Comparteix:

Butlletí UPC 166


Consell de Govern · 08/10/2015

Punt
Titol punt
1.
Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.
Informe del rector (accés al document_annex)
3.
Nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació (accés al document)
4.Actualització de la composició de les Comissions de Consell de Govern. (accés al document)
5.Competències dels membres del Consell de Direcció.(accés al document)
5a.Acord 184/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova el comunicat sobre el posicionament de la UPC en resposta a la crisi de refugiats (accés al document)
6.Acord 147/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’adhesió de la Universitat Politècnica de Catalunya a la Declaració Universal sobre els Arxius (accés al document)
7.Acord 148/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la participació de la Universitat Politècnica de Catalunya a l’associació UP4. (accés al document)
8.Acord 149/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova un acord en relació a la moció debatuda al CU del 21/05/2015. (accés al document)
9.Acord 150/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprovala creació del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental. (accés al document)
10.Acord 151/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la creació del Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció (accés al document)
11.Acord 152/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la creació del Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC. (accés al document)
12.Acord 153/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova  la creació del Departament de Físical. (accés al document)
13.Acord 154/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la creació del Departament de Matemàtiques. (accés al document)
14.Acord 155/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova el reglament d’organització i funcionament del Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC. (accés al document)
15.Acord 156/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la revisió del manual d’avaluació docent (accés al document)
15a.Acord 194/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'increment de places de professorat lector objecte de convocatòria de provisió dins del programa Serra Húnter 2015 (accés al document)
16.Ratificació d'acords i informació de les comissions del Consell de Govern
Comissió de docència i estudiantat
16.01Acord 157/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la programació universitària definitiva 2015-2016. (accés al document)
16.02Acord 158/2015 del Consell de Govern pel qual s'aproven les memòries d'estudis: nova implantació 2015-2016, modificacions i reverificacions.(accés al document)
16.03Aprovació del Marc de dobles titulacions. (document posposat a la següent reunió)
16.04Acord 160/2015 del Consell de Govern d'aprovació dels criteris de priorització de sol·licituds de la convocatòria de beques de col·laboració del MEC 2015-2016 (accés al document)
16.05Acord 161/2015 del Consell de Govern d'aprovació del canvi de domicili de l'Escola d'Enginyeria d'Igualada – EEI. (accés al document)
Comissió d'Economia i Infraestructures
16.06Informe de l’estat de tresoreria (setembre 2015). (accés al document)
16.07Informe seguiment del pressupost 2015. (accés al document)
16.08Informació sobre la planificació de l’elaboració del pressupost 2016 (accés al document)
16.09Informe sobre l’acord marc de contractació de viatges i les condicions de les assegurances (accés al document)
16.10Acord 162/2015 del Consell de Govern pel que s'aprova l’expedient d'alteració 002/15 del pressupost 2015 (accés al document)
16.11Acord 163/2015 del Consell de Govern pel que s'aproven els comptes anuals de la Fundació CIT (any 2014) (accés al document)
16.12Acord 164/2015 del Consell de Govern pel que s'aproven els comptes anuals de la Fundació Parcs (any 2014). (accés al document)
16.13Informació de l’estat de comptes consolidats a la UPC (any 2014). (accés al document)
16.14Acord 165/2015 del Consell de Govern pel que s'aprova el Pla UPC2020: Sostenibilitat energètica. (accés al document)
16.15Acord 166/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la despesa plurianual per a la contractació del servei de sistema compartit per a la gestió de biblioteques i la descoberta de recursos. Concurs conjunt universitats catalanes, Biblioteca de Catalunya amb CSUC. Exercicis 2016-2019.(accés al document)
16.16Acord 167/2015 del Consell de Govenr pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts del Consorci Alt Urgell XXI. (accés al document)
16.17Acord 168/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts del Consorci de l’Agencia Local d’Energia de Barcelona. (accés al document)
16.18Acord 169/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’addenda al conveni de col·laboració entre el Ministeri d’educació, la Generalitat de Catalunya i la UPC, per la creació, equipament i explotació del Consorci Barcelona Supercomputer Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS (accés al document)
16.19Acord 170/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts del Consorci de Servei a les persones de Vilanova i la Geltrú. (accés al document)
16.20Acord 171/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació de les tarifes de gestió acadèmica dels centres adscrits. (accés al document)
16.21Acord 172/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'addenda de modificació del conveni de col·laboració entre la UPC i l'IREC per la posada a disposició d'unes instal·lacions per allotjar la seu de l’IREC en el Campus Diagonal-Besòs (accés al document_annex I_ annex II)
16.22Acord 173/2015 del Consell de Govern pel qual s'aproven els preus dels títols propis de graduat en fotografia i creació digital i de graduat en multimèdia. (accés al document)
Comissió de Recerca
16.23Acord 174/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la contractació d’investigadors distingits a l’IRI. (accés al document)
16.24Acord 175/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la priorització definitiva de les beques FPI-UPC (accés al document)
16.25Acord 176/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la resolució de sol·licituds d'intensificació de recerca. (accés al document)
16.26Acord 177/2015 del Consell de Govenr pel qual s'aproven els nous programes de doctorat 2016-2017 (accés al document)
16.27Acord 178/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació de la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat. (accés al document)
16.28acord 179/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova el pla estratègic de l'Escola de doctorat.(accés al document)
16.29Acord 180/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’adhesió de la Universitat Politècnica de Catalunya al “Manifiesto sobre el real decreto de autoconsumo del Gobierno”.(accés al document)
Comissió de Personal i Acció Social
16.30Acord 181/2015 del Consell de Govern d'aprovació de la resolució del programa d'estabilització del PDI. (accés al document)
16.31Acord 182/2015 del Consell de Govern d'aprovació de la resolució de l’avaluació del complement addicional de recerca (1a. conv. 2015 pel personal docent i investigador contractat). (accés al document)
16.32Acord 183/2015 del Consell de Govern d'aprovació de la resolució de l’assignació del complement per mèrits de recerca (convocatòria 2015 pel personal docent i investigador contractat) (accés al document)
16.33Informació sobre els tribunals dels concursos de places “Serra Húnter”. (accés al document)
16.34Acord 185/2015 del Consell de Govern d'aprovació de la normativa d’assignació de càrrecs als departaments. (accés al document)
16.35Acord 186/2015 del Consell de Govern d'aprovació de la convocatòria de permisos de mobilitat externa del PDI  2015/2. (accés al document)
Comissió de Desenvolupament Estatutari
16.36Acord 188/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova el reglament d'organització i funcionament del departament de nova creació d'Enginyeria Civil i Ambiental. (accés al document)
16.37Acord 189/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova el reglament d'organització i funcionament del departament de nova creació d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció. (accés al document)
16.38Acord 190/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova el reglament d'organització i funcionament del departament de nova creació de Física. (accés al document)
16.39Acord 191/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova el reglament d'organització i funcionament del departament de nova creació de Matemàtiques (accés al document)
16.40Acord 192/2015 del Consell de Govern pel qual s'aproven els criteris sobre el procediment transitori d'adaptació de la composició dels òrgans de govern, representació i consulta a l'Acord 12/2014 del Claustre Universitari. (accés al document)
16.41Acord 159/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova el reglament d'organització i funcionament de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. (accés al document)

Consell Social · 26/oct/2015

Punt
Titol punt
1.
Acta sessió anterior.
2.

Informe del president.

3.Informe del rector (accés al document)
4.Informe de la gerent: Estat de tresoreria. Estat execució pressupost UPC 2015. Calendari elaboració pressupost 2016 (accès al document 1) (accès al document 2) (accès al document 3)
5.

Informe de la presidenta de la Comissió Econòmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin

5.1.

Informació de l’estat  de comptes consolidats a la UPC (any 2014) (accés al document)

5.2.

Aprovació de l’expedient d’alteració 002/05 del pressupost 2015 (accés al document)

5.3.

Aprovació dels comptes anuals de la Fundació CIT UPC (any 2014) (accés al document)

5.4.Aprovació dels comptes anuals de la Fundació Parc (any 2014). (accés al document)
5.5.Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació del servei de sistema compartit per a la gestió de biblioteques i la descoberta de recursos. Concurs conjunt universitats catalanes, Biblioteca de Catalunya amb CSCU. Exercicis 2016-19. (accés al document)
5.6.Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci Alt Urgell XXI. (accés al document)
5.7.Aprovació de a modificació dels Estatuts del Consorci de l'Agència Local d'Energia de Barcelona. (accés al document)
5.8.Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci de Servei a les persones de Vilanova i la Geltrú. (accés al document) 
5.9.

Aprovació de l'addenda al conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació, la Generalitat de Catalunya i la UPC, per a la creació, equipament i explotació del Consorci Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). (accés al document)

5.10.Aprovació de l'addenda de modificació del conveni de col·laboració entre la UPC i l'IREC per a la posada a disposició d'unes instal·lacions per allotjar la seu de l'IREC en el Campus Diagonal-Besòs. (accés al document)
5.11.Aprovació de la participació de la UPC en l'associació UP4. (accés al document)
5.12.Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca (1a Convocatòria 2015 per al personal docent i investigador contractat). (accés al document)
5.13.Aprovació de la modificació de les tarifes de gestió acadèmica dels centres adscrits. (accés al document)
5.14.

Aprovació dels preus dels títols propis de graduat en fotografia i creació digital i de graduat en multimèdia (accés al document)

 

5.15.

Aprovació de la pròrroga del contracte amb BDO, Audiberia Auditores, SL, d'assistència tècnica per a la realització de l'auditoria financera dels comptes de la UPC de l'exercici 2015 (accés al document)

6.

Informe del president de la Comissió Acadèmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin

6.1.

Aprovació de la programació universitària definitiva 2015-16 (accés al document)

6.2.

Aprovació del canvi de domicilia de l'Escola d'Enginyeria d'Igualada (EEI) (accés al document)

7.

Assumptes de tràmit

8.

Diversos

Pàgina actualitzada per Secretaria General i Consell Social