Comparteix:

Títol VII dels Estatuts del 2012 de la UPC

Títol VII

El síndic o síndica de greuges

Article 221

Naturalesa

El síndic o síndica de greuges és l’òrgan institucional encarregat de vetllar pel respecte dels drets i les llibertats dels membres de la comunitat universitària, especialment en relació amb les actuacions dels altres membres de la comunitat i dels òrgans i serveis de la Universitat.

 

Exerceix una activitat informativa, de caràcter tuïtiu, en les qüestions que li sotmeten, o que decideix d’ofici, sobre el funcionament de la Universitat en tots els seus àmbits, i promou especialment la convivència, la cultura de l’ètica i les bones pràctiques.

 

La seva actuació no està sotmesa al mandat imperatiu de cap instància universitària i es regeix pels principis d’independència i autonomia.

Article 222

Funcions

Són funcions del síndic o síndica de greuges:

 

a) Rebre les queixes i les observacions que li formulin sobre el funcionament de la Universitat.

b) Valorar les sol·licituds rebudes per admetre-les o no a tràmit i prioritzar les pròpies actuacions.

c) Sol·licitar informació als òrgans universitaris i a les persones a què afecten les queixes i les observacions esmentades anteriorment i prendre les mesures d’investigació que consideri oportunes per esclarir-les.

d) Realitzar, davant els òrgans competents, amb caràcter no vinculant, propostes de resolució dels assumptes que li han estat sotmesos i proposar fórmules de conciliació o d’acord que en facilitin una resolució positiva i ràpida.

e) Actuar com a mediador en els casos previstos en aquests Estatuts i en els altres en què consideri oportú oferir la seva mediació, la qual ha de ser acceptada per les parts implicades.

f) Atendre les peticions d’empara de qualsevol membre de la comunitat que es consideri afectat greument per l’actuació d’un òrgan de la Universitat.

g) Fer propostes als òrgans competents per a la millora de la qualitat universitària, quan el resultat de les seves actuacions ho aconselli.

h) Vetllar pel compliment del que estableixen aquests Estatuts i altres normatives de la Universitat.

i) Presentar al Consell Social i al Claustre Universitari un informe anual sobre les seves actuacions, que ha d’incloure els suggeriments que en derivin respecte al funcionament de la Universitat.

Article 223

Col·laboració amb el síndic o síndica de greuges
Els òrgans universitaris, les unitats i els membres de la comunitat universitària tenen el deure de proporcionar amb diligència les dades i les informacions que sol·liciti expressament el síndic o síndica de greuges en l’exercici de les seves funcions.

Article 224

Nomenament

El Consell Social elegeix el síndic o síndica de greuges entre persones amb reconegut prestigi, acreditada probitat i un coneixement adequat de la institució universitària.

 

L’elecció es fa mitjançant una votació secreta i requereix la majoria absoluta dels membres del Consell Social i en fa el nomenament el president o presidenta.

 

El mandat del síndic o síndica de greuges té una durada de quatre anys, renovable per un únic període consecutiu.

 

La condició de síndic o síndica de greuges és incompatible amb la de membre en actiu de la comunitat universitària i amb la de membre d’un òrgan col·legiat de la Universitat.

 

El Reglament del síndic o síndica de greuges és aprovat pel Consell Social.

Article 225

Règim econòmic

El Consell Social ha de destinar, amb càrrec al seu pressupost, una assignació econòmica com a retribució del síndic o síndica de greuges, segons les condicions del seu nomenament aprovades d’acord amb el rector o rectora. Així mateix, li ha d’assignar el personal i els mitjans necessaris per a l’exercici de les seves funcions.