Comparteix:

Memòries de política lingüística UPC

Resultats 2023

Els indicadors es corresponen a l'any natural 2023, excepte en els casos en què s'indica any acadèmic 2022-2023.

Podeu consultar aquestes dades al web Dades Estadístiques i de Gestió de la UPC.

Millora de les competències comunicatives i interculturals

Activitats Participants
Acollida lingüística i cultural
Tallers i activitats d'acollida lingüística i cultural (2022-2023) Taller Welcome!: 14 grups.  818 inscripcions.
Programa de mentoria SALSA'M, d'acollida lingüística i cultural (2022-2023) Coordinació del programa.
9 beques de coordinació.

El 2022-2023 hi han participat els centres de la UPC següents: l'EEABB, l'EEBE, l'EETAC, l'ESEIAAT, l'ETSAB, l'ETSECCPB, l'ETSETB, la FIB, la FOOT i l'ETSAV.

632 estudiants (469 incoming students, 163 mentors i mentores).
116 parelles lingüístiques, 580 pràctiques ling.
1 195 assistències presencials i virtuals a les activitats.

Formació i acreditació de català
Cursos de català d'acollida: bàsic (A2) i elemental (B1) + Conversa A2.2 (2022-2023) 27 grups. 345 inscripcions.

Cursos de català intermedi (B2) a suficiència (C1)  + Conversa B2.1 (2022-2023) 16 grups. 161 inscripcions.
Taller de preparació 15 h de l'examen de suficiència del PDI (C1) (2022-2023) 2 grups. 12 inscripcions.
Sessió informativa 2 h sobre el model examen C1 per al PDI (2022-2023) 2 grups. 4 inscripcions.
Exàmens oficials de català CIFALC a la UPC
(2022-2023)
3 convocatòries.

52 inscripcions.
B2: 5 examinands (4 aptes, 3 PDI).
C1: 47 examinands (43 aptes, 39 PDI).

Coneixement de català del PTGAS per a l'accés i provisió (2022-2023) Proves coneixement de català. 50 inscripcions.
B2: 9 examinands, 7 aptes.
C1: 41 examinands, 33 aptes.
Formació i acreditació en idiomes
Programa Idiomes UPC (2022-2023) Oferta de cursos i exàmens oficials per a la comunitat UPC de les escoles d'idiomes de la UAB, UB i UOC (3 convenis vigents des de 2017). 279 inscripcions (UAB: 20 inscripcions, UB: 104 inscripcions, UOC: 155 inscripcions).
Curs de pràctica oral d'anglès B2 4 edicions presencials, 20 hores. 61 inscripcions.
CLUC-EMI, Certificat de capacitació per a la docència en anglès per al PDI
(2022-2023)
2 tallers de preparació per a l'examen (desembre i juny), a través de l'ICE, 6 hores. 25 inscripcions.
2 convocatòries d'examen (UPF gener i juliol 2023). 24 inscripcions, 22 aptes.
Diagnòstic sobre el nivell d'anglès de l'estudiantat de grau Enquesta inici de curs estudiantat grau de nou accés: de 5 718 estudiants, hi ha hagut 2 774 respostes (48 %).

Test de nivell d'anglès (SIMTEST UAB): 645 estudiants (23 % dels que han  respost l'enquesta).
El 55,73 % (1 546 respostes) autodeclara que té un certificat oficial de nivell B2 o superior i un 44,26 % (1 228) que no en té.

El 67% obté una puntuació que se situa en el nivell B2 o superior.
Formació en comunicació eficaç
English for Engineers 1 edició, 16 hores. 8 inscripcions.
El llenguatge inclusiu i no sexista en la docència i la recerca en català, castellà i anglès 5 edicions (3 virtuals i 2 presencials), 2 hores, dins del Pla de formació del PTGAS i del Pla de formació del PDI 162 inscripcions:
97 PDI, 30 PTGAS, 35 estudiants.
Redacció i publicació de la tesi doctoral 4 edicions (2 en castellà i 2 en anglès; 3 virtuals i 1 presencial), en col·laboració amb ICE i Biblioteques, dins del Pla de formació del PDI. 76 inscripcions.
Com comunicar (any natural) 5 000 sessions, 3 745 usuaris, 8 858 pàgines vistes.  
Formació en interculturalitat
Mou-te. Curs de preparació intercultural per a estudiants outgoing 1 edició, 3 hores. 4 inscripcions.
Taller d'interculturalitat 'Un món divers' per al PTGAS 1 edició, 10 hores, dins del Pla de formació del PTGAS. 11 inscripcions.
Aliança Unite! Concurs de vídeos interculturals d'Unite!
Tàndems lingüístics Unite!

28 vídeos presentats (5 vídeos de la UPC).
282 inscrits (27 inscrits de la UPC).
49 tàndems; 98 participants (18 participants de la UPC).

Secretaria Tècnica de la CIFALC (bienni 2023-2024, conjuntament amb la UdG)
Descriptor Indicador
Descriptor Indicador
Descriptor Indicador
Descriptor Indicador
Assessorament
Consultes sobre cursos, acreditació i valoració de certificats d'idiomes 2 593 tiquets atesos al Demana SLT.

Qualitat de les comunicacions multilingües

Resultats
Traduccions i correccions (català, castellà, anglès)
Total d'encàrrecs (ca, es, en) 867 encàrrecs, 1 254 498 paraules (6 065 fulls)
Convocatòria de revisió de material docent per garantir la seguretat lingüística a l'aula 22 encàrrecs, 205 695 paraules (686 fulls).
Informació acadèmica i de recerca 136 encàrrecs, 138 097 paraules (460 fulls).
Textos institucionals i administratius 642  encàrrecs, 735 342 paraules (2 451 fulls).
Recursos d'assessorament lingüístic
UPCTERM (ca, es, en) 116 378 termes total, 1 344 termes nous, 4 348 consultes.
Nova subàrea: Tecnologies de l'hidrogen (208 termes).
Lèxic d'educació superior (ca, es, en) 15 774 termes total, 541 termes nous, 4 944 consultes.
Nova subàrea: Riscos laborals (181 termes).
Nomenclatura UPC (ca, es, en) 2 957 termes total, 32 termes nous, 1 805 consultes.
Portal de tecnologies lingüístiques 17 fitxes de recursos, 10 videotutorials, 20 consells i 26 pàgines web informatives a partir dels interessos dels usuaris o de la situació comunicativa.
Guide to Scientific Writing Elaboració d'un nou contingut: Drafting Agreements in English.
Guia de redacció científica
 • Com millorar la redacció d'exàmens.
 • Com millorar la redacció dels correus.
 • Com millorar la redacció dels convenis
Recursos per editar i millorar els textos en format Word
 • Configuració avançada.
 • Cerca avançada.
 • Configuració i ús dels estils en els títols.
 • Llistes verticals (paart1): llistes amb pics.
 • Llistes verticals (part 2): llistes numerades.
Assessorament
Consultes lingüístiques i sobre serveis 688 tiquets atesos al Demana SLT.

Disseny de plans i mesures de política lingüística

L’SLT dona suport als òrgans de política lingüística de la UPC, als objectius del Pla de llengües UPC i als acords sobre política lingüística del sistema universitari i de recerca de Catalunya.

Resultats
Política lingüística de la UPC
Acords dels òrgans de govern de la UPC - 4 sessions de la Comissió de Política Lingüística del Consell de Govern.
- Acord CG/2023/03/09, pel qual el Consell de Govern aprova la Normativa d'acreditació del coneixement de català del PDI de la UPC.
- Acord CG/2023/02/19 i Acord CG/2023/02/20, aprovats pel Consell de Govern, que inclouen clàusules sobre coneixement de català del PDI.
- Acord CG/2023/09/08, aprovat pel Consell de Govern, que incorpora l'obligatorietat de presentar i explicar el resum de la tesi en català.
- Acord CG/2023/02/36, aprovat pel Consell de Govern, que inclou 6 objectius (23 %) vinculats al Pla de llengües UPC. 
- Acord CU/2023/09/02, aprovat pel Claustre Universitari, que inclou l'informe sobre política lingüística
- Memòria UPC del 2022-2023 (Secretaria General), que inclou l'informe sobre política lingüística.
Indicadors lingüístics 10 indicadors lingüístics publicats:
 • Assignatures de les quals es coneix la llengua d'impartició en graus i màsters
 • Llengües d'impartició als estudis de grau
 • Llengües d'impartició als estudis de màster
 • Qualitat lingüística del web
 • Coneixements lingüístics del PDI i PTGAS
 • Nombre de graus impartits 100% en anglès a la UPC
 • Nombre de màsters impartits 100% en anglès a la UPC
 • Coneixement d'anglès de l'estudiantat de grau de nou ingrés
 • Estudiantat que assoleix la competència en tercera llengua
 • Nombre de tesis elaborades a la UPC per llengua de redacció
 • Tesis amb resums en les tres llengües (des de l’aprovació de la normativa)
Usos i drets lingüístics

- 35 tràmits a la Bústia d'usos i drets lingüístics.
- 2 informes sobre queixes lingüístiques per al Departament de Recerca i Universitats.
- Campanya sobre drets lingüístics i ús de llengües a l’aula a l'inici de curs.
- Publicació dels compromisos dels centres sobre transparència lingüística en les guies docents i els horaris.
- Informe sobre ús de llengües a la docència de graus i màsters de 17 centres.

Campanyes

- Campanya de recollida de certificats adreçada al PDI: 400 PDI van pujar certificats a l'expedient el 2022-2023.
- Campanya informativa sobre l’acreditació del nivell de suficiència del PDI.
- Campanya sobre coneixement d'anglès dels estudiants de grau de nou accés: el 51% dels estudiants que responen l’enquesta diuen que tenen un certificat.
- Campanya informativa per a estudiants que tenen pendent d’acreditar la tercera llengua, a través dels centres: 459 pendents (febrer 2023).
- Campanya de difusió de la terminologia dels àmbits de coneixement de la UPC #ElJocUPCTERM.
- Campanya sobre tecnologies lingüístiques per a comunicació universitària.
- Convocatòria de traducció i correcció de material docent en català i anglès per garantir la seguretat lingüística a l'aula.

Aliances
Convenis de col·laboració
 • Convenis de formació i acreditació d'idiomes amb la UAB, la UB i la UOC.
 • Conveni amb l'IEC i Enciclopèdia Catalana: Diccionari de matemàtiques.
 • Convenis amb Enciclopèdia Catalana i TERMCAT: diccionaris de la col·lecció "Ciència i Tecnologia".
 • Conveni amb el TERMCAT: diccionaris de la UPC.
Col·laboracions externes

Integrada pels serveis lingüístics de les universitats catalanes.

 • Secretaria de la CIFALC els anys 2023 i 2024.
 • 4 projectes Interlingua
 • Grup tractament del gènere
 • Recurs interuniversitari A1
 • Grup de Qualitat Lingüística de la Secció de Català de la Xarxa Vives d'Universitats.
 • Grup de Qualitat Lingüística de la Secció de Català de la Xarxa Vives d'Universitats.
 • Grup de Terminologia i Nomenclatura de la Xarxa Vives d'Universitats.
 • Grup de Treball Indicadors Lingüístics de la Xarxa Vives d'Universitats.
 • Secretaria de la CIFALC els anys 2023 i 2024.
 • 4 projectes Interlingua
 • Grup tractament del gènere
 • Recurs interuniversitari A1
- TERMCAT, Centre de Terminologia de la llengua catalana: 7 convenis.
- REALITER, xarxa panllatina de terminologia.
- CERCLES, Confederació Europea de Centres de Llengües en l'Ensenyament Superior.
Suport al Vicerectorat de Qualitat i Política Lingüística de la UPC:
- Comissió de Llengua del Consell Interuniversitari de Catalunya.
- Comissió i grup de seguiment del Pla d’enfortiment del català en el sistema universitari i de recerca (PEC). 1 informe de seguiment del PEC Departament de Recerca i Universitats.
Col·laboracions internes UPC

- Servei d'Accés i Provisió: proves de coneixement de català i anglès en els processos d’accés del PTGAS.
- Servei de Desenvolupament Professional: Pla de formació del PTGAS, eix de coneixement i ús de llengües (accions formatives de l’SLT).
- Institut de Ciències de l'Educació: Pla de formació del PDI (taller CLUC-EMI) Escola de Doctorat: actuacions de formació de doctorands/doctorandes.
- Àrea Acadèmica: competència en terceres llengües.
- Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius: actuacions de formació
- Servei de Comunicació: web i publicacions institucionals
- Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat: indicadors lingüístics.
- Gabinet de Relacions Internacionals: objectius del Pla d’internacionalització vinculats al PL UPC i programa SALSA’M.
- Gabinet d'Innovació i Comunitat. Oficina d'Inclusió: Pla d'inclusió i tractament de gènere.
- Grup de treball d'audiovisuals: col·laboració i assistència a les sessions quinzenals.
- Grup de treball Multilingüisme i Multiculturalitat UNITE.
- Centres docents: informes d'ús de llengües a la docència per centres, cursos i serveis d’acollida lingüística i pràctica d’anglès.

Comunicació i xarxes socials
Web Serveis i recursos lingüístics. Idiomes UPC 967 519 vistes, 466 771 usuaris, 3 278 134 esdeveniments.
Twitter SLT 5 150 tuits, 1 730 seguidors.
Instagram SLT 386 publicacions, 920 seguidors.
Instagram SALSA'M 79 publicacions, 600 seguidors.
Facebook SALSA'M 1 700 seguidors.

 Resultats de cursos anteriors