Comparteix:

Legislació

La Sindicatura de Greuges està regulada per legislació d'àmbit estatal i autonòmic, pels Estatuts de la UPC i pel Reglament de règim intern de la Sindicatura de Greuges de la UPC.

Legislació universitària estatal

Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, disposició addicional catorzena," Del defensor universitari", en què n’estableix l’obligatorietat i les funcions.


Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’estudiant universitari, article 46 "El defensor universitari".

 

Legislació universitària autonòmica

Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, títol II, sobre "La comunitat universitària", capítol I, Disposicions generals, article 31, sobre "El síndic de greuges de la comunitat universitària".

 

Normativa pròpia de la UPC

Els Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya vigents, aprovats per l’Acord Gov/43/2012, de 29 de maig, en el títol VII “El síndic o síndica de greuges” inclouen els articles relacionats amb la naturalesa, les funcions, la col·laboració, el nomenament i el règim econòmic del síndic o síndica de greuges (art. 221 a 225).

 

El Reglament del síndic o síndica de greuges de la UPC, aprovat pel Consell Social el 8 de maig de 2017, Acord 26/2017.

 

Altra normativa