Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

El màster interuniversitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals (web del màster) organitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), té com a objectiu formar professionals amb els coneixements, les habilitats i les competències necessaris per assumir responsabilitats laborals de nivell superior en matèria de prevenció de riscos laborals. L'especialització en les àrees preventives no mèdiques –seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada– permet l'actualització de coneixements tecnològics i l'accés als estudis de doctorat.

Mostra el text complet
Amaga el text complet

Dades generals

Durada i inici
Un curs i mig, 90 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
2.490 € (6.225 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Espanyol

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició

Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Accés

Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Els estudiants que hagin obtingut el títol en universitats o institucions estrangeres d'educació superior hauran de presentar original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) de la credencial d'homologació del títol que dóna accés al màster.

Criteris d'admissió
 • Qualificació obtinguda a l'expedient acadèmic. Nota mitjana obtinguda a partir de les qualificacions segons la valoració següent: Aprovat-1; Notable-2; Excel·lent-3; Matrícula d’Honor-4; Suspens-0.
 • Currículum.
 • Es valoraran les cartes de recomanació i les tasques relacionades amb la prevenció de riscos laborals. 
Places
30
Preinscripció
Període de preinscripció obert.
Termini previst: fins al 15/06/2024.Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Sortides professionals

Sortides professionals

Els postgraduats i postgraduades d'aquest màster seran experts que podran treballar com a personal tècnic amb funcions de nivell superior de prevenció de riscos laborals. Cal tenir en compte que, des de l'any 1995, la Llei de Prevenció 31/1995 i el Reial Decret 39/1997 obliguen les empreses a tenir recursos preventius, organitzats com serveis de prevenció propis o aliens, que s'han de constituir amb personal tècnic acreditat.

Competències

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada ha de saber o ha de ser capaç de fer en acabar el procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent dels recursos d'informació.

Competències específiques

 • Conèixer a fons la relació entre condicions de treball i salut, analitzar els principals problemes de salut relacionats amb l'ocupació i  prevenir la sinistralitat laboral.
 • Diferenciar entre accidents de treball, malalties professionals i malalties relacionades amb el treball.
 • Conèixer les activitats dels serveis mèdics, els fonaments de la promoció de la salut en el medi laboral i l'estructura del sistema preventiu (organismes públics amb competències, mútues, etc.).
 • Conèixer la legislació en salut laboral, seguir-ne les actualitzacions, identificar els organismes tècnics autonòmics, nacionals i europeus relacionats amb la seguretat i la salut en el treball i interpretar la legislació i normativa tècnica específica en matèria de seguretat en el treball.
 • Disposar dels coneixements tècnics suficients per efectuar avaluacions de riscos i plantejar mesures correctores davant de perills generals relacionats amb els llocs de treball, instal•lacions, equips de treball, riscos d'incendis, explosió, higiene industrial, ergonomia, psicosociologia aplicada, etc.
 • Aplicar algunes tècniques afins a la prevenció: seguretat en el producte, gestió de béns patrimonials i seguretat vial, i tècniques de comunicació en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Identificar i diferenciar els fonaments de l'organització, gestió i integració de la prevenció a l'empresa.
 • Disposar de tècniques de negociació, tècniques de recerca en salut laboral, disseny i avaluació de sistemes de ventilació, etc.
 • Identificar i diferenciar tècniques avançades d'avaluació i control del soroll a la indústria, mecanismes de transmissió i vies d'entrada d'agents biològics.
 • Identificar i diferenciar els riscos específics associats a la construcció, maquinària, instal·lacions agropecuàries, oficines, equips informàtics, etc., i desenvolupar plans d'intervenció per corregir-los.
 • Coordinar les activitats preventives amb les de vigilància de la salut i actuar en matèria de primers auxilis.
 • Promoure el sistema de responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Desenvolupar plans d'emergència, de formació i d'informació destinats a treballadors, incloses la detecció de necessitats i l'establiment de sistemes d'avaluació i mesures de seguiments.
 • Comunicar-se adequadament amb els treballadors i amb els seus representants i relacionar-se amb altres agents tècnics i de gestió de l'empresa amb competències en condicions de seguretat i salut en el treball.
 • Avaluar riscos de naturalesa química, física o biològica, relacionats amb la càrrega física i mental en el treball, etc., i plantejar mesures correctores.
 • Elaborar plans de prevenció, de gestió de residus biològics, de seguretat d'obres, etc. Aplicar el mètode epidemiològic a la resolució de problemes i dissenyar estudis epidemiològics per comprovar hipòtesis.
 • Gestionar catàstrofes relacionades amb el clima, accidents en transport per substàncies químiques perilloses o substàncies radioactives o incendis.
 • Prevenir i detectar problemes psicosocials i realitzar tècniques d'ajust entre les demandes de treball i les capacitats del treballador.
 • Fomentar conductes, hàbits, consums, estils de vida saludables i la participació activa dels treballadors com a protagonistes de la seva salut, així com la cultura preventiva a l'empresa i la creació d'entorns saludables.
 • Intercanviar i integrar informacions amb equips multidisciplinaris i exercir una prevenció de riscos laborals d'acord amb criteris ètics.

Versió per imprimir Obre PDFSol·licita informació
Dono el meu consentiment a la UPC per al tractament de les dades de caràcter personal.

Les dades recollides es tractaran tal com es descriu a la taula d'informació i accés a les dades personals

Descarrega la publicació

diptic

Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació i l'Àrea de Docència.