Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Pla Publica Digital! 2010-2014 / Convocatòries 2010 / Convocatòria 2010 d’ajuts a l’edició de llibres digitals de GRAU i POSTGRAU de la UPC

Convocatòria 2010 d’ajuts a l’edició de llibres digitals de GRAU i POSTGRAU de la UPC

1. Introducció

S’obre la convocatòria d’ajuts per a l’edició de llibres digitals de suport a la docència d’acord amb les línies definides al document: PUBLICA Digital! Pla de promoció i suport a la publicació acadèmica digital UPC 2010-2014.
 

 
PUBLICA DIGITAL! te per objectiu incrementar l’edició i elaboració de 
continguts digitals de suport a la docència en els estudis que imparteix
la universitat mitjançant convocatòries obertes al PDI de la universitat.
 
 • El pla contempla dins de l’eix A LLIBRES DIGITALS els següents objectius:
 • Definir, editar i difondre les noves col·leccions de Llibres Digitals de la UPC.
 • Donar suport als autors de la UPC en la creació i edició de llibres digitals.
 • Facilitar al l’estudiantat de la UPC llibres digitals relacionats amb els seus estudis.
 • Potenciar l’aprenentatge en xarxa mitjançant llibres digitals dels autors UPC.
 • Difondre i donar a conèixer llibres digitals amb continguts científics i tècnics elaborats pels autors de la UPC.

L’eix A LLIBRES DIGITALS es subdivideix en la creació i edició de 5 noves col·leccions:
 
A1 COL·LECCIÓ BATXILLERAT UPC
A2 COL·LECCIÓ GRAU UPC
A3 COL·LECCIÓ POSTGRAU UPC
A4 COL·LECCIÓ CULTURA CIENTÍFICA I TÈCNICA UPC
A5 COL·LECCIÓ ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ

2. Bases de la convocatòria

2.1. Objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria és editar, publicar i distribuir nous títols de llibres digitals de suport a la docència que s’imparteix a la UPC, dins les noves COL·LECCIONS DE GRAU I DE POSTGRAU creades en el marc del pla
Publica Digital!.
 
COL·LECCIÓ GRAU UPC: Son llibres bàsics que poden contenir tant continguts teòrics com problemes, exercicis, pràctiques, etc. relacionats amb les assignatures i titulacions de grau de la UPC

COL·LECCIÓ POSTGRAU UPC: Son llibres especialitzats relacionats amb els màsters i programes de doctorat de la UPC

 

2.2 Quantia de la convocatòria

 • La convocatòria esta dotada amb un import de 50.000 € a càrrec del pressupost de la UPC (2010/2011)
 • Els ajuts d’aquesta convocatòria aniran destinats a donar suport als autors per tal d’elaborar i redactar els llibres digitals.
 • Els autors rebran un import màxim de 1.000 € per títol de llibre una vegada entregat l’obra original per a la seva edició. Aquest import serà en concepte de remuneració pels drets d’autor (10 % del PVP sense IVA per cada exemplar venut).
 • El Vicerector de Docència i Estudiantat delega a Iniciativa Digital Politècnica. Oficina de Publicacions Acadèmiques Digitals de la UPC la gestió d’aquesta convocatòria, la qual podrà crear una comissió avaluadora, constituïda per experts de diferents àmbits de la UPC, per tal de participar en la priorització dels projectes avaluats i garantir la qualitat i pertinença dels continguts editats.

2.3 Beneficiaris

Son destinataris d’aquesta convocatòria tot el PDI de la Universitat Politècnica de Catalunya UPC, el qual s’hi pot presentar a títol individual o en equips de persones o coeditant els llibres amb persones no vinculades a la universitat.

2.4 Sol·licituds

Les sol·licituds es realitzaran mitjançant el formulari web que es troba a la pàgina web de Iniciativa Digital Politècnica. Oficina de Publicacions Acadèmiques Digitals de la UPC.
 
La sol·licitud la realitzarà un dels autors/es de l’obra proposada i contemplaran la següent informació:
 
Modalitat de la col·lecció
 • Grau
 • Postgrau
Àmbit temàtic UPC
 • Arquitectura, Urbanisme i Edificació
 • Ciències aplicades
 • Ciències i Tecnologies de la salut
 • Comunicació i mitjans audiovisuals
 • Enginyeria aeroespacial
 • Enginyeria civil
 • Enginyeria de biosistemes
 • Enginyeries en tecnologies de la informació i les comunicacions
 • Enginyeries industrials
 • Enginyeries naval, marina i nàutica
 • Gestió i Organització d'empreses
Conveniència
 • Titulació grau /màster i assignatures a les que va destinada l’obra
 • Declaració de conveniència de la proposta als continguts de la Guia Docent de PRISMA, signada pel responsable de l’assignatura (o el cap del Departament i/o Institut)
Menció de responsabilitat i autoria
 • Nom i Cognoms dels autors/es del llibre
 • Breu “curriculum vitae” dels autors/es del llibre
Títol del llibre
 • Títol principal
 • Títol secundari
Resum de l’obra
 • Descripció del treball i breu resum dels continguts, proposta de sumari, extensió aproximada, mostres de continguts (en el cas de que hi siguin disponibles).

2.5 Criteris de selecció

Es prioritzaran els projectes de nous títols per a publicar segons els següents criteris:
 • Que l’obra sigui vàlida com a manual de classe per a més d’una assignatura de les titulacions impartides a la universitat.
 • Que l’obra contempli tant continguts teòrics de l’assignatura, com continguts pràctics (problemes, exercicis, pràctiques, etc...)
 • Que l’obra contempli la totalitat dels continguts de les assignatures definits a la seva Guia Docent de PRISMA, així com en promogui l’assoliment de les seves competències específiques.

2.6 Condicions de publicació de les obres

 • Els llibres seran publicats per la UPC sota la marca Iniciativa Digital Politècnica.
 • Els llibres han d’estar preferentment escrits en l’idioma d’impartició de les assignatures en les quals s’utilitzarà.
 • Els autors de les obres es responsabilitzen de l’originalitat dels continguts, així com de la disponibilitat de les corresponents llicències per a la incorporació de possibles continguts de tercers.
 • Es prioritzarà la distribució i disponibilitat dels llibres en format digital, facilitant també la còpia d’exemplars en format paper mitjançant serveis d’impressió sota demanda.
 • Els autors del llibres hauran de signar, previ a la seva publicació, el contracte de drets d’autor corresponent.
 • L’entrega dels originals haurà de seguir les pautes marcades per Iniciativa Digital Politècnica.
 • Un cop publicats els llibres s’han d’incorporar a la bibliografia bàsica de les Guies Docents de PRISMA de les assignatures corresponents.
 • Tots els llibres seguiran un procés de revisió lingüística segons les pautes marcades pel Servei de Llengües i Terminologia, el qual serà validat i aprovat pels autor/es dels treballs.

2.7. Autoria

 • El fet de participar en aquesta convocatòria implica que els beneficiaris dels ajuts consenten tàcitament:
 • Que les publicacions editades seran distribuïdes de forma comercial per Edicions UPC S.L.
 • Que les publicacions editades en versió electrònica seran consultables des dels Sistemes d’Informació de la universitat així com des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa de la UPC.
 • La Oficina de Publicacions Acadèmiques Digitals potencia l’accés obert a Internet de les obres publicades per tal d’incrementar la visibilitat i l’impacte dels autors de la universitat, per la qual cosa els llibres digitals publicats en aquesta convocatòria podran ser accessibles a Internet sota una llicència Creative Commons CC un cop hagin passat tres anys des de la data de la seva publicació o de forma immediata si l’autor/s ho fan constar a la sol·licitud.

3.- Calendari

 • Presentació de sol·licituds: del 1 de juliol al 30 de novembre 2010
 • Resolució de la convocatòria: la resolució per a la publicació d’un llibre es realitzarà en un termini màxim de 20 dies a partir de la data de tramesa de la sol·licitud.
 • Data límit per a la presentació d’originals: els originals caldrà presentar-los en un termini màxim de 9 mesos a partir de la data de la resolució.
 • Data de publicació dels llibres: els llibres es publicaran en un termini màxim de 4 mesos a partir de l’entrega dels originals