Vés al contingut (premeu Retorn)

Enquestes de satisfacció

Les enquestes de satisfacció són un instrument que ens ha de permetre conèixer i detectar les necessitats, expectatives, interessos, demandes, opinions o percepcions dels diferents col·lectius que configuren la Universitat, per poder incidir en la millora de la nostra activitat i assegurar una gestió correcta dels serveis que oferim.

 

La unitat encarregada de gestionar i administrar les enquestes de satisfacció i estudis d’opinió que amb caràcter oficial s’organitzen a la Universitat,  així com d’elaborar i difondre els informes de resultats de les mateixes, és el Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) d’acord amb l’organització i temporalització que figura a la taula d’enquestes oficials de la Universitat i de les directrius que emanen dels Òrgans de Govern de la UPC.

 

Taula d’enquestes oficials de la Universitat Politècnica de Catalunya


Enquesta

Col·lectiu implicat

Periodicitat

Enquestes a l'estudiantat de Nou Ingrés Estudiantat (G i M*) Biennal
Enquestes de Docència – Assignatures Estudiantat (G i M) Quadrimestral Q
Enquestes de Docència – Actuació docent del PDI Estudiantat (G i M) Quadrimestral Q
Enquestes de Mobilitat dels estudiants (1) Estudiantat (G i M) Anual Q
Enquestes de Satisfacció al PDI PDI Triennal Q
Enquestes de Satisfacció al PAS PAS Triennal Q
Enquesta de Satisfacció als Estudiants  Estudiantat (G i M) Triennal Q
Enquestes de Satisfacció als doctorands  Estudiantat doctorat Biennal Q
Enquestes de Satisfacció als directors de tesis PDI Triennal Q
Enquestes de Satisfacció de Titulats (2) Titulats (G i M) Anual Q
Enquestes d'Inserció Laboral (2) Titulats (G, M i D) Triennal Q
Enquesta als Ocupadors (2) Ocupadors Sense determinar Q
Enquesta Biblioteques Usuaris biblioteques Sense determinar Q
Enquestes de Serveis i de Processos de Gestió (3) Estudiantat/PDI/PAS Programació ad hoc

G: estudiants de Grau; M: estudiants de Màster; D: estudiants de Doctorat

Q: els resultats formen part de la documentació del procés d’acreditació de les titulacions

 

(1)  Dades disponibles per Graus. Només es publiquen els resultats per un indicador. Les dades es troben a la taula "Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat" dins de la pestanya "Indicadors de satisfacció"

(2)  Enquestes gestionades per AQU Catalunya

(3)  Les enquestes dissenyades per conèixer l’opinió o satisfacció dels serveis que oferim, s’han d’administrar de manera coordinada per tal d’evitar que un mateix col·lectiu sigui entrevistat reiteradament en un mateix període de temps per diferents agents o responsables de projectes d’estudis que necessiten conèixer la opinió dels seus usuaris.

* En la primera edició de les enquestes d'estudiantat nou de Màster no es va obtenir una participació suficient per poder fer públics els resultats de les enquestes.

 

 

El GPAQ vetllarà per la correcta coordinació de les iniciatives que emanin dels diferents serveis en aquest àmbit.