Recomanacions avançades

Es tracten aspectes avançats per a les revistes que s’orienten a obtenir visibilitat en les bases de dades i alts nivells d’impacte en els principals índexs.

1.- Procés editorial

En aquest apartat es tenen en compte aspectes relacionats amb la política editorial de la revista, així com la seva organització i processos de treball.

Equip editorial

 • Existència d’un comitè científic
 • Existència d’un comitè de redacció

Gestió

 • Existència d’una política editorial d'accés lliure i/o drets d'autoria
 • Existència d’un codi ètic
 • Ús d'eines de detecció de plagi
 • Existència d’una política de preservació dels articles. Per garantir-ne la preservació, totes les revistes editades a la UPC poden allotjar els seus articles a UPCommons

Un exemple de com es podria mencionar la política de de preservació podria ser: 

Tots es articles publicats a la revista XXX es troben allotjats a ‘UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC’ (https://upcommons.upc.edu/). UPCommons garanteix l'accés perpetu i la preservació dels seus continguts mitjançant l'emmagatzematge en servidors segurs de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i compleix amb els requeriments tècnics necessaris per garantir la interoperabilitat amb d'altres sistemes d'informació.

Per tal de garantir la preservació del contingut que allotja es duen a terme les següents accions:

 • Es realitzen còpies de seguretat diàries i setmanals per garantir la recuperació de les dades en cas de desastre. Periòdicament s'envien còpies a altres localitzacions per disposar de còpies disperses geogràficament. Aquestes còpies son validades per assegurar que el contingut es preserva correctament.
 • Periòdicament es fan comprovacions d'integritat del contingut per assegurar que no s'ha modificat des del seu dipòsit. Està previst ampliar aquesta comprovació per detectar la presencia de virus que puguin afectar la integritat dels arxius.

2.- Originalitat, revisió i sistema d’arbitratge

 • Un percentatge elevat dels articles comuniquen resultats d'investigació originals

Aquest percentatge varia entre les fonts consultades: DOAJ: 33%, Latíndex: 40%, FECyT: 50%, AQU: 75%, CNEAI: 75%

 • Existència de sistemes d'arbitratge científic
 • Ús de l’anonimat simple o anonimat doble en la revisió dels originals
 • Publicació anual de la llista de revisors
 • Disponibilitat d’instruccions i fulls d’avaluació dels manuscrits per els revisors
 • Control de la qualitat dels informes d'avaluació i comunicació motivada de la decisió editorial als autors
 • Selecció de revisors que no entrin en conflictes d'interessos amb els autors dels articles

Periodicitat

 • Declaració i compliment de la periodicitat de publicació dels números de la revista

Obertura

 • Un percentatge elevat dels membres del comitè de redacció i del comitè científic pertany a institucions alienes a l'organisme editor

Aquest percentatge varia entre les fonts consultades: Latindex: 66%, FECyT: 33%

 • Un percentatge elevat dels membres del comitè científic pertany a institucions estrangeres
 • Un percentatge elevat dels autors de la revista no són membres del comitè de redacció o del comitè científic

Aquest percentatge varia entre les fonts consultades: FECyT: 80%, AQU: 75%, CNEAI: 75%

 • Un percentatge elevat dels autors de la revista són externs a l’entitat editora

Aquest percentatge varia entre les fonts consultades: Latindex: 50%, FECyT: 80%, ERIH Plus: 66%

3.- Format editorial

En el lloc web de la revista

 • Apareixen de forma visible les dades d’identificació:
  • Títol i títol abreviat
  • Editorial
  • Entitats patrocinadores
  • Lloc d'edició
  • Any d'edició
  • Adreça postal i electrònica d'administració
  • ISSNs
  • Dipòsit Legal 
 • Menció de tot l’equip editorial, indicant els noms complets, la seva filiació i el seu codi ORCID:
  • Directors
  • Comitè de redacció
  • Comitè científic
  • Altres
 • Menció de l'objectiu, cobertura temàtica i públic al qual s’adreça la revista
 • Menció de la petició expressa d'exigència d'originalitat en les propostes d’articles que envien els autors
 • Disponibilitat dels sumaris de tots els números publicats, tant en la llengua original com en anglès
 • Disponibilitat de les instruccions pels autors, indicant les normes per a la presentació d’originals i com s’han de redactar les referències bibliogràfiques
 • Disponibilitat d’un motor de cerca que permeti trobar els articles publicats a la revista
 • La URL de la revista correspon a la pàgina principal de la revista i tota la informació de la revista es troba sota la mateixa URL
 • Menció del cobrament de taxes per a l’enviament o publicació d’articles, en cas que s’apliquin
 • Menció del procés d'avaluació i selecció de manuscrits utilitzats per la revista
 • Menció de la política editorial d'accés lliure i/o drets d'autoria

Un exemple de com es podria mencionar la política de drets d’autor seria, tal i com ho fa el CSIC: ‘Estudios Geológicos facilita el acceso sin restricciones a todo su contenido desde el momento de su publicación. La publicación no tiene ningún coste para los autores’ en el cas de revistes amb un llicència CC by.

Es pot trobar més informació i casos a https://doaj.org/rights

 • Menció del codi ètic de la revista

Un exemple de com es podria expressar seria: La revista està compromesa amb el codi ètic de la Universitat Politècnica de Catalunya 'Codi ètic i de bones pràctiques del personal al servei de la Universitat Politècnica de Catalunya i del seu estudiantat'. La revista també segueix les directrius 'Code of Conduct and Best Practice Guidelines’ del Committee on Publication Ethics (COPE). Aquest codi s'aplica a la publicació en relació a temes d’autoria, de conflictes d'interessos, de revisió per parells, de publicació redundant, de plagi, i de deures dels editors. El comitè de redacció i el comitè científic són els responsables de supervisar i fer complir la declaració ètica de la revista així com de detectar possibles casos de males pràctiques.

Un exemple de revista que menciona en el seu web el codi ètic és Revista de Musicología (http://www.sedem.es/es/revista-de-musicologia/declaracion-etica-y-buenas-practicas.asp): ‘El equipo editorial de la Revista de Musicología está comprometido con la comunidad científica para garantizar la ética y calidad de los artículos publicados. La publicación toma como referencia el código de conducta y buenas prácticas que el Comité de Ética en Publicaciones (COPE) define para editores de revistas científicas’. 

 • Menció dels serveis d’indexació, de resums o bases de dades on estigui present la revista
 • Menció de la política de preservació dels articles
 • Menció de la taxa d'acceptació de treballs i del nombre de treballs rebuts

Per a cada article publicat

 • Disponibilitat d'un DOI
 • Menció de:
  • Títol de l’article, paraules clau i abstract en la llengua original de la revista i en anglès
  • Identificació dels autors amb una presentació uniforme del seu nom indicant la seva filiació professional, seguint les recomanacions NBU i el seu codi ORCID
  • Capçalera bibliogràfica, almenys en la pàgina inicial de cada article (títol de la revista, any, volum, número, pàgines, ISSN i DOI)
  • Dates de recepció, revisió, acceptació i publicació dels articles
  • Fonts de finançament dels projectes de recerca dels quals se’n publiquen els resultats

Exemples de redactat:

Agraïments: Aquest treball ha estat finançat parcialment pel Ministeri espanyol d'Economia i Competitivitat a través dels projectes d'investigació AAAXXX-28033-C03-01, XXXXXXX, i per la eneralitat de Catalunya a través del projecte d'investigació 20XX-XXXX.
Agraïments: Aquest treball ha estat finançat parcialment per la Unió Europea (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) i el Ministeri d'Economia i Competitivitat espanyol a través dels projectes d'investigació XXXX, a través de XXX i XXX.

 • Llicències i termes d'ús