Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Publicitat activa / Informació econòmica / Entitats participades

Registre d'entitats participades per la UPC

  • L’article 24 dels Estatuts de la UPC disposa que “la UPC pot crear entitats amb personalitat jurídica diferent de la de la Universitat per a la promoció i el desenvolupament de les seves finalitats, d’acord amb la legislació general aplicable, per si mateixa o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades. L’actuació d’aquestes entitats s’ha d’ajustar als principis enunciats en el títol preliminar d’aquests Estatuts”.

    D’acord amb aquest precepte, amb l’objectiu de desenvolupar millor la missió que té legalment encomanada, la UPC ha creat i participa en els òrgans de govern de moltes i diverses entitats, amb diferent grau d’intensitat.

  • La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, inclou dins del seu àmbit d’aplicació “les universitats públiques de Catalunya i els ens que en depenen o hi estan vinculats o participats, incloses les societats mercantils, les fundacions i altres ens instrumentals”.

  • Per acord del Consell Social de data 8 de maig de 2017 es va crear el Registre d’Entitats Participades per la UPC (REP-UPC), com a eina organitzativa de la pròpia universitat i mitjà a través del qual es dóna compliment als requeriments legals. D’aquesta manera, es disposa d’un inventari del conjunt de les participacions de la UPC en altres entitats, i es posen els mitjans per fer un adequat seguiment de les modificacions que afecten la posició de la UPC en les entitats objecte de registre, recollir les dades bàsiques, i garantir-ne la publicitat i la transparència.