Com buscar els títols?

Llibres UPC permet accedir als llibres de diferents maneres: navegació per les unitats editores i col·leccions, casella de cerca o llistats i filtres

Navegació per les unitats editores i col·leccions

La pàgina principal d' UPCommons. Llibres ofereix accés a les col·leccions de llibres editades per les unitats de la UPC. 

A continuació, activant cadascuna de les col·leccions, es llisten els corresponents llibres acompanyats d'un cadenat (el qual indica, segons estigui obert o tancat, si és possible o no l'accés lliure al text complet de llibre):

Casella de cerca

El marge dret superior de qualsevol pantalla del dipòsit ofereix una casella de cerca que permet recuperar per paraules clau o frases qualsevol llibre dipositat o, alternativament, qualsevol document dels diferents dipòsits d'UPCommons.

Alguns aspectes a tenir en compte per portar a terme aquesta cerca són:

 • Recuperació: el sistema recupera les paraules clau introduïdes combinades amb l’operador booleà AND, independentment del camp a què pertanyen: identificador, centre o titulació, títol, autor/director, tema, resum/descripció o tipus de document (les paraules clau introduïdes també són cercades als textos dels llibres).
 • Paraules buides: el cercador ignora certes paraules que s’utilitzen habitualment en anglès, però que no aporten cap valor a la cerca. Aquestes són:

"a", "and" , "are" , "as" , "at" , "be" , "but" , "by" , "for" , "if" , "in" , "into", "is" ,"it" ,"no" , "not" , "of" , "on" , "or" , "such", "the" , "to" , "was"

 • Truncament: s’ha d’utilitzar un asterisc (*) després del prefix d’una paraula per aconseguir tots els resultats que tinguin paraules que comencin per aquest prefix (acces* tornarà accés, access, accessibilitat, acceso... ). A més, el cercador ja expandeix automàticament les paraules amb finals comuns com els plurals o els temps verbals (stemming).

 • Cerca de frases: per cercar diverses paraules formant una frase, s’han de posar cometes (") al principi i al final (“centre de les arts").

 • Cerca booleana: els següents operadors booleans poden ser utilitzats per a combinar termes. Aquests s’han d’escriure en majúscules.

 • AND - per limitar la cerca a resultats que continguin totes les paraules o frases combinades amb aquest operador (navegacion AND aerea tornarà tots els llibres que continguin tant la paraula "navegación" com la paraula "aérea").

 • OR - per ampliar la cerca i que mostri els resultats que continguin qualsevol de les paraules o frases al voltant d’aquest operador (navegacion OR aerea tornarà tots els resultats que continguin o la paraula " navegación" o la paraula "aérea" o ambdues).

 • NOT - per excloure els resultats que contenen la paraula que segueix a aquest operador (navegacio NOT aerea tornarà tots els resultats que continguin la paraula "navegació" excepte aquells que també continguin la paraula "aerea").

 • PARÈNTESIS - els parèntesi poden fer-se servir per agrupar termes de consultes en grups, i els operadors també poden aplicar-se a aquests grups. P. ex.: (navegacio OR aerea) AND (GPS).

 • Ordenació: els resultats de les cerques s'ofereixen ordenats per rellevància, tot i que tant aquesta ordenació com el nombre de resultats per pàgina es poden personalitzar activant la icona corresponent:

Llistats i filtres

Qualsevol pantalla del dipòsit també ofereix les següents prestacions amb què poder recuperar els seus continguts:

Explora (llistats): el sistema ofereix llistats de tots els continguts d'una unitat editora/col·lecció,  o de tot el dipòsit UPCommons. Llibres ordenats per data, autor, autors secundaris (altres contribucions), títol o matèria:

 

 

 • Llistat de comunitats i col·leccions: permet la mateixa navegació que la pantalla principal del dipòsit, però visualitzant a una mateixa pantalla totes les unitats editores i respectives col·leccions.
 • Llistat cronològic per data: permet accedir als llibres cronològicament a partir de la seva data d'edició (addicionalment, la casella superior de cerca permet introduir directament un any concret).
 • Llistat d'autors: ofereix un llistat alfabètic de tots els autors dels llibres dipositats (addicionalment, la casella superior de cerca permet introduir directament els cognoms dels mateixos).
 • Llistat d'altres contribucions: ofereix un llistat alfabètic de tots els autors secundaris dels llibres dipositats com, per exemple, els traductors, els il·lustradors o els editors literaris (addicionalment, la casella superior de cerca permet introduir directament els cognoms dels mateixos).
 • Llistat de títols: ofereix tots els llibres ordenats alfabèticament pel seu títol (addicionalment, la casella superior de cerca permet introduir directament les paraules als del mateix).
 • Llistat de temes: permet accedir als llibres a partir de les seves matèries, àmbits temàtics UPC i paraules clau ordenades alfabèticament (addicionalment, la casella superior de cerca permet introduir directament descriptors concrets).

Atès que les fonts amb què s’indexen els llibres són la Llista d'encapçalaments de matèries en català (LEMAC), així com la Library of Congress Subject Headings, la recuperació temàtica dels llibres es pot fer tant en català com en anglès.

Filtra: els continguts dels diversos apartats del dipòsit (pàgina principal, nivell d'accés, unitat editora i col·lecció),  o els resultats d'una cerca concreta, es poden filtrar per aspectes concrets de possible interès (autors, unitats UPC, condicions d'accés,..):

 • Per exemple, el filtre que ofereix els llibres d'un àmbit de coneixement concret, permet la recuperació dels llibres corresponents a una de les especialitats cientificotècniques de la UPC.