Comparteix:

Protocol d'ús de llengües a l'aula

La transparència i la seguretat lingüístiques com a garantia dels drets lingüístics de l’estudiantat i el professorat.
Acord CG 2022/02/32

 

Marc legal

 • Estatut d’Autonomia de Catalunya, 2006. Article 35. Drets lingüístics en l'àmbit de l'ensenyament:

  1. Totes les persones tenen dret a rebre l’ensenyament en català, d’acord amb el que estableix aquest Estatut. El català s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament universitari i en el no universitari.

  5. El professorat i l’alumnat dels centres universitaris tenen dret a expressar-se, oralment i per escrit, en la llengua oficial que elegeixin
 • Estatuts de la UPC, 2012. Article 11. Llengua:

  El català és la llengua pròpia de la Universitat Politècnica de Catalunya i el seu vehicle d’expressió normal. La llengua castellana hi conviu en igualtat de drets per a tots els membres de la comunitat universitària, sobre la base del respecte a la llibertat d’expressar-se, oralment i per escrit, en cada cas en la llengua que es prefereixi. La Universitat ha de fomentar el coneixement i l’ús del català en tots els àmbits de l’activitat universitària, facilitar-ne l’aprenentatge a tots els membres de la seva comunitat i assegurar el nivell de coneixement suficient de les dues llengües oficials, d’acord amb el marc legal.
 • Marc legal sobre les llengües a Catalunya

Drets

 • Dret del professorat a escollir la llengua oficial (català o castellà) de la docència i a utilitzar-la oralment i per escrit.
 • Dret de l’estudiantat a utilitzar la llengua oficial que triï en les comunicacions tant orals com escrites, independentment de la llengua oficial (català o castellà) en què s’imparteix l’assignatura.
 • Dret de l’estudiantat a disposar d’informació sobre la llengua d’impartició de l’assignatura prèviament a la matrícula.
 • Dret del professorat i l’estudiantat a utilitzar la llengua que triïn de comú acord per a les interaccions personals dins i fora de l’aula (llengües oficials o terceres llengües).
 • En les assignatures impartides en català o castellà, l’estudiantat pot utilitzar la llengua anglesa a classe oralment i per escrit, si compta amb l’acord previ del professorat que imparteix l’assignatura.

Compromisos

 • La UPC es compromet a informar l’estudiantat de la llengua d’impartició de la docència dels diferents grups classe amb anterioritat al període de matrícula.
 • El professorat es compromet a informar de la llengua que utilitzarà de manera predominant per impartir l’assignatura i a mantenir-la durant tot el període docent.
 • En cas que es produeixin canvis a darrera hora en el professorat assignat que impliquin un canvi de la llengua d’impartició, el centre hi ha de donar el vistiplau i ha de fer pública la llengua en què s’impartirà l'assignatura.
 • L’estudiantat es compromet a respectar la llengua anunciada d’impartició de l’assignatura i a no demanar canvi de llengua per al grup classe.
 • La informació sobre la llengua en què s’impartirà la classe és un compromís que dona seguretat lingüística, tant a l’estudiantat que s’hi matricula com al professorat que la imparteix.
 • S’entén que la llengua de la docència de què s’informa és la llengua en què el professorat imparteix majoritàriament la classe tant oralment com per escrit (inclosos els exàmens i les proves d’avaluació) i que és independent de la bibliografia de l’assignatura, que pot ser en diferents llengües.
 • En les assignatures en anglès, l’estudiantat ha d’utilitzar necessàriament la llengua anglesa en els contextos orals i escrits que s’especifiquin, especialment en allò que preveu la normativa acadèmica sobre l’assoliment de la competència en tercera llengua en els graus.