Preus, pagaments i beques

Preus

El Govern de la Generalitat va anunciar una reducció global del 30% dels preus públics en estudis de grau i màster per al curs 2020-2021. En el cas dels màsters universitaris que habiliten per a l’exercici d’activitat regulades, el nou preu es fixa en 28,82 €, mentre que per a la resta de màsters universitaris, el preu per crèdit es rebaixa fins al 46,11 €.

El preu dels estudis de màster universitari oficial està regulat en l'article 81.3.b de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, segons la redacció donada pel Reial decret llei 14/2012, de 20 d'abril. En el cas d'estudis conduents a l'obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, els preus públics i drets els fixa la Generalitat de Catalunya, dins dels límits que estableix la Conferència General de Política Universitària.

Els preus no són aprovats fins a principi del mes de juliol anterior a l'inici de curs, de manera que fins al moment de la matrícula no es pot determinar exactament el preu total de la mateixa.

Centres adscrits

En el cas dels màsters universitaris impartits per centres adscrits caldrà consultar la web del centre.

Pagaments

Beques