Comparteix:

Pla de llengües UPC

""
Direcció: Vicerectorat de Qualitat i Política Lingüística                                Coordinació tècnica: Servei de Llengües i Terminologia

El Pla de llengües UPC és l’instrument de la política lingüística de la UPC, previst en l’article 113 dels Estatuts.

Pla de llengües UPC 2010-2020. Més de 100 indicadors i informes d'avaluació.

Pla de llengües UPC 2022-2025

Els objectius del Pla de llengües UPC 2022-2025 s'emmarquen en els acords sobre política lingüística del sistema universitari i de recerca de Catalunya.

Acords del sistema universitari

Objectius i plans d'acció

Els 12 objectius, classificats en 4 àmbits, identifiquen les apostes estratègiques de la UPC per al període 2022-2025, que s’han de desplegar en plans d’acció i indicadors que concretin els compromisos d’assoliment.

Ús de llengües

1. Ús del català: enfortir l’ús del català en els diferents àmbits: docència i altres activitats acadèmiques, recerca, transferència de coneixement, administració i usos institucionals.

2. Ús de l’anglès: estendre l’ús de l’anglès en els diferents àmbits, especialment en l’oferta d’estudis.

3. Seguretat lingüística: garantir els principis de transparència i seguretat lingüístiques en l’ús de les llengües a la docència i els drets lingüístics dels membres de la comunitat.

Coneixement de llengües

4. Coneixement del català: garantir el coneixement suficient del català i l’acreditació del nivell dels diferents col·lectius, d’acord amb el marc legal.

5. Coneixement de l’anglès: augmentar el coneixement de l’anglès entre els membres de la comunitat i garantir l’acreditació de coneixements, d’acord amb la regulació establerta.

6. Comunicació eficaç: promoure la millora de les habilitats comunicatives del personal i l’adquisició de tècniques de comunicació i de la competència en comunicació eficaç de l’estudiantat.

Acollida i interculturalitat

7. Acollida lingüística i cultural: universalitzar els programes d’acollida lingüística i cultural de l’estudiantat i altres col·lectius internacionals.

8. Activitats interculturals: estendre el programa de mentories i les activitats interculturals que fomenten la interacció entre l’estudiant local i l’internacional.

9. Competència intercultural: promoure el desenvolupament de la competència intercultural dels membres de la comunitat.

Qualitat lingüística

10. Serveis de suport lingüístic: acordar els serveis i circuits per assegurar la qualitat de les comunicacions multilingües i donar suport als membres de la comunitat.

11. Recursos de suport lingüístic: acordar els criteris de llibre d’estil de la UPC i posar a l’abast recursos multilingües per donar suport als membres de la comunitat.

12. Terminologia multilingüe: elaborar terminologia multilingüe de les àrees de coneixement de la UPC i contribuir a la producció i la difusió de la terminologia tècnica i científica en català.

Valors i principis

Els objectius del Pla s’inspiren en els principis de planificació lingüística actuals i en els valors següents:

 • Multilingüisme autocentrat.
 • Compromís amb el català com a llengua pròpia.
 • Distribució funcional de les llengües.
 • Aposta per la internacionalització i l’anglès.
 • Transparència i seguretat lingüístiques en l’ús de les llengües a la docència.
 • Respecte pels drets lingüístics.
 • Valor del coneixement de llengües.
 • Valor de la qualitat lingüística.
 • Acollida lingüística i cultural de l’estudiantat internacional.
 • Foment de les competències interculturals i de comunicació i eficaç.
 • Compromís amb la inclusió.
 • Transversalitat i col·laboració amb els agents interns.
 • Treball interuniversitari i aliances amb els agents externs.

Els valors i principis es recullen al Marc del Pla de llengües UPC 2022-2025.

Les llengües als Estatuts de UPC

Diversos articles dels Estatuts de la UPC fan referència i regulen a l'ús i coneixement de llengües. Accés al text dels articles.

 • Article 4. Objectius de la UPC
 • Article 11. Llengua
 • Article 113. Multilingüisme
 • Article 179. Processos d’acollida
 • Article 206. Normativa general

Les llengües d'ús de la UPC

[Text de l'apartat del Marc del Pla de llengües UPC 2022-2025.]

Les llengües de treball i comunicació
El català, el castellà i l’anglès són llengües de treball i comunicació a la UPC, d’acord amb la distribució de funcions i usos que es deriva dels estatus respectius: el català com a llengua oficial pròpia i vehicle d’expressió normal, el castellà com a llengua oficial i l’anglès com a llengua internacional. L’aranès ha de trobar-hi la presència institucional que correspongui com a llengua oficial a Catalunya, sobre la base dels acords que el sistema universitari ha de prendre sobre l’aplicació de la llei.

Les llengües de la docència
El català, el castellà i l’anglès són les llengües en què s’imparteix la docència en els estudis de la UPC. El català ha de ser la llengua d’ús majoritari en els graus, d’acord amb el compromís del 80 % global de disponibilitat d'assignatures en català signat per les universitats públiques de Catalunya. En la resta d’estudis, la distribució de les llengües i els percentatges d’ús varien segons els públics i el grau d’internacionalització que la UPC defineix. La llengua en què s’imparteixen les assignatures és pública i ha de ser coneguda per l’estudiantat abans de la matrícula. La llengua anunciada per als grups és la llengua en què s’ha d’impartir la classe, d’acord amb els principis de transparència i seguretat lingüístiques acordats per les universitats.

Les llengües en l'àmbit institucional i de l'administració
El català és la llengua d’ús normal en l’àmbit institucional i de l’administració i és la llengua de la comunicació interna, és a dir, aquella en què s’han d’adreçar els missatges i s’han de publicar les informacions per al personal de la universitat. En la comunicació amb l’estudiantat s’ha d’usar el català per defecte i també el castellà i/o l’anglès quan les comunicacions que s’adrecen a col·lectius específics, com ara l’estudiantat de programes de mobilitat, ho aconsellin. En la comunicació externa s’utilitzen les diferents llengües d’ús de la UPC segons les finalitats i els destinataris. El web institucional de la UPC, especialment la informació sobre els estudis de grau, màster i doctorat, es publica en català, castellà i anglès. Tots els webs de la UPC han de tenir versió en català.

Desenvolupament de protocols
Els objectius previstos en el Pla de llengües UPC 2022-2025 inclouen consensuar i aprovar protocols d’ús que desenvolupin aquests principis bàsics en els diferents àmbits.

Agents

El Pla de llengües té caràcter transversal, implica agents interns i externs i afecta tots els membres de la comunitat:

 

""