Comparteix:

Butlletí UPC 169

Consell de govern · 16/02/2016

Punt Acord Títol
2
Informe del rector.
2.a
1/2016
Estàndards per a documents institucionals i programari lliure a la UPC
3
Informació dels nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació
4
Informació de l'actualització de la composició de les comissions del Consell de Govern
5
2/2016
Aprovació de la convocatòria i ordre del dia del Claustre Universitari
6
3/2016
Aprovació de l'assignació de docència pel curs 2016-2017
7
Informació de l'actualització de la composició de la Comissió de Formació Permanent
8.01
241/2015
Ratificació del Contracte Programa Besòs
8.02
4/2016
Memòries de modificació de les titulacions: Grau en Enginyeria Mecànica, Grau en Electrònica Industrial i Automàtica, Grau en Enginyeria Elèctrica, Grau en Enginyeria Biomèdica, Grau en Enginyeria de l'Energia, Grau en Enginyeria Química i Grau en Enginyeria de Materials
8.03
5/2016
Aprovació de les esmenes i modificacions a l'oferta de places dels estudis de grau i màster 2016-2017
8.04
6/2016
Aprovació de memòries de verificació: modificacions i reverificacions
8.05
7/2016
Aprovació d'altes, baixes i modificacions del registre d'associacions de la UPC
8.06
Informació sobre l'estat de tresoreria.
8.07
Informació sobre el procés de signatura d'actes.
8.08
8/2016
Ratificació de la modificació i pròrroga de l'encàrrec de gestió de la Fundació b_TEC.
8.09
9/2016
Aprovació de l'encàrrec de gestió de la Fundació Politècnica de Catalunya.
8.10
10/2016
Ratificació de les tarifes del CSUC per a l'any 2016.
8.11
11/2016
Aprovació de la separació de la UPC del Consorci de l'Escola Tècnica d'Igualada
8.12
12/2016
Aprovació de la separació de la societat EUROFINS AMBIENTAL,SA i transmissió de l'acció a la Universitat de Lleida.
8.13
13/2016
Aprovació de les tarifes de la Facultat de Nàutica de Barcelona per a l'any 2016.
8.14
14/2016
Aprovació de la proposta de resolució d'ajuts per a l'organització de congressos de la UPC
8.15
15/2016
Aprovació de l'oferta de places de nou accés als estudis de doctorat per al curs 2016-2017
8.16
16/2016
Aprovació de les sol.licituds d'intensificació de la recerca
8.17
17/2016
Aprovació de la normativa reguladora del personal vinculat UPC
8.18.
18/2016
Aprovació del reglament del departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
8.19.
19/2016
Aprovació del reglament d'organització i funcionament de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
8.21
20/2016
Aprovació de la resolució de l'avaluació del complement addicional de recerca (1a. convocatòria 2015 pel personal docent i investigador funcionari).
8.22
21/2016
Aprovació de la resolució del complement per mèrits de recerca (convocatòria 2015) del personal investigador permanent doctor.
8.23
22/2016
Aprovació de la proposta d'assignació del complement per mèrits de recerca corresponent a l'estimació del recurs d'alçada presentat en relació a la convocatòria 2014 d'avaluació de l'activitat investigadora del personal investigador permanent doctor.
8.24
23/2016
Aprovació de la proposta d'assignació del complement addicional de recerca corresponent a la sentència estimatòria 385/2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació a la 1a. convocatòria 2012 d'avaluació de l'activitat investigador del personal docent i investigador funcionari.
8.25
24/2016
Aprovació de la proposta d'assignació del complement addicional de recerca corresponent a la sentència estimatòria 385/2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació a la 1a. convocatòria 2013 d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari.
8.26
25/2016
Aprovació de la proposta d'assignació del complement addicional de recerca, i reconeixement del corresponent tram per mèrits de recerca, en relació a l'esmena de la 1a. convocatòria 2012 d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador contractat.
8.27
26/2016
Aprovació de la proposta d'assignació del complement addicional de recerca, i reconeixement del corresponent tram per mèrits de recerca, corresponent a l'estimació de recursos d'alçada presentats en relació a la 1a. convocatòria 2015 d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador contractat.
8.28
27/2016
Aprovació de la modificacions de la RLT de PAS.
8.29
28/2016
Ratificació de l'Acord de la Mesa d'Universitats relatiu al Teletreball de PAS Funcionari.
8.30
29/2016
Ratificació de l'Acord de la Mesa d'Universitats relatiu a les permutes del PAS Funcionari.
8.32
30/2016
Aprovació del protocol d'actuació i prevenció de l'assetjament sexual i/o per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere a la UPC.

Consell Social · 29/02/2016

Punt Acord Títol
3.
Informe del rector
4.
Informe de la gerent. Estat de tresoreria
4.
Informe de la gerent. Les activitats de KOK WONG per a la contribució al desenvolupament de les relacions de la UPC amb les institucions xineses
5.1.
1/2016
Ratificació de la modificació i pròrroga de l'encàrrec de gestió de la Fundació b_TEC
5.2
2/2016
Aprovació de l'encàrrec de gestió de la Fundació Politècnica de Catunya
5.3.
3/2016
Aprovació de la separació de la UPC del Consorci de l'Escola Tècnica d'Igualada
5.4.
4/2016
Aprovació de la separació de la societat EUROFINS AMBIENTAL, SA i transmissió de l'acció a la Universitat de Lleida
5.5.
5/2016
Aprovació de les tarifes de la Facultat de Nàutica de Barcelona per a l'any 2016
5.6.
6/2016
Ratificació de les tarifes del CSUC per a l'any 2016
5.7.
7/2016
Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca (1a convocatòria 2015 per al personal docent i investigador funcionari)
5.8.
8/2016
Aprovació de l'assignació individual del complement per mèrits de recerca (convocatòria 2015) del personal investigador permanent doctor
5.9.
9/2016
Aprovació de l'assignació individual del complement per mèrits de recerca corresponent a l'estimació del recurs d'alçada presentat en relació amb la convocatòria 2014 d'avaluació de l'activitat investigadora del personal investigador permanent doctor
5.10.
10/2016
Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca correponent a la sentènica estimatòria 385/2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació amb la 1a convocatòria 2012, d'avaluació de l'activitat investigadora del pesonal docent i investigador funcionari
5.11.
11/2016
Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca corresponent a la sentència estimatòria 385/2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació amb la 1a convocatòria 2013, d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docnet i investigador funcionari
5.12.
12/2016
Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca en relació amb l'esmena de la 1a convocatòria 2012 d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador contractat
5.13.
13/2016
Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca corresponent a l'estimació de recursos d'alçada presentants en relació amb la 1a convocatòria 2015 d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador contractat
5.14.
14/2016
Aprovació de les modificacions de la RLT de PAS
5.15.
15/2016
Informe sobre la creació de la spin off amb proposta de nom Beamagine, SL i aprovació de la participació de la UPC en aquesta societat
5.16.
16/2016
Aprovació de l'aportació del Consell Social al fons per a ajuts econòmics a estudiants amb situacions desfavorables sobrevingudes
5.17.
Informació sobre el Contracte Programa Besòs
6.1.
18/2016
Aprovació de les esmenes i modificacions a l'oferta de places dels estudis de grau i màster 2016/2017 i del text refós d'aquesta oferta
6.2.
17/2016
Aprovació de l'oferta de places de nou accés als estudis de doctorat per al curs 2016/17
Pàgina actualitzada per Secretaria General i Consell Social