I wish to tile a complaint

Ompliu aquest formulari si voleu presentar una queixa a la Sindicatura de Greuges de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Nombre y Apellidos/ Full name
Dirección de correo electrónico/E-mail address
Teléfono/Tel.no.
Dirección postal/Postal address
Colectivo/Type of university member
Expliqueu el motiu de la vostra queixa o consulta i concreteu el que sol·liciteu. Annexeu els documents que considereu oportuns/ Explique el motivo de su queja o consulta y concrete su solicitud. Anexe los documentos que considere oportunos/ Give reasons for your complaint or query or specify what you are applying for. Attach any supporting documents that you think are necessary.
Anexo 1/ Appendix 1
Anexo 2/Appendix 2
Anexo 3/Appendix 3
Anexo 4/Appendix 4

En el termini màxim de quinze dies, rebreu el número registre de la vostra petició i us comunicarem si la vostra queixa és admesa a tràmit.

En el plazo máximo de quince días, recibirà el número de registro de su petición y le comunicaremos si su queja ha sido admitida a trámite.

You will receive the registration numer of your request and you will be informed of whether it has been admitted within fiveteen days.