Comparteix:

Exercicis anteriors

Pressupostos UPC d'exercicis anteriors

Acord CS 2022/07/05, de 19 de desembre de 2022, del Consell Social, pel qual s’aprova el pressupost de la UPC per a l'exercici 2023. - Document amb l’informe favorable de la Comissió d’Economia i Infraestructures de 13/12/2022 - Document aprovat pel Consell de Govern de 19/12/2022 - Document amb l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social de 15/12/2022
Acord CS/2021/07/04, de 21 de desembre de 2021, del Consell Social, pel qual s'aprova el pressupost de la UPC per a l'exercici 2022 - Document amb l'informe favorable de la Comissió d’Economia i Infraestructures de 09/12/2021 - Document amb l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social de 13/12/2021 - Document aprovat pel Consell de Govern de 17/12/2021
Acord CS 2018/07/02 de 17 de desembre de 2018 pel qual s’aprova el pressupost de la UPC 2019 - Document amb l’informe favorable de la Comissió d’Infrastructures i Economia del Consell de Govern de 4 de desembre de 2018 - Document amb l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social de 10 de desembre de 2018 - Document aprovat pel Consell de Govern d’11 de desembre de 2018
Acord núm. 111/2015. Vist l’acord núm. 229/2015 del Consell de Govern de 17 de desembre 2015 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut de l’article 89 c i i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i els articles 151 i 156 dels Estatuts de la UPC, s’aprova el pressupost de la UPC per al 2016, les seves bases i les tarifes 2016.
Acord núm. 83/2014. Vist l’acord 215/2014 del Consell de Govern de data 18 de desembre de 2014 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 89 c i i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i els articles 151 i 156 dels Estatuts de la UPC, s’aprova el pressupost de la UPC per al 2015, les seves bases i les tarifes 2015.
Acord núm 59/2010. Vist l'acord núm 149/2010 del Consell de Govern de 17 de desembre de 2010 i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l'article i) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, s'aproven les tarifes 2011 de la UPC, tal com consta al document CS 6/12 2010.
Acord núm 58/2010. Vist l'acord núm 148/2010 del Consell de Govern de data 17 de desembre de 2010 i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l'article 89 c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i l'article 59 f) dels Estatuts de la UPC, s'aproven les Bases d'Execució del Pressupost 2011 de la UPC, tal com consta al document CS 5/12 2010.
Acord núm 57/2010. Vist l'acord núm 147/2010 del Consell de Govern de data 17 de desembre de 2010 i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l'article 89 c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i l'article 59 f) dels Estatuts de la UPC, s'aprova el pressupost UPC 2011 condicionat a l'autorització de la Generalitat de Catalunya del Capítol 1, tal com consta al document CS 4/12 2010.
Acord núm 5/2012. Vist l’acord núm. 14 del Consell de Govern de 9 de febrer de 2012 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 89 i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, s’aproven les tarifes i preus 2012 de la UPC, tal com consta al document CS 7/2 2012.
Acord núm 26/2012. Vist l’acord 59/2012 del Consell de Govern de data 2 de maig de 2012 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 89 c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i l’article 59 f) dels Estatuts de la UPC, s’aprova el pressupost UPC 2012 (condicionat a l’aprovació per part de la Generalitat de Catalunya del Capítol 1 - Remuneracions de Personal), i les Bases d’execució tal com consta al document CS 5/5 2012.
Acord núm. 2/2013. Vist l'acord del Consell de Govern 4/2013 de 30 de gener de 2013 i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l'article 89 j de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, s'aproven les tarifes 2013 de la UPC, tal com consta al document CS 5/02 2013.
Acord núm. 16/2013. Vist l'acord 22/2013 del Consell de Govern de data 15 de març de 2013 i l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l'article 89 c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i l'article 156 dels Estatuts de la UPC, s'aprova el pressupost UPC 2013 i les seves bases d'execució, tal com consta al document CS 9/3 2013.
Acord núm. 1/2014. Vist l’acord del Consell de Govern 7/2014 de 6 de febrer de 2014 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 89 j de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, s’aproven les tarifes 2014 de la UPC, tal com consta al document CS 8/2 2014.