’algun dels seus preceptes.

  El Vicerectorat de Política Internacional pot resoldre qualsevol altra qüestió o incidència que es pugui produir en el desenvolupament d’aquesta convocatòria.

   

  QUINZENA: Publicació i entrada en vigor

  Aquesta convocatòria entrarà en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació a la pàgina web del Gabinet de Relacions Internacionals de la UPC.

   

  SETZENA: Protecció de dades personals

  La participació en la present convocatòria comporta que la Universitat Politècnica de Catalunya tracti les vostres dades per al compliment de les finalitats vinculades dels programes de mobilitat Erasmus+, i els comuniqui als organismes externs que regulen el programa. La resolució es farà pública, indicant-ne el beneficiari i el destí, a efectes informatius i de transparència.

  El tractament de les vostres dades s'efectuarà d'acord amb el Reglament general de protecció de dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals. Trobareu més informació sobre el tractament que la UPC efectua de les dades del seu personal, i la forma d'exercir els vostres drets en aquesta matèria, en aquest enllaç.

   

  DISSETENA: Normativa aplicable

  Aquesta convocatòria està subjecta a allò establert al Contracte de Subvenció signat entre la Universitat Politècnica de Catalunya i el Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación i a la Erasmus+ Programme Guide que en forma part i que es pot consultar al lloc web del SEPIE: http://www.sepie.es/http://erasmusplus.gob.es

   

  Contra les resolucions del rector o del vicerector, dictades per delegació de competència del rector, independentment de la seva immediata execució, les persones interessades poden optar per:

  De forma potestativa, interposar un recurs de reposició davant el rector de la UPC en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la publicació de la resolució que s’impugni, d’acord amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  O bé, de forma directa, interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptador a partir de l’endemà de la publicació de la resolució que s’impugni.

  En el cas d’optar per la interposició d’un recurs de reposició la persona interessada no podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que l’òrgan competent resolgui expressament el recurs de reposició interposat o bé es produeixi la desestimació presumpta. Es produeix la desestimació presumpta si transcorre un mes sense que l’òrgan competent hagi dictat i notificat la resolució del recurs de reposició interposat.

  RESOLUCIONS:

  Resolució per la qual s’aproven les bases de la Convocatòria d’ajuts del programa ERASMUS+ KA131 de mobilitat de professorat per a missions docents (STA) i formació del professorat (STT) període acadèmic 2023-25

   

  BASES DE LA CONVOCATÒRIA:

  PRIMERA: Objecte dels ajuts

  Convocar dos tipus d’ajut de mobilitat internacional del PDI:

  • Modalitat de mobilitat per a impartir docència (STA) =60
  • Modalitat de mobilitat de formació del professorat (STT) =15

  En ambdós casos, els ajuts es destinen a cobrir part de les despeses de viatge i manutenció que generin les modalitats. El número d’ajuts és aproximat, doncs es calcularà en funció de les condiciones variables de finançament que determini el lloc on es realitzi l’estada.

  Si s’esgota el pressupost previst per una de les modalitats de mobilitat, s’habilitarà una llista d’espera per al cas que, al final del període, amb la tercera finestra, no es consumeixin els fons previstos per l’altra modalitat de mobilitat.

  Només en aquest cas es podria realitzar un traspàs de fons entre modalitats.

  En el cas de les mobilitats STA, la docència s’ha d’impartir dins d’un pla d’estudis oficial de grau superior, màster o doctorat, a una Institució d’Educació Superior amb Carta Erasmus+, amb la qual existeixi un acord interinstitucional ERASMUS+ vigent per als cursos acadèmics 2023/2024 o 2024/25, segons correspongui. El sol·licitant pot aconseguir el llistat de convenis bilaterals d’intercanvi o acords interinstitucionals a l’escola de la UPC on està assignat per a impartir docència.

  En el cas de les mobilitats STT, es tracta de realitzar una estada breu amb finalitat de formació en una Institució d’Educació Superior o empresa que participi en el programa Erasmus+. Queden expressament excloses les estades exclusivament de recerca.

   

  SEGONA: Durada i condicions de les mobilitats

  En ambdós casos, la durada mínima és de 2 dies consecutius i la màxima de 2 mesos, però, d’acord amb les directrius del Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación, en endavant SEPIE, el nombre màxim de dies finançats serà de 5, més dos dies de viatge si són necessaris i es justifiquen documentalment.

  EEn les mobilitats STA és obligatori impartir a la universitat de destinació com a mínim 8 hores de docència setmanals o per període inferior a la setmana. Al programa d’ensenyament definitiu i al certificat d’estada, s’hauran d’especificar els dies complets de docència impartida.

  Existeix la possibilitat de realitzar una mobilitat combinada de formació i docència. En aquest cas el mínim de d’hores de docència per setmana o període inferior a la setmana a la universitat de destinació hauria de ser 4 hores.

  Els països elegibles són: els 27 estats membre de l’UE i els països del programa que no pertanyen a la UE: Islàndia, Liechtenstein, Noruega, República de Macedònia del Nord, Sèrbia i Turquia. A la UPC també serà possible incloure entre els països elegibles, els països associats de fora del programa: Regne Unit i Suïssa. Però les mobilitats a aquest dos països no podran superar en cap cas el 20% de totes les mobilitats adjudicades a la UPC pel projecte de mobilitat de PDI per a STA i STT.

  El període per a realitzar les mobilitats s’estableix entre l’1 de agost de 2024 i el 31 juliol 2025.

  Cas de mobilitats ja realitzades en el moment de publicar aquesta convocatòria, es tindran en compte en igualtat de condicions a la resta de sol·licituds, sempre i quan compleixin amb tots els requisits de la convocatòria, hi hagi una sol·licitud en temps i forma, i s’aporti la documentació requerida.

  Si es viatja sense ajut concedit, l’assegurança obligatòria correrà a càrrec de l’interessat, que l’haurà de contractar directament amb OnCampus. Posteriorment, si es concedeix l’ajut, se’n retornarà el cost.

   

  TERCERA: Condicions dels beneficiaris

  Podrà ser beneficiari d’aquests ajuts el personal docent i investigador de centres propis de la UPC, sempre que, durant el període que duri la mobilitat:

    • estigui en situació laboral o administrativa activa i percebi una nòmina de la UPC,
    • tingui la nacionalitat d’un país de la UE o d’un país participant en el programa Erasmus+1. En el cas de tenir nacionalitat de tercers països, cal acreditar que es té un permís vàlid per residir a Espanya,
    • imparteixi ensenyaments dins d’un pla d’estudis oficial de la UPC durant el curs acadèmic en el qual es realitzi la mobilitat.
    • Per al cas de les mobilitats STA , que durant la seva estada el docent s’integri en el departament o facultat de la institució d’acollida.
    • Per al cas de les mobilitats STA, existeixi un acord interinstitucional Erasmus que inclogui la modalitat STA que realitzarà el beneficiari.

   

  QUARTA: Sol·licitud

  Les sol·licituds s’han de formalitzar a la seu electrònica de la UPC a través de l’enllaç següent i d’acord amb el calendari establert a la base cinquena:

   https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Ajut_mobilitat_docent_ERASMUS_KA131

  Ni la sol·licitud ni la concessió d’aquests ajuts eximeix el personal de la UPC de l’obligació de sol·licitar els permisos per absència de lloc de treball i presentarlos al Servei de Personal, d’acord amb la normativa vigent. Per això s’haurà de fer constar a la sol·licitud que s’ha demanat el vistiplau del director del departament per a poder realitzar la mobilitat.

  També és necessari fer constar si existeix o no acord bilateral. Fet que es constatarà en la priorització realitzada pels centres.

  Les sol·licituds hauran d’incloure com a documentació annexa:

   1. En el supòsit de les Mobilitats STA o les combinades, el Mobility Agreement, i en el supòsit de les Mobilitats STT el Training Agreement. Preferiblement, hauran d’estar degudament emplenats i signats per les tres parts, el sol·licitant, els sotsdirector/a de centre competent i per qui correspongui a la Universitat de destinació. Si no hagués estat possible signar-lo abans, el/la Sotsdirector/a corresponent podrà signar els agreements des de l’acceptació del tràmit de sol·licitud fins la priorització (Tràmit que s’haurà de coordinar amb el GRI), o conjuntament en el mateix tràmit de la priorització. Abans de l’activitat, el programa de mobilitat definitiu ha de ser formalment acceptat per ambdues institucions. Serà vàlida una còpia escanejada o la signatura electrònica.
   2. Declaració responsable sobre mobilitat internacional.

   Trobareu aquest documents a l'inici d'aquesta mateixa pàgina.

   La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les condicions i requisits d’aquesta convocatòria en la seva totalitat.

    

   CINQUENA: Calendari de la Convocatòria

    

   Finestra Presentació seu electrònica Presentació esmenes Recepció al GRI Previsió resolució
   1ra Del 20/05/2024 al 31/05/2024 Del 01/06/2024 al 07/06/2024 Fins el 14/06/2024 01/07/2024
   2na Del 14/10/2024 al 25/10/2024 Del 26/10/2024 al 01/11/2024 Fins el 08/11/2024 22/11/2024
   3ra Del 20/01/2025 fins el 31/01/2025 Del 01/02/2025 07/02/2025 Fins el 14/02/2025 07/03/2025
   4ta Del 19/05/2025 al 30/05/2025 Del 31/05/2025 06/06/2025 Fins el 13/06/2025 01/07/2025

    

   Si s’exhaureix el pressupost concedit per aquesta finalitat, s’informarà a través de la web del GRI i les llistes de distribució corresponents.

    

   SISENA: Selecció dels beneficiaris

   La selecció dels beneficiaris dels ajuts Erasmus+ per a impartir docència és competència del Vicerectorat de Política Internacional, que nomenarà una Comissió de selecció, presidida pel mateix i formada pels sotsdirectors/res o vici degans/anes dels Centres Docents on s’hagin presentat sol·licituds, així com per la Cap del Gabinet de Relacions Internacionals, que actuarà com a Secretària de la Comissió. Es resoldran les sol·licituds de totes les convocatòries necessàries fins exhaurir el pressupost.

   Es donarà prioritat a les sol·licituds del PDI amb necessitats especials2, que poden rebre un suport financer addicional si es demana dins el termini establert pel SEPIE.

   També es preferiran les sol·licituds del PDI que no hagi participat anteriorment en un programa de mobilitat Erasmus+.

   En condicions d’igualtat, es prioritzarà al personal funcionari i al contractat indefinit.

   Els centres amb sol·licituds presentades, les ordenaran de 1 a n, d’acord amb els següents criteris:

   • La proposta del programa de mobilitat
   • Les activitats addicionals a la impartició de la docència amb impacte pel Centre Docent que avala la sol·licitud

   _________________________________________________________________________

   2. Per a accedir a aquests ajuts, els participants hauran de tenir reconeguda i qualificada legalment una discapacitat en grau igual o superior al 33 per 100, així com complir la resta de criteris d’elegibilitat establerts en el programa.

    

   SETENA: Import de l’ajut

   La Comissió Europea ha establert un ajut com a contribució a les despeses de viatge i manteniment durant el període d’estada del professor, seguint els criteris
   següents:

   A. Viatge.- Contribució a les despeses de viatge basada en la distància entre Centre Docent on ha presentat la seva sol·licitud i el lloc on es desenvolupi l’activitat corresponent, d’acord amb el que s’indica a continuació:

   Distància en quilòmetres Viatge estàndard
   Entre 0 i 99 km 23€ per participant
   Entre 100 i 499 km 180€ per participant
   Entre 500 i 1.999 km 275€ per participant
   Entre 2.000 i 2.999 km 360€ per participant
   Entre 3.000 i 3.999 km 530€ per participant
   Entre 4.000 i 7.999 km 820€ per participant
   Entre 8.000 i 19.900 km 1.500€ per participant


   Per a calcular distàncies cal tenir present el calculador oficial de la Comissió Europea:
   https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_es. Ha d’indicar-se la distancia del recorregut en un únic sentit per a calcular l’import de l’ajut de la UE, que cobrirà l’anada i la tornada. 

   B. Allotjament i manutenció.- Les quantitats dependran del país de destinació, d’acord amb el quadre següent:

   Països de destinació del programa Quantitat diària a rebre
   Grup A
   Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Suècia + Països associats de fora del programa: Regne Unit i Suïssa
   120€
   Grup B
   Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos i Portugal
   105€
   Grup C
   Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Macedònia del nord, Polònia, República Txeca, Romania, Sèrbia i Turquia
   90€

     

   VUITENA: Procediment i resolució
   Dins el mateix període del calendari de la convocatòria només s’atorgaran dos ajuts a la mateixa persona. Si hom presenta més de dues sol·licituds, restarà en llista d’espera pel cas que no s’exhaureixi el pressupost o hi hagi renúncies. Les sol·licituds addicionals es tindran en compte quan s’obri el següent període del calendari o la següent convocatòria.

   Els sol·licitants que quedin sense ajut podran realitzar igualment l’estada Erasmus+ Docència sempre que lliurin al Gabinet de Relacions Internacionals tota la documentació requerida per a participar en el programa i hagin tramitat personalment l’assegurança de viatge. En aquest cas, passaran a ser considerats “personal amb ajut Erasmus zero”, tal com preveu la pròpia Comissió Europea.

   Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’hi podran realitzar esmenes, d’acord amb el terminis fixats al calendari de la convocatòria, per mitjà del formulari que s’enllaça a continuació. La finalitat de les esmenes és afegir o modificar informació o documentació de la sol·licitud presentada, ja sigui per pròpia voluntat del PDI o perquè així li hagin demanat des de l’escola o facultat.

   https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Ajut_mobilitat_docent_ERASMUS_KA131

   Un cop rebudes totes les sol·licituds i prioritzacions dels centres, es publicarà a la web del Gabinet de Relacions Internacionals, amb notificació als mateixos, una resolució amb el llistat provisional de les sol·licituds admeses i excloses a priorització.

   Els interessats disposaran d’un termini de 10 dies naturals per a presentar al·legacions a través de la seu electrònica de la UPC per mitjà de l’enllaç que també es publicarà a la mateixa resolució i que us detallem a continuació:

   https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Ajut_mobilitat_docent_ERASMUS_KA131

   Acabat el termini sense al·legacions presentades, el llistat esdevindrà definitiu.

   Si la suma dels ajuts de totes les sol·licituds rebudes, supera l’assignació concedida a la UPC amb aquesta finalitat, el Vicerectorat de Política Internacional convocarà la comissió de selecció que decidirà sobre la concessió dels ajuts. En cas contrari, es resoldrà concedir un ajut a cadascuna de les sol·licituds que conformen el llistat definitiu de les sol·licituds admeses a priorització.

   Per a tots els beneficiaris d’un ajut STA, el GRI contractarà una assegurança a través d’OnCampus, que anirà a càrrec del pressupost de gestió del programa, sense que això suposi cap despesa addicional pel beneficiari ni els centres. L’assegurança cobreix les despeses mèdiques en cas de contagi per COVID-19 en el país de destí. No cobreix el cost de realització de PCR quan aquest sigui requisit per poder viatjar a un país.

    

   NOVENA: Conveni de subvenció i pagament de l’ajut

   L’import de l’ajut és de caràcter personal i es transferirà al compte bancari a nom del beneficiari que aquest hagi consignat al conveni financer que serà signat electrònicament per mitjà del portafirmes de la UPC.

   L’ajut es calcularà d’acord amb el fixat en el Conveni de subvenció que cada beneficiari haurà de signar amb la UPC. La quantitat de l’import percebut finalment estarà condicionada pel número de dies d’estada reals en la institució d’ensenyament superior de destinació. Aquest número serà el reflectit en el certificat d’assistència expedit, signat i segellat per la institució d’acollida. En aquest certificat, no hauria d’haver-hi taxons ni modificacions manuscrites. Si el període real d’estada és superior al període previst al Conveni de Subvenció, el beneficiari rebrà ajut només per al període previst al Conveni de Subvenció.

   L’ajut es pagarà al final de l’estada, però si el beneficiari ho sol·licita, es pot rebre l’import de l’ajut en dos terminis, sempre i quan la UPC hagi rebut la transferència corresponent del SEPIE:

     • Un 70% abans d’iniciar l’estada (caldrà haver lliurat al GRI el conveni de subvenció degudament signat abans d’iniciar l’estada)
     • I el 30% restant, si escau, un cop lliurats tots els documents justificatius que s’especifiquen en les bases de la convocatòria (certificat d’estada + còpia de les targetes d’embarcament o similar) i resposta l’enquesta on-line.

   En cas d’incompliment de les condicions d’aquesta convocatòria i, en general, quan concorri algun dels supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la persona beneficiària haurà de retornar l’import de l’ajut i l’interès de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data que s’acordi el reintegrament, prèvia la incoació del corresponent procediment.

   Realitzada la mobilitat, el certificat d’estada i les targetes d’embarcament s’hauran de pujar pel tràmit corresponent de la seu electrònica:

   https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Ajut_mobilitat_docent_ERASMUS_KA131

    

   DESENA: Renúncia a l’ajut

   La renúncia a l’ajut s’ha d’adreçar, mitjançant un escrit motivat per correu electrònic al Gabinet de Relacions Internacionals, que el notificarà al Centre Docent.

   Les renúncies injustificades i indocumentades es valoraran negativament de cara a la priorització de sol·licituds en futures convocatòries STA.

   La no realització de l’estada de mobilitat, per qualsevol motiu, la no presentació de la documentació requerida o la no resposta de l’enquesta on-line, també implicarà la renúncia o la devolució de la part de l’ajut cobrat.

   Les renúncies produïdes per causes sobrevingudes relacionades amb la crisi sanitària COVID-19, no seran penalitzades.

    

   ONZENA: Recomanacions en relació a la situació de la COVID-19

   Caldrà prestar especial atenció a les informacions, indicacions i mesures que adopti la UPC https://www.upc.edu/ca/portalcovid19 y a les que publiqui el Servicio Español Para la Internacionalización de la educación (SEPIE) http://sepie.es/coronavirus.html

   Tal com consta en la Implementació de Mesures Específiques respecte a la Gestió del Programa Erasmus+ a conseqüència de la COVID-19 publicades per SEPIE, segons les regles de finançament del Programa Erasmus+ no serà possible cobrir les despeses de viatge i/o allotjament que no s'hagueren produït, llevat que s'invoqui algun cas de força major justificat.

   Només es podrà considerar causa de Força Major aquells casos en els quals en el transcurs de la mobilitat es produeixi un canvi en l'evolució de la pandèmia que impliqui canvis sobrevinguts en la mobilitat respecte a com estava concebuda inicialment.

   Així doncs, es recomana la contractació dels títols de viatge (bitllets de transport i reserva d’allotjament) quan les condicions de desplaçament siguin segures. Caldrà comprovar que hi haurà devolució en cas de cancel·lació.

    

   DOTZENA: Drets i deures dels beneficiaris

   Els beneficiaris tindran els drets i hauran de respectar les normes i obligacions continguts al conveni de subvenció signat amb la UPC que s’haurà de presentar un cop concedit l’ajut.

   La contractació del transport i de l’allotjament, així com totes les gestions relacionades amb aquest ajut personal corren a càrrec del beneficiari. No es pot utilitzar el pressupost de la Universitat per dur-los a terme.

    

   TRETZENA: Incompatibilitats

   Els ajuts Erasmus+ Docència estan concebuts com un complement per cobrir part de les despeses addicionals que suposa el desplaçament a l’estranger per al personal de les universitats i, per tant, són compatibles amb altres ajuts que el professorat pugui rebre de la UPC o d’altres institucions, sempre i quan no superin el cost total de la mobilitat.

   També cal tenir present que l’ajut financer no podrà ser utilitzat per cobrir despeses similars que es financin amb altres fons de la Unió Europea.

    

   CATORZENA: Interpretació i incidències

   El Vicerectorat de Política Internacional pot dictar totes les normes complementàries que siguin necessàries per al normal desenvolupament del procediment.

   Així mateix, té atribuïda la potestat d’interpretació de les Bases, quan sorgeixin dubtes sobre l’abast o significat d’algun dels seus preceptes.

   El Vicerectorat de Política Internacional pot resoldre qualsevol altra qüestió o incidència que es pugui produir en el desenvolupament d’aquesta convocatòria.

    

   QUINZENA: Publicació i entrada en vigor

   Aquesta convocatòria entrarà en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació a la pàgina web del Gabinet de Relacions Internacionals de la UPC.

    

   SETZENA: Protecció de dades personals

   La participació en la present convocatòria comporta que la Universitat Politècnica de Catalunya tracti les vostres dades per al compliment de les finalitats vinculades dels programes de mobilitat Erasmus+, i els comuniqui als organismes externs que regulen el programa. La resolució es farà pública, indicant-ne el beneficiari i el destí, a efectes informatius i de transparència.

   El tractament de les vostres dades s'efectuarà d'acord amb el Reglament general de protecció de dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals. Trobareu més informació sobre el tractament que la UPC efectua de les dades del seu personal, i la forma d'exercir els vostres drets en aquesta matèria, en aquest enllaç.

    

   DISSETENA: Normativa aplicable

   Aquesta convocatòria està subjecta a allò establert al Contracte de Subvenció signat entre la Universitat Politècnica de Catalunya i el Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación i a la Erasmus+ Programme Guide que en forma part i que es pot consultar al lloc web del SEPIE: http://www.sepie.es/http://erasmusplus.gob.es

    

   Contra les resolucions del rector o del vicerector, dictades per delegació de competència del rector, independentment de la seva immediata execució, les persones interessades poden optar per:

   De forma potestativa, interposar un recurs de reposició davant el rector de la UPC en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la publicació de la resolució que s’impugni, d’acord amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

   O bé, de forma directa, interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptador a partir de l’endemà de la publicació de la resolució que s’impugni.

   En el cas d’optar per la interposició d’un recurs de reposició la persona interessada no podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que l’òrgan competent resolgui expressament el recurs de reposició interposat o bé es produeixi la desestimació presumpta. Es produeix la desestimació presumpta si transcorre un mes sense que l’òrgan competent hagi dictat i notificat la resolució del recurs de reposició interposat.