Vés al contingut (premeu Retorn)

Entitats participades

La Universitat Politècnica de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 44 i l’article 46 dels seus Estatuts, pot crear entitats amb personalitat jurídica diferent de la de la Universitat per a la promoció i el desenvolupament de les seves finalitats, d’acord amb la legislació general aplicable, a iniciativa pròpia o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades.

control-gestio_participades.png

Què fem?

 Seguiment de les entitats participades per la UPC

  • Auditoria comptable i financera del Grup UPC, les entitats vinculades i les empreses de base tecnològica o spin-offs.
  • Representació de la UPC a les spin-offs assistint a juntes de socis i consells d’administració, realitzant el seguiment i control de les operacions societàries i el control de transaccions amb la UPC.
  • Seguiment i gestió de les operacions societàries de les entitats vinculades i del Grup UPC: fusions, escissions i liquidacions.
  • Elaboració d’informes pel Consell de Govern i el Consell Social a petició del rector,els vicerectors i el gerent.

Quines són les empreses participades?

Per tal de potenciar la capacitat emprenedora dels membres de la comunitat universitària, la UPC també fomenta la creació d’empreses de base tecnològica o bé la participació en aquestes empreses.

Grup UPC

Entitats on la UPC hi té directament o indirecta participació majoritària en el capital o fons patrimonial.

El rector o rectora presideix les entitats que integren el Grup UPC i els seus òrgans de decisió. Aquestes entitats estan sotmeses a l'obligació de rendir comptes en els mateixos terminis i amb el mateix procediment que la Universitat.

La relació de la Universitat Politècnica de Catalunya amb cada una de les entitats del Grup UPC es regula mitjançant un contracte programa.

El Consell de Govern regula i aprova l'adscripció o vinculació de personal docent i investigador de la Universitat a les entitats del Grup UPC, d'acord amb la normativa vigent.

Entitats vinculades

Entitats on la UPC hi participa amb caràcter minoritari i que tenen com a finalitat realitzar tasques acadèmiques o de suport a aquestes.

El Consell de Govern de la UPC regula i aprova l'adscripció o vinculació de personal docent i investigador de la Universitat a les entitats vinculades, d'acord amb la normativa vigent.

Empreses de Base Tecnològica (EBTs) o Spin-Offs

Entitats promogudes i, en el seu cas, participades amb una participació mínima per la Universitat, per tal de dur a terme l'explotació econòmica dels resultats d'R+D+i obtinguts a partir de projectes de recerca.

L'objectiu és potenciar la transferència de tecnologia i la capacitat emprenedora dels membres de la comunitat universitària.

Aquesta transferència de coneixement s'articula a través d'un contracte de transferència de tecnologia.