Erasmus+ BIPs- Obligacions de les persones beneficiàries de l'ajut

Els beneficiaris dels ajuts es comprometen a:

Abans de començar l’estada

 • Signar el conveni financer Erasmus+. Aquest document s’ha de signar electrònicament. No s’acceptaran documents escanejats o per correu electrònic.
 • Si encara no ho ha fet, lliurar l’ordre SEPA a través de l’e-Secretaria, signada electrònicament pel titular del compte bancari. Aquest document està disponible a l’apartat de “les meves dades/comptes bancaris” de la nova e-secretaria (https://prisma-nou.upc.edu/ - apartat “Estudiants”).
 • Informar el compte bancari (espanyol) pel qual es vol percebre l’ajut concedit. Per fer-ho, cal accedir a la nova e-secretaria (https://prisma-nou.upc.edu/ - apartat “Estudiants”), apartats “Mobilitat/Estada de mobilitat” i pestanya “dades de mobilitat”.
 • Haver lliurat l’Erasmus Learning Agreement emplenat i signat per totes les parts.
 • Formalitzar la seva matrícula a la UPC, incloent l’assignatura del BIP, abans de realitzar l’estada.
 • Disposar, obligatòriament, d’una assegurança que garanteixi, com a mínim, les prestacions següents:
  - L’atenció sanitària, incloses les proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques.
  - Cobertura per accidents en el país de destinació.
  - Repatriació en cas de defunció.
  - Responsabilitat civil.
El beneficiari pot contractar l’assegurança i pujar el certificat a l’e-Secretaria, on l’Oficina de Relacions Internacionals el validarà. Si arribat el moment de la mobilitat no s’ha dipositat i validat el document, no es podrà fer efectiu el pagament de l’ajut. Tota la informació relativa a l’assegurança obligatòria es pot consultar al web del Gabinet de Relacions Internacionals de la UPC.


Durant la mobilitat

 • En el cas d’estades superiors a 14 dies: lliurar a través de l’e-Secretaria, en iniciar l’estada, un certificat d’incorporació expedit per la institució receptora on constin les dates previstes d’inici i final d’estada. Un model d’aquest certificat està disponible a l'apartat corresponent de l'e-Secretaria de l'estudiant.
 • Respectar la normativa de la institució de destinació, així com la legislació general del país d’estada.

  A més, el centre on la persona beneficiària està matriculada podrà requerir, si escau, més documentació per gestionar el reconeixement de crèdits.

 

A la tornada de la mobilitat

 • Lliurar a través de l’e-Secretaria un certificat original expedit per la institució receptora on constin les dates d’inici i final de l’estada. L' estudiant es por descarregar el model de certificat a l'apartat corresponent de la seva e-Secretaria.
 •  Emplenar l’enquesta final que li farà arribar la Unió Europea per correu electrònic des de l’adreça EU-CORPORATE-NOTIFICATION-SYSTEM@ec.europa.eu. Aquest informe es fa online i és obligatori per a tots els participants del programa Erasmus+, independentment de si tenen ajut o no.
 • Lliurar les targetes d'embarcament o similar, per justificar el viatge.

 

Els beneficiaris, en tot cas, també es comprometen a:

 • Retornar l’import íntegre o proporcional de l’ajut concedit en cas de renúncia total o parcial o d’escurçament del període de l’estada sense existir causa de força major. També s’hauran de retornar els imports percebuts indegudament en els casos en què s’hagi produït un error de càlcul.

 

La no devolució d’aquests imports implica la suspensió temporal de serveis acadèmics.

 

Si l’estudiant no ha lliurat la documentació requerida en el termini de 20 dies un cop finalitzada l’estada, es revocarà l’ajut i es donarà de baixa com a participant del programa Erasmus+.