Comparteix:

Processos transversals de la UPC

Presentació

L'SGIQ marc de la UPC està format per diferents processos transversals en els que es descriuen el conjunt d'operacions que es realitzen de la mateixa manera per a tots els centres docents. La responsabilitat operacional dels processos transversals no depèn dels centres, sinó que recau en un servei general de la universitat, que és qui té la capacitat de definir el procés, si es dóna el cas, fixar indicadors de seguiment, assegurar la implantació i garantir la millora contínua del procés. La persona responsable de la correcta implantació i de la revisió dels processos transversals pertany al consell de direcció de la universitat.

Els processos transversals que conformen l'SGIQ marc de la UPC poden ser:

  1. Processos Estratègics: proporcionen directrius per a la resta de processos, i guien a la universitat cap a la consecució de la seva missió.
  2. Processos Fonamentals: directament vinculats a l'activitat educativa i són, per tant, els processos que tenen un impacte més significatiu en l'estudiantat. Són els processos essencials o característics adreçats a satisfer les demandes dels usuaris.
  3. Processos de Suport: ofereixen recolzament instrumental al desenvolupament dels processos fonamentals i dels processos estratègics


Relació de processos que conformen l'SGIQ marc de la UPC

SGIQ

PROCESSOS ESTRATÈGICS

PT.01 Definició i revisió de política i objectius de qualitat de la UPC
PT.02 Revisió i millora de l'SGIQ marc de la UPC
PT.03 Garantia de qualitat dels programes formatius 
PT.03.01 Programació universitària i implantació dels programes formatius oficials
PT.03.02 Seguiment dels programes formatius oficials
PT.03.03 Modificació dels programes formatius oficials
PT.03.04 Acreditació dels programes formatius oficials
PT.04.01Definició de les polítiques de PDI i PTGAS

PROCESSOS FONAMENTALS


 

PT.05 Suport a l'estudiantat
PT.06 Orientació acadèmica i professional a l'estudiantat 
PT.07 Promoció dels estudis i captació de l'estudiantat 
PT.08 Informació pública i rendició de comptes

PT.13 Estructura de la recerca i transferència dels resultats de recerca

PROCESSOS DE SUPORT

PT.04.02 Accés i selecció del PDI i PTGAS
PT.04.03 Avaluació docent del PDI
PT.04.04 Formació del PDI i PTGAS
PT.09 Assignació i Encàrrec docent de grau i màster
PT.10 Recursos materials i serveis
PT.11 Recollida Satisfacció dels Grups d'Interès
PT.12 Recollida de la informació

 

Implementació de l'SIGQ

Durant la implementació de l'SGIQ i d’acord amb el procés PT.02 Revisió i millora de l'SGIQ, s’han elaborat i aprovat els informes següents:

 

Data reunió Documentació                            

27/11/2023

Informe de revisió de l'SGIQ del marc UPC

21/02/2022

Informe de revisió de l'SGIQ del marc UPC

28/09/2021

Informe de revisió de la informació pública

28/09/2021

Informe de revisió de l'SGIQ del marc UPC 

Aquests documents es publiquen en aquest apartat perquè hi puguin accedir tots els grups d’interès.Avaluació dels processos transversals UPC