Encàrrec docent

L' encàrrec docent estableix com s’organitza i s’aprova l’assignació dels recursos docents necessaris (hores de dedicació del PDI que mesurem en PADs: Punts d’Activitat Docent) que la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) encarrega a les unitats acadèmiques (centres, departaments i instituts universitaris de recerca) que imparteixen estudis de grau i màster per a una adequada planificació de la docència de grau i màster que s’impartirà en un curs acadèmic, així com l’escola de doctorat, pel que fa als programes de doctorat.

L’ abast és la docència reglada bàsica que les unitats acadèmiques imparteixen en les diferents titulacions de grau, màster i doctorat i, com a conseqüència, en el dimensionament de la plantilla de PDI.

Podeu consultar els resultats als apartats:

Eina de gestió: Intranet de l'encàrrec docent 

Adreça de contacte