Vés al contingut (premeu Retorn)

Butlletí UPC 174

Consell de Govern · 25/10/2016

Punt
Titol punt
2
Informe del rector
3
Informació dels nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació
4
Informació de l'actualització de la composició de les comissions del Consell de Govern
5 147/2016 Aprovació de la convocatòria i ordre del dia del Claustre Universitari
6 148/2016 Aprovació de l'acord relatiu al certificat de delictes de naturalesa sexual
8 149/2016 Aprovació de l'adaptació del calendari de dies inhàbils de la seu electrònica de la Universitat i dels procediments administratius tramitats per la UPC a partir de la LLei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
8a 150/2016 Rectificació de la modificació parcial dels fitxers que contenen dades de caràcter personal de la UPC
9.24 151/2016 Aprovació de la resolució al recurs de reposició de l'Acord 70/2016, de 26 de maig, de resolució de la convocatòria de llicències sabàtiques.
9.25 152/2016 Aprovació de la convocatòria de permisos de mobilitat externa del PDI 2016/02.
9.26 153/2016 Aprovació de la convocatòria 2016 del procés d'avaluació de l'activitat docent del PDI als efectes de reconeixement dels complements docents
9.27 154/2016 Aprovació de la proposta de nomenament de professorat emèrit.
9.28 155/2016 Renovació dels membres de la CSAPDIU.
9.29 156/2016 Renovació dels membres de la comissió d'apel·lació.
9.30 157/2016 Aprovació de la resolució de càtedres en atenció a prioritats estratègiques (ERC i ICREA)
9.31 158/2016 Aprovació de la resolució de la convocatòria 2016 al Programa de Promoció del PDI
9.32 159/2016 Aprovació de l'ampliació de l'Oferta Pública d'Ocupació del PDI 2016.
9.33 160/2016 Aprovació de la convocatòria 2016 del procés d'avaluació del règim de dedicació
9.34 161/2016 Aprovació de la resolució de la convocatòria de la carrera horitzontal del professorat associat.
9.35 162/2016 Aprovació de la resolució de la convocatòria d'estabilització del professorat laboral temporal amb dedicació a temps complet i del personal Investigador Ramón y Cajal 2016/01.
9.36 163/2016 Aprovació de la convocatòria 2016-2017 del procés d'avaluació del PDI lector als efectes de pròrroga de contractes (1r. Quadrimestre).
9.37 164/2016 Autorització per la transformació de contracte de Directora d'investigació de Professora agregada.
9.38
Informació de la 2a convocatòria 2016 de concursos de selecció de professorat agregat.
9.44 165/2016 Aprovació de la resolució de l'avaluació dels complements addicionals docents.
9.45 166/2015 Aprovació de la resolució de l'avaluació dels complements addicionals de gestió.

Consell de Govern · 04/11/2016

Punt
Titol punt
1.01 167/2016 Aprovació de la programació d'estudis de grau i màster per al curs 2017-2018
1.02 168/2016 Aprovació de les memòries de verificació d'estudis
1.03 169/2016 Aprovació de l'actualització de la programació universitària i places de nou accés dels estudis de grau i màster de la UPC per al curs 2016-2017
1.04 170/2016 Aprovació dels criteris de resolució de les Beques de Col·laboració del MECD
1.05 171/2016 Sol∙licitud d'alta al registre d'Associacions de la UPC
1.06 172/2016 Esmena a la Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster de la UPC
1.07
Informació sobre l'estat de tresoreria
1.08
Informe de la Sindicatura de Comptes 17/2016 del Campus Diagonal Besòs. Exercicis 2008-2014
1.09
Informació sobre el calendari d'elaboració del pressupost 2017
1.10
Informació sobre l'estat del projecte PARCS a la UPC
1.11
Informació complementària dels convenis de la universitat signats amb tercers durant l'exercici 2015.
1.12
Aprovació dels estats financers agregats UPC exercici 2015.
1.13 173/2016 Aprovació de l'expedient 002/2016 d'alteració del pressupost 2016
1.14 174/2016 Aprovació de la despesa pluriennal de servei de conservació i manteniment de jardineria, de diversos campus de la Universitat per als exercicis 2017-2018; 2019-2020.
1.15 175/2016 Aprovació de la despesa pluriennal del servei de correu intern de la Universitat Politècnica de Catalunya per als exercicis: 2017-2018/2019-2020
1.16 176/2016 Aprovació de la fusió per absorció entre el Consorci “Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria” (CIMNE), entitat absorbent i el Consorci “Centre d'Innovació del Transport” (CENIT), entitat absorbida
1.17 177/2016 Aprovació dels preus dels programes de formació permanent 2016-2017
1.18 178/2016 Aprovació de les tarifes del Laboratori de Maquetes de l'ETSAB.
1.19 179/2016 Aprovació de la proposta d'actualització del model de distribució dels punts PAR entre els diversos coautors
1.20 180/2016 Aprovació de la modificació de la relació de seccions departamentals del reglament de Física
1.21 181/2016 Aprovació del reglament d'organització i funcionament del departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC
1.22 182/2016 Aprovació del reglament d'organització i funcionament del departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació
1.23 183/2016 Aprovació de la suspensió provisional i extraordinària dels processos electorals de determinades unitats acadèmiques
1.24 184/2016 Aprovació de la creació de la UTG de l'Àmbit de Matemàtiques.
1.25 185/2016 Aprovació de les modificacions de la RLT del PAS.
1.26 186/2016 Esmena a l'annex 1 de l'acord 57/2016 de creació de la UTG del Campus Diagonal Besòs.
1.27 187/2016 Aprovació de l'Addenda a l'acord 2016/2015 de creació de les Unitats d'Administració i Serveis del Campus de Terrassa.
1.28 188/2016 Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació de PAS

Consell Social· 14/11/2016

Punt
Acord
Titol
2.01
52
Nomenaments
3
Informe del rector
4
Informe de la gerent. Estat de tresoreria
4
Informe de la gerent. Informe de la Sindicatura de Comptes del Campus Diagonal Besòs
5.01.1.
Convenis de la universitat signats amb tercers durant l'exercici 2015 (informació complementària)
5.01.2.
Estats financers agregats UPC exercici 2015
5.02
53/2016
Aprovació de l'expedient 002/2016 d'alteració del pressupost 2016
5.03.
54/2016
Aprovació de la despesa pluriennal del servei de conservació i manteniment de jardineria de diversos campus de la UPC per als exercicis 2017-18, 2019-20
5.04.
55/2016
Aprovació de la despesa pluriennal del servei de correu intern de la UPC per als exercicis 2017-18, 2019-20
5.05.
56/2016
Aprovació de la fusió per absorció entre el Consorci "Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria! CIMNE, entitat absorbent i el Consorci "Centre d'Innovació del Transport" CENIT, entitat absorbida
5.06.
57/2016
Aprovació dels preus dels programes de formació permanent 2016-17
5.07.
58/2016
Aprovació de les tarifes del Laboratori de Maquetes de l'ETSAB
5.08.
59/2016
Aprovació de la modificació de la RLT (derivada de la creació de l'UTG Àmbit Matemàtiques i altres)
5.09.
60/2016
Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca del PDI Laboral (1a convocatòria 2016)
5.10
61/2016
Aprovació de l'assignació individual del complement addicional docent (convocatòria 2015)
5.11.
62/2016
Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de gestió (1a convocatòria 2016)
5.12
66/2016
Aprovació de l'expedient 003/2016 d'alteració del pressupost
5.13
67/2016
Informe de la modificació del 1r conveni col·lectiu del PDI L
6.1.1.
Viabilitat del conjunt dels estudis que s'imparteixen a la UPC
6.1.2.
Matrícula de nou accés a estudis de Grau
6.2.
63/2016
Aprovació de la programació d'estudis de grau i màster per al curs 2017/2018
6.3.
64/2016
Aprovació de les memòries de verificació d'estudis (nova implantació)
6.4.
65/2016
Aprovació de l'actualització de la programació universitària i places de nou accés dels estudis de grau i màster de la UPC per al curs 2016-2017
7
68/2016
Elecció del síndic/síndica de greuges
Pàgina actualitzada per Secretaria General i Consell Social