Vés al contingut (premeu Retorn)

Planificació estratègica i garantia de la qualitat
Seguiment i acreditació de les titulacions (SAT)

 

Una vegada superat el procés de Verificació, les titulacions oficials han de realitzar un procés anual d’anàlisi i reflexió sobre l’adequació de la posada en marxa i l’evolució del mateix als objectius i indicadors descrits a la memòria aprovada, procés que ha d’incloure el disseny d’actuacions de millora que permetin modular les desviacions, si és el cas. Aquest procés anual rep el nom de “Seguiment de la titulació”, el qual culmina, al final de cada cicle, en el procés d’Acreditació.

Per a donar suport a aquests dos processos s’ha dissenyat una eina de suport anomenada SAT, la qual té com a objectiu facilitar l’anàlisi, la reflexió, la generació de propostes de millora i l’elaboració dels Informes de Seguiment i d'Acreditació que posteriorment es lliuren a AQU Catalunya, dins d’aquest marc.

Sistema de Gestió de la Qualitat. TOTQ

 

D'acord amb el compromís de transparència i de responsabilitat, les universitats han de disposar de sistemes de garantia interna de la qualitat formalment establerts i públicament disponibles per assegurar que les seves actuacions assoleixen els objectius associats a la formació que imparteixen.


TOTQ és una aplicació informàtica que té com a finalitat donar suport a la gestió i la implementació dels sistemes de garantia interna de la qualitat dels centres docents de la UPC.
Planificació estratègica d'unitats acadèmiques


La planificació, prèviament, i la rendició de comptes, després, formen part del bon fer de la UPC i de cada una de les actuacions que se'n deriven. Una bona planificació permet establir les prioritats dels objectius i les accions. Una avaluació permanent permet retre comptes del treball que es desenvolupa i continuar progressant en la millora i en la qualitat.

Les vies i mecanismes que s'estableixen per impulsar les línies estratègiques de les unitats acadèmiques, es configuren en dos grans blocs:

Bloc 1. Indicadors d'activitat ordinària:Mitjançant el desplegament d'un conjunt d'indicadors d'activitat ordinària basats en l'activitat acadèmica (docència i recerca) i els seu compromís amb la institució, es cerca la corresponsabilitat de les unitats acadèmiques amb la política de la universitat.

Bloc 2. Projectes d'Excel.lència: L'objectiu d'aquest bloc és impulsar projectes que tinguin, preferentment, un encaix amb les principals línies estratègiques de la Universitat i potenciar projectes comuns a totes les unitats vinculats a la qualitat (disseny i implementació de sistemes de gestió de la qualitat, seguiment i acreditació de les titulacions -SAT-,...).

 
Observatori de rànquings


L’Observatori de Rànquings té com a objectiu disposar d’un sistema d’informació que permeti consultar, de manera ràpida, els principals rànquings més citats, les seves característiques i la posició que ocupa la UPC en funció de diferents paràmetres de classificació (territorials i/o temàtics), així com la seva evolució temporal a les diferents edicions.


L’observatori vol ser una eina útil per generar debat intern i ajudar a la pressa de decisions i mesures per tal de millorar el posicionament de la universitat en relació als resultats publicats.

 
La Responsabilitat Social Universitària


La Universitat Politècnica de Catalunya és una institució fortament compromesa amb els valors de la Responsabilitat Social. Aquest compromís es fa palès a través d'un ampli ventall de polítiques i actuacions que la institució està portant a terme des de fa anys en els seus principals àmbits d'actuació. Aquesta gran multiplicitat demana un esforç especial per tal de superar l'aparent dispersió i fer evident la coherència del conjunt.

En aquest sentit, el web de la Responsabilitat Social a la UPC té com a objectiu facilitar la comunicació i la visibilitat, com un tot integrat, de la sèrie de polítiques i actuacions que es realitzen en els diferents àmbits del paradigma de la Responsabilitat Social, tot rendint-ne comptes tant a la pròpia comunitat com al conjunt de la societat.

 
Garantia Interna de la Qualitat dels programes formatius (Intranet AUDIT)


En aquesta aplicació el centre docent pot accedir a un espai de treball en el qual s’emmagatzema la documentació del disseny del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ), els informes d’avaluació del SGIQ i el certificat que acredita que ha estat avaluat positivament en el marc del Programa AUDIT de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Certificacions

 

La certificació és una activitat més centrada en la revisió dels processos que en els resultats. La seva justificació ve donada perquè moltes universitats tenen ja processos d'avaluació de la qualitat interns suficientment desenvolupats; a aquestes institucions o titulacions se'ls podrà atorgar un certificat de qualitat revisable periòdicament amb l'objectiu d'assegurar la qualitat de l'activitat avaluada així com per implantar una metodologia per a promoure la millora contínua dels programes i serveis universitaris.