Comparteix:

Laboratori de Control de la Contaminació Ambiental

Cap de laboratori: Martí Crespi Rosell, Prof. Dr.
crespi@etp.upc.edu
Telèfon: +34 93 739 82 47
Telèfon del laboratori: +34 93 739 82 47

Presentació

Laboratori de Control de la Contaminació Ambiental

Equipaments adequats per a realitzar tota mena d'anàlisis químiques i determinacions microbiològiques que des de l'any 1986 li han permès funcionar com a Laboratori Auxiliar de l'Agència Catalana de l'Aigua. També disposa de plantes pilot de depuracions biològiques o físicoquímiques.

Anàlisi en general

Validació de cations per absorció atòmica. Valoració d'anions. Greixos i olis. Carboni orgànic i total. Acidesa/alcalinitat. Nitrogen amoniacal i total. Fósfor, nitrits i nitrats, sulfurs, etc.


Aigua industrial

Color. Conductivitat. Residu sec i sòlids en suspensió, terbolesa. Duresa. Oxigen dissolt. Microorganismes patògens. Presència dels contaminants més freqüents, TA i TAC, Clorurs i Sulfats.


Aigües residuals

DBO i DQO. Volum decantat de fangs. Matèries inhibidores, MES, conductivitat. Metalls components orgànics. Microorganismes totals: fongs, estreptococs, clostridis, coliformes.
Estudis dels contaminants totals d'un abocament.
Contaminació produïda en un procés tèxtil.
Depuració d'aigües residuals. Processos físicoquímics, neutralització, decantació, filtració, absorció (carbó actiu o resines).
Processos d'oxidació.
Depuracions biològiques: Processos anaerobis i aerobis. Selecció de microorganismes específics. Fangs activats. Filtres percoladors. Velocitat de consum del O2.
Conducció d'estacions depuradores. Planificació. Assaig en la planta pilot. Efecte inhibidor d'alguns efluents. Reciclatge d'efluents un cop depurats.


Assaigs tèxtils varis

Assaig microbiològic sobre teixits o primeres matèries.
Avaluació d'acabats i additius: urea/formol, fungicides, antimicrobians. Imputrescibilitat.
Biodegradabilitat de productes químics. Recuperació de colorants residuals per microfiltració tangencial.
Matèria activa dels auxiliars tèxtils.
Fulls de seguretat.
Identificació de les causes de males olors sobre teixits per CG-MS.

Cursos

Control de la contaminació a la indústria tèxtil i química.
Control microbiològic dels fangs activats.
Curs sobre tècniques de separació sòlid líquid aplicades a la depuració d'aigües residuals.
Curs sobre tècniques de separació sobre membrames minerals.

Línies de R+D

Enginyeria del medi ambient.
Processos físico-químics i biològics.
Anàlisis químiques i microbiològiques d'aigües residuals i de procés.
Control de matèries primeres utilitzades a la indústria tèxtil i de productes químics sobre articles tèxtils.
Reutilització i reciclat d'efluents industrials.