Vés al contingut (premeu Retorn)

Tipus de pràctiques

 

Avís: No es podran reconèixer les pràctiques extracurriculars per pràctiques curriculars.

L’estudiantat haurà de prendre la decisió quant a modalitat en el moment de sol·licitar les pràctiques i abans de formalitzar el conveni ja que, un cop signat, no és possible fer modificacions en aquest sentit.

 

Existeixen diverses modalitats de pràctiques externes que impliquen una regulació i gestió diferent segons el cas. Les pràctiques externes poden tenir un caràcter curricular o extracurricular i desenvolupar-se amb una entitat col·laboradora nacional o internacional. També implica un tret diferencial si es tracta d’unes  pràctiques realitzades en el marc d’uns estudis de grau, de màster o de doctorat.

 

Pràctiques curriculars:

 • Estan configurades com activitats acadèmiques integrants del pla d'estudis.
 • No són aplicables als estudis de doctorat.
 • Tenen la mateixa consideració que qualsevol altra assignatura de la universitat, per la qual cosa tenen associada una guia docent i, els crèdits associats a la dedicació global, s'hauran de matricular abans de l'inici de les pràctiques i un cop el conveni estigui signat per totes les parts.
 • La tipologia de les pràctiques curriculars pot ser obligatòria o optativa.
 • La dedicació dependrà d'allò que determini el pla d'estudis.
 • Quant a l'adjudicació de les pràctiques, les escoles o facultats, prioritzaran les pràctiques curriculars davant les pràctiques extracurriculars.
 • És obligatori assignar un tutor acadèmic o tutora acadèmica.
 • Es podran realitzar tant en entitats col·laboradores com a la pròpia UPC.
 • Quan les pràctiques superin les 450h., es recomana que el tutor/a de l'entitat col·laboradora emeti, una vegada transcorreguda la meitat del període de les pràctiques, un informe intermedi de seguiment. Les escoles o facultats establiran els criteris per a l'emissió d'aquest informe, que faran constar en el projecte formatiu.
 • La seva avaluació serà amb nota numèrica i descriptiva, computarà per a la nota mitjana i se'ls aplicaran les mateixes normatives que per a l'avaluació d'una assignatura, tant pel que fa als drets i deures de l'estudiantat, als documents d'avaluació a emetre i els mecanismes de reclamació.

Pràctiques extracurriculars: 

 • Per a la seva realització haurà d'existir una matrícula vigent.
 • Tenen els mateixos fins formatius que les pràctiques curriculars però no formen part del pla d’estudis ni de l'expedient acadèmic.
 • S'incoporen al Suplement Europeu al Títol o al Document d'Activitats del Doctorat.
 • Hauran d’estar directament relacionades amb els continguts del pla d’estudis o del projecte de recerca vinculat a l’elaboració de la tesi.
 • Es recomana que la durada mínima no sigui inferior a 180h.
 • És obligatori assignar un tutor acadèmic o tutora acadèmica.
 • Quant a l'adjudicació de les pràctiques, les escoles o facultats, prioritzaran les pràctiques curriculars davant les pràctiques extracurriculars.

Pràctiques vinculades a TFE

 • L'estudiantat pot realitzar el seu TFE a les instal·lacions d'una empresa, excepte en els casos on la normativa específica de cada escola o facultat ho reguli de forma diferent.
 • El projecte formatiu de les pràctiques i el projecte de realització del treball final d’estudis han de ser coincidents i l’estudiant/a haurà de matricular el TFE o estar gaudint d'una ampliació de termini regulada en la Normativa Acadèmica General de Grau i Màster - NAGRAMA.
 • Els límits de dedicació de l’estudiantat a les pràctiques es podran superar, per una única vegada en el mateix cicle d’estudis, en un escreix d’hores igual al resultat de multiplicar els crèdits matriculats de treball final d’estudis per 15.