Comparteix:

Mapa d'enquestes

(1) Enquestes gestionades per AQU Catalunya

Per garantir un funcionament coherent del mapa d'enquestes de la UPC, s'acorda que les enquestes dissenyades per conèixer l'opinió i/o satisfacció d'usuaris de serveis o de processos de gestió de la Universitat, s'administraran de manera coordinada, per tal d'evitar que un mateix col·lectiu sigui entrevistat reiteradament, en un mateix període de temps, pels diferents agents o responsables de projectes d'estudis que necessitin conèixer l'opinió dels seus usuaris.

S'encomana al GPAQ vetllar per la correcta coordinació de les iniciatives que es proposin en aquest àmbit (Acord 2019/04/15, de 4 de juliol de 2019, del Consell de Govern)