Docència

Relació d'indicadors i dades estadístiques vinculats a l'àmbit de la docència que pots trobar en aquest apartat.

 

Quadres de comandament d'indicadors en format business intelligence

 • Indicadors de graus i màsters (oferta, demanda i notes d'accés; estudiantat de nou ingrés, matriculat total i titulats; crèdits matriculats; ...)
 • Resultats acadèmics de graus i màsters (taxes de rendiment, èxit, eficiència, graduació, abandonament; dades de rendiment per assignatures;...)

Altres indicadors

 • Beques i ajuts (beques MEC per centres; beques d'aprenentatge UPC; beques i ajuts de doctorat)
 • Convenis de cooperació educativa
 • Encàrrec docent (estudis de grau, màster i programes de doctorat)
 • Estudis de formació permanent (matrícula i persones titulades)
 • Titulacions interuniversitàries (estudis de grau i màster)

Enllaços relacionats

 • PRISMA - Sistema de gestió dels estudis

 

Quadres de comandament d'indicadors en format business intelligence 

Indicadors de graus i màsters

 • Oferta, demanda i notes d'accés
 • Estudiantat de nou ingrés, total de persones matriculades i titulades
 • Crèdits matriculats, matrícula per assignatures i EETC
 • Centres de secundària de procedència (graus)
 • Titulacions de grau de procedència (màsters)
 • Dades de procedència geogràfica i nacionalitat
 • Enquestes de satisfacció 
 • ...

Resultats acadèmics de graus i màsters

 • Taxes de rendiment
 • Taxes d'èxit
 • Taxes d'eficiència
 • Taxes de graduació
 • Taxa de presentats
 • Taxes d'abandonament
 • Dades de rendiment per assignatures
 • Dades de rendiment per fases
 • ...

Es pot consultar tota la informació respecte dels darrers cursos acadèmics i per centres, titulacions i gènere, entre altres variables 

 

 Informació històrica: les dades anteriors al curs 2012-2013 estan disponibles al web de Dades Estadístiques

Altres indicadors 

 

Beques i ajuts Titulacions interuniversitàries Encàrrec docent

Beques MEC per centres

       Estudis de grau        Estudis de grau i màster
Beques d'aprenentatge UPC   Estudis de màster Programes de doctorat
Beques i ajuts de doctorat  
Programes d'extensió universitària Convenis de cooperació educativa
Estudis de formació permanent Universitat gent gran Convenis de cooperació educativa
Matrícula i persones titulades

Enllaços relacionats