Comparteix:

Registre d'eliminació de documentació

El registre d'eliminació de documentació deixa constància dels processos d'eliminació de documents de la UPC des de l’any 2011 fins a l’actualitat, tant pel que fa a l’eliminació controlada (realitzada per l'Arxiu de la UPC) com la que realitzen directament les unitats.

El registre, elaborat per l’Oficina de Documentació i Arxius, indica:

  • la data d'inici i codi de l'expedient d'eliminació
  • la unitat sol·licitant
  • el volum, classificació i suport dels documents eliminats
  • la data de destrucció

Així es compleix amb l'obligació de transparència que estableix la legislació per als arxius del Sistema d’Arxius de Catalunya (SAC), amb la finalitat que els usuaris puguin localitzar i identificar els documents i hi puguin accedir (article 9.1.b de la Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents).

Registre eliminació 2023
(pdf)

Registre eliminació 2022
(pdf)

Registre eliminació 2011-2021
(pdf)