Glossari

Anonimat doble: modalitat de revisió per parells, en la qual els autors no coneixen la identitat dels revisors i els revisors tampoc coneixen la dels autors.

Anonimat simple: modalitat de revisió per parells, en la qual els autors no coneixen la identitat dels revisors.

Arbitratge científic: procés de revisió que passen els articles científics quan són enviats a una revista per la seva publicació. Aquest sistema de correcció consisteix en enviar l'article a un o més experts (revisors) en el camp que tracta per tal que validin que el contingut és correcte i el treball està ben fet. Habitualment, els revisors no es limiten a acceptar o rebutjar l'article, sinó que fan suggeriments per millorar el treball abans de ser publicat.

Capçalera bibliogràfica: resum de la referència bibliogràfica d’una revista i ha de constar dels següents elements: Títol de la revista, any, volum, número, pàgines, ISSN i DOI.

Comitè científic: els membres del comitè científic són nomenats per l'Editor, qui també té la potestat de revocar-los. Poden formar part del mateix professors universitaris i investigadors de reconegut prestigi, membres d'institucions educatives o governamentals, etc.

El comitè científic té com a funcions principals:

 • Supervisar el contingut editorial i el desenvolupament de la revista en temes puntuals
 • Promoure la revista dins el seu àmbit
 • Obtenir col·laboracions de potencials autors
 • Elaborar juntament amb l'editor l'estratègia científica de la revista i l'avaluació periòdica de resultats
 • Proposar -segons les necessitats i expectatives- la realització de números monogràfics sobre temes d'especial interès i/o rellevància
 • Donar suport i orientar de manera conceptual i científica al consell de redacció. Així mateix, poden actuar com a avaluadors de la revista

Comitè de redacció: el comitè de redacció està format per Director/a, qui ho presideix, el Secretari/a i els vocals nomenats pel Director/a, qui igualment té la potestat de revocació dels mateixos.

Les funcions atribuïdes als membres són:

 • Rebre els originals i distribuir-los entre els revisors externs
 • Assistir a l'Editor en totes les seves funcions i, molt especialment, en el seguiment dels treballs (recepció, avaluació, acceptació)
 • Verificar l’aplicació de les normes de presentació d'originals, disseny, creació i orientació de les diferents seccions de la revista
 • Vigilar el flux de manuscrits i control i vetllar pel compliment de les normes establertes i els preceptes ètics de la revista
 • Corregir els originals, revisar i corregir els resums, els aspectes metodològics i estil dels articles
 • Controlar la qualitat dels informes dels revisors

Revisors científics: experts en la disciplina de la revista que validen que el contingut proposat per l’autor sigui correcte. Habitualment, els revisors no es limiten a acceptar o rebutjar l'article, sinó que fan suggeriments per millorar el treball abans de ser publicat.

Comunicació motivada: comunicació de la decisió editorial als autors dels articles on s’indiquen els motius de la decisió amb un resum dels dictàmens emesos pels revisors.

Conflictes d'interessos: es considera que hi pot haver un conflicte d’interessos quan es seleccionen revisors que poden tenir alguna relació (parentesc, amistat, mateix grup de recerca, …) amb els autors de l’article.