Vés al contingut (premeu Retorn)

Enquestes de satisfacció

Les enquestes de satisfacció són un instrument que ens ha de permetre conèixer i detectar les necessitats, expectatives, interessos, demandes, opinions o percepcions dels diferents col·lectius que configuren la Universitat, per poder incidir en la millora de la nostra activitat i assegurar una gestió correcta dels serveis que oferim.

 

La unitat encarregada de gestionar i administrar les enquestes de satisfacció i estudis d’opinió que amb caràcter oficial s’organitzen a la Universitat,  així com d’elaborar i difondre els informes de resultats de les mateixes, és el Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) d’acord amb l’organització i temporalització que figura a la taula d’enquestes oficials de la Universitat i de les directrius que emanen dels Òrgans de Govern de la UPC.

 

Taula d’enquestes oficials de la Universitat Politècnica de Catalunya


Enquesta

Col·lectiu implicat

Periodicitat

Enquestes a l'estudiantat de Nou Ingrés Estudiantat (G i M) Biennal
Enquestes de Docència – Assignatures Estudiantat (G i M) Quadrimestral Q
Enquestes de Docència – Actuació docent del PDI Estudiantat (G i M) Quadrimestral Q
Enquestes de Mobilitat dels estudiants (1) Estudiantat (G i M) Anual Q
Enquestes de Satisfacció al PDI PDI Triennal Q
Enquestes de Satisfacció al PAS PAS Triennal Q
Enquesta de Satisfacció als Estudiants  Estudiantat (G i M) Triennal Q
Enquestes de Satisfacció als doctorands  Estudiantat doctorat Biennal Q
Enquestes de Satisfacció als directors de tesis PDI Triennal Q
Enquestes de Satisfacció de Titulats (2) Titulats (G i M) Anual Q
Enquestes d'Inserció Laboral (2) Titulats (G, M i D) Triennal Q
Enquesta als Ocupadors (2) Ocupadors Sense determinar Q
Enquesta Biblioteques Usuaris biblioteques Sense determinar Q
Enquestes de Serveis i de Processos de Gestió (3) Estudiantat/PDI/PAS Programació ad hoc

G: estudiants de Grau; M: estudiants de Màster; D: estudiants de Doctorat

Q: els resultats formen part de la documentació del procés d’acreditació de les titulacions

 

(1)  Dades disponibles per Graus. Només es publiquen els resultats per un indicador. Les dades es troben a la taula "Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat" dins de la pestanya "Indicadors de satisfacció"

(2)  Enquestes gestionades per AQU Catalunya

(3)  Les enquestes dissenyades per conèixer l’opinió o satisfacció dels serveis que oferim, s’han d’administrar de manera coordinada per tal d’evitar que un mateix col·lectiu sigui entrevistat reiteradament en un mateix període de temps per diferents agents o responsables de projectes d’estudis que necessiten conèixer la opinió dels seus usuaris.

 

 

El GPAQ vetllarà per la correcta coordinació de les iniciatives que emanin dels diferents serveis en aquest àmbit.