Enquesta de satisfacció de titulats/ades de Màsters

Objectiu: L’enquesta de satisfacció de les persones titulades recentment recull la seva opinió sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge, el suport que han tingut durant els estudis i els resultats d’aquest procés. L’objectiu és que la seva opinió proporcioni informació per a la tria de futurs i futures estudiants i permeti orientar la millora de les titulacions que han cursat per a l’estudiantat actual. AQU Catalunya ha liderat l’elaboració d’un model d’enquesta comú a totes les universitats i que permetrà la comparabilitat entre elles.

Col·lectiu a qui va adreçat: Estudiantat de Màster titulat a l'any acadèmic indicat

Periodicitat: Anual

 

 

NOU!! Any acadèmic 2021-2022  Model d'enquesta

Observacions:  Per aquesta edició no es tenen resultats per a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) i per l'Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB) donat que en totes les titulacions de màster tenien menys de 3 respostes. També s'han eliminat els resultats amb menys de 3 respostes per titulació, per qualsevol dels altres  centres (en aquest cas només apareix la titulació a la taula de participació dins l'informe)

                   *Inclou els resultats de l'Institut de Sostenibilitat (IS)


Any acadèmic 2020-2021  Model d'enquesta

*Inclou els resultats de l'Institut de Sostenibilitat (IS)


 Any acadèmic 2019-2020 Model d'enquesta

Observacions: Per aquesta edició no es tenen resultats per a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM), l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG), la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) i per l'Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB) donat que en totes les titulacions de màster tenien menys de 3 respostes.
També s'han eliminat els resultats amb menys de 3 respostes per titulació, per qualsevol dels altres centres (en aquest cas només apareix la titulació a la taula de participació dins l'informe)


Observacions: Per aquesta edició no es tenen resultats per a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) ni per la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) donat que en totes les titulacions de màster tenien menys de 3 respostes.
També s'han eliminat els resultats amb menys de 3 respostes per titulació, per qualsevol dels altres centres.

*Inclou els resultats de l'Institut de Sostenibilitat (IS)

 

 Nota metodològica:
1. En les publicacions penjades al Portal de Dades s'han exclòs les titulacions que han rebut 2 o menys respostes, per tal de garantir la confidencialitat de les mateixes.
2. En cada pestanya de cada informe trobareu una sèrie de filtres amb els que podreu fer les seleccions que considereu per les variables que hi ha disponibles (Tipus Centre, Nom Centre i Nom Titulació). Cada filtre aplica a totes les pestanyes de l’informe a l’hora.

 

Observació: Per aquesta edició no es tenen resultats per la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) perquè només hi havia dos enquestats/ades per dos titulacions diferents i han estat eliminades per motius de confidencialitat. També s'han eliminat els resultats en les que només participa un individu per titulació, per qualsevol dels altres centres.

*Inclou els resultats de l'Institut de Sostenibilitat (IS)

 

 

Adreça de contacte:  Info.enquestes@upc.edu