Vés al contingut (premeu Retorn)

Bases

Convocatòria extraordinària d'ajuts a la correcció de tesis doctorals redactes en anglès
D'acord amb el Pla UPC 10, la UPC té com a objectiu estratègic l'extensió de l'ús de l'anglès en les activitats acadèmiques i de recerca. A més, el Pla de política internacional de la UPC recull l'objectiu d'internacionalització del doctorat.

El Vicerectorat de Política Internacional impulsa aquesta convocatòria de promoció de l'anglès en les tesis doctorals de la UPC, que està coordinada pel Servei de Llengües i Terminologia i compta amb l'ajut del Servei de Relacions Internacionals.

1. Objecte de la convocatòria

L'objecte d'aquesta convocatòria és oferir ajuts a la revisió de tesis doctorals escrites en anglès i presentades a la UPC. L'import total destinat a la convocatòria és de 12.500 €. L'import màxim de l'ajut és de1.500 € per tesi.

Les tesis amb ajut s'integraran en el projecte TDX, que té com a objectiu l'accés electrònic a les tesis doctorals de les universitats públiques de Catalunya.

2. Destinataris

Poden optar a aquests ajuts totes les persones inscrites en programes de doctorat de la UPC que tinguin la tesi doctoral redactada abans del 30 de juny de 2010.

3. Destinació dels ajuts

Els ajuts s 'han de destinar a pagar la revisió lingüística de tesis doctorals redactades directament en anglès. Per dur a terme la revisió, les persones que reben els ajuts poden escollir un corrector o correctora lliurament o consultar la llista de professionals proposats per l'SLT, els quals oferiran uns preus pactats. L'SLT oferirà assessorament i recursos lingüístics a tots els correctors o correctores.

4. Valoració

La comissió valorarà les sol·licituds en funció dels criteris següents:
  • Participació de persones d'altres països en el tribunal de defensa.
  • Publicacions de les persones que sol·liciten l'ajut en revistes científiques internacionals d'alt índex d'impacte.
  • Defensa de la tesi en anglès.

5. Comissió

La comissió que ha de resoldre la convocatòria està formada per les persones següents:
  • Lluís Torres, vicerector de Política Internacional, que actua com a president.
  • Xavier Gil, vicerector de Recerca i Innovació.
  • Sílvia Sunyer Lázaro, cap de la Oficina de Doctorat.
  • Un membre de la comissió de recerca proposat pel president de la comissió.
  • Helena Martínez, cap del Servei de Relacions Internacionals i Institucionals.
  • Marta de Blas, cap de l'SLT, que actua com a secretària.

6. Terminis i documentació

Termini de presentació
Les sol·licituds s'han de presentar al Servei de Llengües i Terminologia abans del 30 de juny de 2009, a través del formulari web que s'especifica en el punt 7.

Termini de resolució
La resolució es farà pública abans del 31 de juliol de 2009.

Termini de pagament
Per rebre l'import corresponent a l'ajut atorgat, un cop revisada la tesi, s'ha de presentar a l'SLT la factura emesa pel corrector o correctora, una còpia en format electrònic de la tesi revisada i una certificació del director o directora que especifiqui que aquesta es defensarà en anglès.

El termini per presentar aquests documents és el dia 30 de juny de 2010. Si els documents no es presenten en aquest termini, les persones adjudicatàries perdran l'ajut.

Un cop defensada la tesi, la persona que ha rebut l'ajut haurà de presentar la certificació del director o directora que acrediti que la defensa de la tesi s'ha fet en anglès.

7. Procediment de sol·licitud

Per sol·licitar els ajuts cal emplenar i enviar el formulari de sol·licitud de l'ajut que està disponible a la pàgina web de l'SLT. Un cop enviat, la persona que ha fet la sol·licitud rep automàticament un comprovant a l'adreça electrònica especificada.