Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)

D'acord amb el compromís de transparència que s'exigeix a les institucions universitàries en el marc de l'EEES, les universitats han de garantir que les seves actuacions asseguren l'assoliment dels objectius associats a la formació que imparteixen. Per aconseguir aquest repte, les institucions universitàries han de disposar de polítiques i Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) formalment establerts, implementats i públicament disponibles.

Unitats Acadèmiques

Les Unitats Acadèmiques són les responsables directes de dur a terme l’activitat acadèmica de la Universitat. Aquesta activitat acadèmica es desenvolupa mitjançant els seus centres docents (escoles i facultats), departaments, instituts universitaris de recerca i l’Escola de Doctorat.

 

Fundació Politècnica de Catalunya

La Fundació Politècnica de Catalunya (FPC) és la institució creada per la UPC per al foment i la promoció de les activitats de formació permanent adreçades als professionals de les empreses i dels sectors econòmics i socials de Catalunya.