Marc VSMA

El Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l'Acreditació dels títols oficials (VSMA) vincula els processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació) que se succeeixen al llarg de la vida de les titulacions, establint uns lligams coherents entre tots ells i de promovent una major eficiència en la seva gestió, amb l'objectiu de millorar els ensenyaments.

 


 

  • Verificació: Les titulacions de l’EEES, per tenir validesa oficial, s’han de sotmetre a aquest procés previ d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya). Les propostes d’ensenyaments s’han d’elaborar seguint el marc normatiu de la UPC i les guies d’AQU Catalunya. Un cop l'ensenyament ha estat verificat, la Generalitat l'ha d'autoritzar perquè es pugui implantar, d'acord amb els criteris de programació que s’estableixin i la disponibilitat de finançament. El Consell de Ministres estableix el caràcter oficial dels títols universitaris i ordena la seva inclusió en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT). 
  • Seguiment: Les titulacions verificades han de fer un seguiment de l’ensenyament a partir de l’anàlisi de dades i d’indicadors, i l'elaboració, si escau, de propostes de millora que serveixin per corregir les desviacions observades entre el disseny dels títols fet a la verificació i el seu posterior desenvolupament. Aquesta avaluació, realitzada pels responsables acadèmics de l’ensenyament, cal documentar-la a través d’un informe que servirà com a font d’evidència per a l’acreditació de cada titulació. Només es podran introduir modificacions en el títol si s’han fet constar en l’informe.
  • Modificació: Els canvis en els títols oficials només poden ser fruit del procés de seguiment i, per tant, són el resultat natural i esperat d'aquest procés. Per aquest motiu cada ensenyament només es pot sotmetre al procés de modificació, com a màxim, un cop cada curs acadèmic. Els possibles canvis es poden classificar en funció de la seva tipologia: substancials i no substancials.
  • Acreditació: Abans dels sis anys (o vuit anys en el cas de graus de 300 o 360 ECTS) a comptar des de la seva implantació inicial (o darrera acreditació), les titulacions s’hauran de sotmetre al procés d’acreditació. A partir d’un autoinforme d’avaluació elaborat pels responsables acadèmics de la titulació de característiques similars als informes de seguiment, i una visita externa per part d’un Comitè d’Avaluació Externa nomenat per AQU Catalunya, s’emet un informe de valoració del funcionament del programa formatiu. Aquest informes cal que siguin avaluats favorablement i superar els requeriments del CAE per tal que les titulacions se segueixin impartint.

     Adreça de contacte: