Comparteix:

Política de Qualitat de l'INTEXTER

L'Intexter ofereix a les empreses i organismes nacionals i internacionals el desenvolupament de projectes, assajos, informes tècnics, valoracions, dictàmens, peritatges i altres treballs. Proporcionem un servei d'alta qualificació amb les màximes garanties de solvència tècnica, independència, objectivitat, reserva i agilitat.

L'Intexter es compromet a millorar de manera contínua els processos, establir objectius i subministrar els recursos necessaris per a aconseguir la satisfacció dels nostres clients.

Per tot això, la Direcció de l'Intexter té implantat un Sistema de Gestió de la Qualitat d'acord amb la norma ISO 9001:2015.

Aquesta política es comunica a les parts interessades.

La Política de Qualitat és pública i és transmesa per la direcció a tot el personal, assegurant que sigui entesa i compresa per tots.