Comparteix:

Butlletí UPC 168

Consell de Govern · 17/12/2015

Punt
Titol punt
1.
Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2.
Informe del rector (accés al document)
3.
Nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació (accés al document)
4.Actualització de la composició de les Comissions de Consell de Govern (accés al document)
5.Informació de la previsió del calendari de reunió d’òrgans de govern, representació i consulta 2016 (accés al document)
6.Acord 229/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova el projecte de pressupost UPC 2016 (accés al document)
7.Acord 230/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la creació del Departament de Teoria i Història de l’Arquitectura i Tècniques de Comunicació (accés al document)
8.Acord 231 /2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova el reglament d’organització i funcionament del Departament de Teoria i Història de l’Arquitectura i Tècniques de Comunicació (accés al document)
9.Acord 247/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'ampliació de l'oferta pública d'ocupació de PDI de la UPC per a l'any 2015 (accés al document)
10.Ratificació d'acords i informació de les comissions del Consell de Govern
Comissió de Docència i Estudiantat
10.01Acord 232/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'oferta de places dels estudis Grau i Màster UPC per al curs 2016-2017 (accés al document)
10.02Acord 233/2015 del Consell de govern pel qual s'aproven les memòries de verificació: modificacions, reverificacions i noves implantacions (accés al document)
10.03Acord 234/2015 del Consell de Govern pel qual s'aproven les activitats objecte de reconeixement als estudis de grau (2015-2016-2nQ) (accés al document)
10.04Informació sobre la matrícula de nou accés als estudis de màster universitari (accés al document )
Comissió d'Economia i Infraestructures
10.05Informació sobre l'estat de tresoreria (accés al document)
10.06Acord 235/2015 del Consell de Govern pel qual s'aproven els comptes anuals de l’any 2014 de la Fundació Centre CIM (accés al document)
10.07Acord 236/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la participació de la UPC en l’spin off Termo Fluids, SL (accés al document)
10.08Acord 237/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació dels estatuts del CSUC (accés al document)
10.09Acord 238/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la normativa de llicència d’ús de la Marca UPC i aprovació de les tarifes de contracte de la llicència de marca 2016 (accés al document)
10.10Acord 239/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'acord per a la formalització de la despesa pluriennal per a la contractació d’un servei d’assessoria i col·laboració en la promoció internacional de la UPC a la Xina (accés al document)
10.11Acord 240/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la separació de la UPC del Consorci Alt Urgell XXI (accés al document)
10.12Acord 241/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova el Contracte Programa Besòs (document pendent)
10.13Acord 242/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la sol·licitud d’autorització d’ús d’espais per un període superior a 2 anys (accés al document)

Comissió de Personal i Acció Social
10.14Acord 243/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova el programa de carrera horitzontal del professorat associat (accés al document)
10.15Acord 244/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la resolució de la convocatòria de permisos de mobilitat externa del PDI 2015/2 (accés al document)
10.16Acord 245/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la resolució de l'avaluació de l'activitat investigadora del professorat funcionari (sexennis CNEAI). Convocatòria 2014 (accés al document)

Comissió de Desenvolupament Estatutari
10.17Acord 246/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova el reglament d'organització i funcionament de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) (accés al document)

Consell Social · 21/12/2015

Punt
Titol punt
1.
Aprovació de l'acta de la sesssió anterior.
2.
Informe del president.
3.Informe del rector. (accés al document)
4.Informe de la gerent. Estat de tresoreria. (accés al document)
5.Informe de la presidenta de la Comissió Econòmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin.

5.1.Aprovació dels comptes anuals de l'any 2014 de la Fundació Centre CIM. (accés al document)

5.2.Aprovació de la modificació dels estatuts del CSUC. (accés al document)

5.3.Aprovació de la Normativa de llicència d'ús de la Marca UPC i aprovació de les tarifes de contracte de llicència de marca 2016. (accés al document)

5.4.Aprovació de l'acord per a la formalització de la despesa pluriennal per a la contractació d'un servei d'assessoria i col·laboració en la promoció internacional de la UPC a la Xina (accés al document)

5.5.Aprovació de la separació de la UPC del Corsorci Alt Urgell XXI. (accés al document)
5.6.Aprovació del contracte programa Besòs (document pendent)
5.7.
Informe sobre l'autorització d'ús d'espais gestionats per Parc UPC per un període superior a dos anys. (accés al document)
5.8.Aprovació del pressupost de la UPC. (Pressupost, bases i tarifes de l'any 2016)
5.9.Aprovació del Pressupost 2016 del Consell Social. (accés al document)
6.
Aprovació de l'oferta de places dels estudis de Grau i Màster per al curs 2016-17. (accés al document)
7.
Aprovació de memòries d'estudis de nova implantació: Màster Universitari en modelització computacional atomística i multiescala en física, química i bioquímica i Grau en Bioinformàtica (document pendent)
8.

Informe de la creació del Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació (accés al document)

Claustre Universitari · 22/12/2015

Punt
Titol punt
1.
Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior del Claustre Universitari
2.
Ratificació, si escau, del procediment d’elecció per la renovació de la representació d’estudiantat de grau i màster universitari al Consell de Govern i de provisió de vacants a la Mesa del Claustre Universitari. (accés al document)
3.Aprovació, si escau, de la revisió lingüística de la disposició addicional del Reglament del Claustre Universitari.(accés al document)
4.
Ratificació de l’Acord 19/2015 de Consell de Govern, de criteris sobre el procediment transitori d’adaptació dels òrgans de govern, representació i consulta a l’Acord 12/2014 del Claustre Universitari, pel qual s’encomana al Consell de Govern a procedir a reestructurar els departaments de la Universitat Politècnica de Catalunya. (accés al document)
5.Informe sobre polítiques de gènere i igualtat d’oportunitats. (accés al document)
6.Debat i votació de l’informe de gestió de la Universitat (accés al document) (presentació document)
7.Moció 1 punt 6 ordre del dia del Claustre Universitari: Debat i votació de l’informe de gestió de la Universitat. (accés al document)
8.Informe del rector sobre la política universitària i programa d’actuació (accés al document) (presentació document)
9.Moció 1 al punt 7 de l'ordre del dia del Claustre Universitari: Informe del rector sobre la política universitària i programa d’actuació. (accés al document)
Pàgina actualitzada per Secretaria General i Consell Social