Comparteix:

Butlletí UPC 170

Consell Govern · 29/03/2016

PuntAcordTítol
3
Informació dels nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació
4
Informació de l'actualització de la composició de les comissions del Consell de Govern
5
31/2015
Aprovació del document de posicionament de la UPC respecte dels tractats TTIP, CETA i TiSA
6
32/2016
Aprovació de la presentació de candidatures i nomenament de representants del Consell de Govern al Consell Social.
7
33/2016
Aprovació de la creació de la unitat operativa Centre Universitari de la Visió
8
34/2016
Modificació d'àmbit d'actuació,nom, competències i composició de la Unitat Igualtat d'Oportunitats de la UPC
9
35/2016
Modificació d'àmbit d'actuació,nom, competències i composició de la Comissió d'Igualtat d'Oportunitats de la UPC
10
36/2016
Aprovació de la modificació parcial dels fitxers que contenen dades de caràcter personal de la Universitat Politècnica de Catalunya
11
37/2016
Aprovació de la convocatòria 2016 del programa de promoció de PDI amb vinculació permanent a temps complet
12.01
38/2016
Modificació de la programació unviersitària 2016-17
12.02
39/2016
Aprovació de memòries de verificació: modificacions, reverificacions i noves implantacions
12.03
Informació sobre l'estat de tresoreria
12.04
Informació sobre la modificació dels Estatuts CRUE
12.05
40/2016
Aprovació de la creació i la participació de la UPC en la spin off BEAMAGINE, S.L
12.06
41/2016
Aprovació de l'adhesió de la UPC al conveni entre la CRUE i les entitats de gestió de drets d'autor CEDRO i VEGAP.
12.07
42/2016
Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació d'un servei per a la realització d'una auditoria financera i elaboració dels comptes anuals agregats de la UPC dels exercicis 2016 i 2017.
12.08
43/2016
Aprovació de l'Estratègia UPC Recircula per promoure l'economia circular en l'ús, la compra i la gestió responsable de recursos i residus
12.09
44/2016
Aprovació del tancament provisional del pressupost 2015.
12.10
45/2016
Aprovació de l'expedient d'alteració 004/15 del pressupost 2015
12.11
46/2016
Aprovació de la priorització de la convocatòria del post-doctorat júnior
12.12
47/2016
Aprovació de les sol.licituds de congressos notables
12.13
48/2016
Aprovació de les sol.licituds d'intensificació de recerca
12.14
49/2016
Aprovació de la sol.licitud de doble pertinença a grups de recerca
12.15
50/2016
Aprovació del reglament d'organització i funcionament de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
12.16
51/2016
Aprovació de la modificació del reglament d'organitzacio i funcionament de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
12.17
52/2016
Aprovació de la suspensió provisional i extraordinària dels processos electorals de determinades unitats acadèmiques
12.18
53/2016
Aprovació de la normativa de votació en urna electrònica
12.19
54/2016
Aprovació de la convocatòria 2015-2016 del procés d'avaluació del PDI lector als efectes de pròrroga de contractes (2n. quadrimestre)
12.20
55/2016
Aprovació de la modificació de la normativa de mèrits de gestió
12.21
56/2016
Aprovació de la convocatòria de la carrera horitzontal Professorat Associat 2016
12.22
57/2016
Aprovació de la creació de la UTG del Campus Diagonal-Besós.
12.23
58/2016
Aprovació de la creació de la UTG de l'Àmbit de Nàutica
12.24
59/2016
Aprovació de les Modificacions de la Relació de Llocs de Treball del PAS
12.25
60/2016
Aprovació de la Modificació del reglament de selecció, provisió i contractació de professorat associat de la UPC i publicació del text refós.
12.26
61/2016
Aprovació de la Convocatoria de permisos de mobilitat externa del PDI 2016/01
12.27
62/2016
Aprovació de la Convocatoria de llicencies sabatiques del PDI_2016-2017
12.28
63/2016
Aprovació de l'oferta Pública d'Ocupació del Personal Docent i Investigador permanent 2016
12.29
64/2016
Aprovació de la convocatòria de concursos de selecció de professorat Agregat
12.30
65/2016
Aprovació de la convocatòria de concursos de professorat Associat 2016-2017
12.31
66/2016
Aprovació de la relació de places de professorat Lector objecte de convocatòria de provisió dins del programa Serra Hunter 2016.
12.32
67/2016
Aprovació de la resolució de la convocatòria 2015/2 del programa d'estabilització del professorat laboral temporal amb dedicació a temps complert i del personal investigador del programa Ramón y Cajal.
Pàgina actualitzada per Secretaria General i Consell Social