Vés al contingut (premeu Retorn)

PRESSUPOST UPC

Exercicis anteriors

Pressupostos UPC d'exercicis anteriors
Pressupost UPC exercici 2018
Aprovació del Pressupost 2018 de la UPC (Pressupost, bases i tarifes de l'any 2018)
Acord CS 2018/01/02. Vist l'acord CG 2018/01/22 del Consell de Govern de 22 de febrer 2018, l'informe favorable de la Comissió Econòmica, en virtut de l'article 89 c i i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i els articles 151 i 156 dels Estatuts de la UPC, s'aprova el pressupost de la UPC per al 2018, les seves bases i les tarifes 2018.
Aprovació del Pressupost 2016 de la UPC (Pressupost, bases i tarifes de l'any 2016)
Acord núm. 111/2015. Vist l’acord núm. 229/2015 del Consell de Govern de 17 de desembre 2015 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut de l’article 89 c i i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i els articles 151 i 156 dels Estatuts de la UPC, s’aprova el pressupost de la UPC per al 2016, les seves bases i les tarifes 2016.
Pressupost UPC exercici 2017
Pressupost UPC exercici 2016
Pressupost UPC exercici 2015
Aprovació del pressupost UPC 2015 (Pressupost, bases i tarifes)
Acord núm. 83/2014. Vist l’acord 215/2014 del Consell de Govern de data 18 de desembre de 2014 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 89 c i i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i els articles 151 i 156 dels Estatuts de la UPC, s’aprova el pressupost de la UPC per al 2015, les seves bases i les tarifes 2015.
Aprovació de les tarifes 2011
Acord núm 59/2010. Vist l'acord núm 149/2010 del Consell de Govern de 17 de desembre de 2010 i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l'article i) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, s'aproven les tarifes 2011 de la UPC, tal com consta al document CS 6/12 2010.
Aprovació de les bases d'execució del pressupost 2011
Acord núm 58/2010. Vist l'acord núm 148/2010 del Consell de Govern de data 17 de desembre de 2010 i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l'article 89 c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i l'article 59 f) dels Estatuts de la UPC, s'aproven les Bases d'Execució del Pressupost 2011 de la UPC, tal com consta al document CS 5/12 2010.
Aprovació del pressupost UPC 2011
Acord núm 57/2010. Vist l'acord núm 147/2010 del Consell de Govern de data 17 de desembre de 2010 i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l'article 89 c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i l'article 59 f) dels Estatuts de la UPC, s'aprova el pressupost UPC 2011 condicionat a l'autorització de la Generalitat de Catalunya del Capítol 1, tal com consta al document CS 4/12 2010.
Aprovació de les tarifes 2013
Acord núm. 2/2013. Vist l'acord del Consell de Govern 4/2013 de 30 de gener de 2013 i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l'article 89 j de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, s'aproven les tarifes 2013 de la UPC, tal com consta al document CS 5/02 2013.
Aprovació del projecte de pressupost UPC 2013
Acord núm. 16/2013. Vist l'acord 22/2013 del Consell de Govern de data 15 de març de 2013 i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l'article 89 c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i l'article 156 dels Estatuts de la UPC, s'aprova el pressupost UPC 2013 i les seves bases d'execució, tal com consta al document CS 9/3 2013.
Aprovació de les tarifes 2014
Acord núm. 1/2014. Vist l’acord del Consell de Govern 7/2014 de 6 de febrer de 2014 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 89 j de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, s’aproven les tarifes 2014 de la UPC, tal com consta al document CS 8/2 2014.
Aprovació del pressupost UPC 2014
Acord núm 18/2014. Vist l’acord 47/2014 del Consell de Govern de data 18 de març de 2014, l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social i la comunicació del director general d’Universitats de data 21 de març del 2014, en virtut del que preveu l’article 89 c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i l’article 156 dels Estatuts de la UPC, s’aprova el pressupost de la UPC per al 2014, tal com consta al document CS 5/3 2014.
Aprovació del pressupost UPC 2012
Acord núm 26/2012. Vist l’acord 59/2012 del Consell de Govern de data 2 de maig de 2012 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 89 c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i l’article 59 f) dels Estatuts de la UPC, s’aprova el pressupost UPC 2012 (condicionat a l’aprovació per part de la Generalitat de Catalunya del Capítol 1 - Remuneracions de Personal), i les Bases d’execució tal com consta al document CS 5/5 2012.
Aprovació de les tarifes 2012
Acord núm 5/2012. Vist l’acord núm. 14 del Consell de Govern de 9 de febrer de 2012 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 89 i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, s’aproven les tarifes i preus 2012 de la UPC, tal com consta al document CS 7/2 2012.
Pressupost UPC exercici 2014
Pressupost UPC exercici 2013
Pressupost UPC exercici 2012
Pressupost UPC exercici 2011
Pressupost UPC exercici 2010
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD 86/2009 SOBRE TARIFES DEL 2010
Acord núm. 8/2010. En virtut del que disposa l’article 89 i) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, s’aprova la modificació de l’acord del Consell Social 86/2009 d’aprovació de les Tarifes 2010, en l’apartat del Centre Universitari de la Visió, tal com consta al document CS 13/2 2010.
APROVACIÓ DE TARIFES 2010
Acord núm. 214/2009 del Consell de Govern pel qual s’aproven tarifes del 2010, per a la seva posterior aprovació, si s’escau, pel Consell Social.
Pressupost 2010
APROVACIÓ DEL PLA D’ESTABILITZACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2006-2011
press2009
press08
pres2005
pres2004
pres2006