Comparteix:

Programa de beques "T.I.M.E. - L’Oréal Double Degree Scholarships" per a estudiants de doble titulació

La xarxa universitària internacional T.I.M.E (Top International Managers in Engineering), de la qual la UPC també n’és part, vol oferir suport econòmic a alumnat de nou ingrés en doble titulacions, que estudiïn entre dues institucions que en siguin membres.

Fundada en 1989 entre les universitats líders en el camp d’estudis tècnics i d’enginyeries, l’Associació T.I.M.E. reuneix 56 universitats situades en 24 països. Enguany, en col·laboració amb l’empresa L’Oréal, T.I.M.E. vol contribuir a l’educació dels alumnes que estudiïn una doble titulació en dues institucions membres de la xarxa. Amb aquesta fi, atorgarà beques de fins a 10.000 euros als finalistes que hauran superat el procés selectiu que es durà a terme a escala internacional. Cada universitat membre hi nominarà un/a candidat/a.

S’ofereix

  • Una beca de fins a 10.000 €, per a tot l’interval de temps d’estudi de la doble titulació. El pressupost total per a les beques és de 20.000 €.
  • Sessions de mentoria enfocades al desenvolupament professional amb una persona designada per l’empresa L’Oréal, sense que hi hagi obligatorietat d’establir vincles laborals amb l'empresa en el futur. 

Requisits acadèmics

  • Ser estudiant UPC i començar a cursar un programa internacional de doble titulació de grau o de màster a l’any acadèmic 2024-2025.
  • Dur a terme la doble titulació amb una de les universitats pertanyents a la xarxa europea d'universitats T.I.M.E.
  • Estar al corrent del pagament de la matrícula UPC.

Requisit de compromís

En cas de ser seleccionat/da, l’alumne UPC haurà de comprometre’s a portar a cap els estudis de doble titulació per als quals se li atorga la beca.

Presentació i avaluació de sol·licituds

a)     Preselecció UPC

Els estudiants aspirants presentaran la seva sol·licitud al seu centre UPC (a la Sotsdirecció de Relacions Internacionals), en el temps i forma que aquest establirà, tot respectant les característiques i terminis generals de la convocatòria.

Per formalitzar la sol·licitud, caldrà presentar la següent documentació:  

  • carta de motivació (en anglès)
  • pla de pressupost que detalli la necessitat d’un ajut econòmic (en anglès)
  • expedient acadèmic de l’alumne

Fins al 2 de maig, els centres UPC proposaran un màxim d'un/a candidat/a, enviant la candidatura per missatge electrònic al Gabinet de Relacions Internacionals, a l'adreça oficina.mobilitat.internacional@upc.edu. En l’assumpte del missatge s’haurà d’especificar el nom del procés selectiu (T.I.M.E.-L'ORÉAL DOUBLE DEGREE) i en el cos, s’haurà d’incloure el motiu pel qual el/la candidat/a ha estat seleccionada (excel·lència acadèmica, necessitat econòmica, motivació, etc.). Així mateix, al missatge s’haurà d’adjuntar la documentació presentada per l'estudiant.

Entre el 2 i el 15 de maig, en coordinació amb la vicerectora de Política Internacional, es prioritzaran les sol·licituds, per tal de seleccionar-ne una i remetre-la a T.I.M.E.

Posteriorment, la candidatura UPC proposada es publicarà en aquesta pàgina web.

[Nota important: les candidatures enviades fora de termini o per mitjans que no siguin els establerts (dels estudiants directament al Gabinet de Relacions Internacionals UPC, o a T.I.M.E., per exemple), no es tindran en compte.]

// Resultat de la pre-selecció interna UPC:

Hi ha hagut un total de 4 candidatures a la UPC i aquestes s'han prioritzat segons el criteri d'excel·lència acadèmica (nota mitjana de l'estudiant dividida per la nota mitjana dels titulats de la titulació que cursa l'estudiant).
L'estudiant UPC que ha quedat pre-seleccionat en aquesta primera fase és l'estudiant de l'ESEIAAT :
P. Tolsau, amb DNI ***8432*, que té un 9,10 de nota mitjana d'expedient.

//

b)    Preselecció T.I.M.E., entrevistes i resultat

En data de 4 de juny, a partir de les candidatures presentades per les universitats de la xarxa, l'associació T.I.M.E. seleccionarà un màxim de 15 semifinalistes.

El 14 de juny, els membres del comitè de selecció de T.I.M.E., i representants de L'Oréal entrevistaran els semifinalistes.

El resultat final de la selecció serà anunciat a finals de juny.