Comparteix:

Convocatòria d'ajuts Erasmus+ per a estudiants de doctorat

Ajuts adreçat a estudiants de doctorat, amb l'objectiu de subvencionar estades de curta o llarga durada, en una institució de qualsevol dels països elegibles per a les mobilitats Erasmus+ indicats en aquesta convocatòria.

 

Aquesta convocatòria d'ajuts està TANCADA des d'aquest mes de juny 2023, donat que ja s'ha exhaurit el pressupost disponible.
Més endavant es publicarà una altra convocatòria, per estades al curs 2023-2024, i també es publicarà al web d'aquest Gabinet.

 

Informació general


 • Organisme responsable:

Logo Erasmus proj 2021

 • Destinataris:

  Estudiants de doctorat de la UPC que vulguin fer una estada de mobilitat de curta o llarga durada en una institució europea dins el programa Erasmus+.
  Consulta a través d'aquest enllaç els països participants
 • Característiques de l'estada
  • Es concediran ajuts per a estades de curta durada (mínim 5 dies, màxim 30 dies) i per a estades de llarga durada (de 60 a 180 dies).
  • Les estades de mobilitat s'han de realitzar entre l'1 de gener i el 30 de setembre de 2023.
  • Es poden sol·licitar ajuts amb caràcter retroactiu per a estades ja realitzades, si estan dins del període elegible, els candidats compleixen tots els requisits de la convocatòria i hi ha disposició pressupostària.
  • Correspon a l’estudiant buscar i seleccionar el lloc on realitzarà l’estada, sempre amb l’autorització dels seus responsables (tutor i responsable del programa de Doctorat).
  • La contractació del transport i de l’allotjament, així com la concreció dels detalls de l’estada seran responsabilitat del beneficiari.

Requisits

 • Ser ciutadà d'un estat membre de la Unió Europea o disposar de número d'identificació d'estrangers (NIE).
 • Estar matriculat de tutoria i al corrent de pagament de la matrícula durant el curs 2022/2023 en un programa de doctorat de la UPC. No haver-hi dipositat la tesi doctoral en el moment d'inici de l'estada.
 • Els estudiants beneficiaris hauran de mantenir la condició d'estudiant vinculat a la UPC durant tot el període de l'estada.
 • L'estada ha d'estar autoritzada pel director de la tesi doctoral i pel coordinador del programa corresponent, així com acceptada per la institució de destinació i pel sol·licitant.
 • No superar dotze mesos de mobilitat Erasmus en el nivell d'estudis de doctorat, incloent-hi les estades prèvies.

Incompatibilitats


 • La percepció dels ajuts és incompatible amb la percepció de qualsevol altre ajut o beca finançada amb fons europeus: Erasmus Mundus, Marie Curie, MINIMI, Erasmus+ Staff Teaching Assignement (STA), KA203, etc.

 • Per a tot allò no contemplat en aquesta convocatòria, s’atendrà al que contempla el SEPIE en el marc general de la convocatòria Erasmus+.

Sol·licitud

 • Data fi: 30/09/2023
 • Presentació:

  La sol·licitud s'ha de presentar mitjançant aquest formulari Seu Electrònica de la UPC

  Un cop tramitada, la seu retornarà un document justificatiu que caldrà lliurar a través de l’e-secretaria.

Junt amb el formulari de sol·licitud s'ha de lliurar a través de la Seu Electrònica de la UPC:
 • Learning Agreement (estades curtes), o bé Training Agreement (estades llargues).

  (Descarrega't els models de Learning o Training agreement seguint l'enllaç corresponent.)

  Cal lliurar-lo completament emplenat i signat per les 4 parts: la persona sol·licitant, el director de tesi, el coordinador del programa de doctorat i el supervisor de l'estada a la institució d'acollida.

 • Una còpia del Document d'Activitats de Doctorat (DAD) actualitzat.

 • Carta d'invitació de la institució d'acollida.

 • Resguard de l'assegurança contractada.

El Gabinet de Relacions Internacionals informarà, via e-mail, de la recepció de la sol·licitud així com de la incorrecció o manca de documentació o informació, si escau.

Import de l'ajut


 • Import general: Finançament segons tipus d'estada

  Tipus d'estadaFinançament
  Mobilitat de curta durada (5-14 dies) 70€/dia
  Mobilitat de curta durada (15-30 dies) 70 €/dia des de el dia 5 al 14
  50 € dia des de el dia 15 al 30
  Mobilitat de llarga durada (60-180 dies) segons país
  (consultar grups i imports en aquest enllaç)
 • Import addicional:
  Ajuts per a persones amb necessitats especials
  Els beneficiaris afectats per una discapacitat legalment reconeguda podran beneficiar-se dels ajuts complementaris que la SEPIE disposa per a aquest col·lectiu.
  Consulta el procediment i els requisits per poder accedir a aquests ajuts.

Pagament de l'ajut- Pagament d'estades 5-30 dies:
Es farà un únic pagament, a la tornada de l'estada, després de lliurar la documentació corresponent. 

- Pagament d'estades superiors a 60 dies: 
El pagament s'efectuarà en dues parts:
 • Un primer pagament parcial del 70% del total de l'ajut concedit, en haver iniciat l'estada, si s’ha lliurat la documentació corresponent.
 • Un segon pagament d'un 30% de l’import a la tornada de l’estada, després de lliurar la resta de documentació.

En cas que la durada final de l'estada acreditada en el certificat d’estada sigui inferior de la indicada en la credencial de mobilitat internacional, es descomptarà del segon pagament de l’ajut la part corresponent al temps no realitzat. Aquestes beques es troben subjectes a la legislació fiscal vigent.


Obligacions dels beneficiaris Consulta aquí el llistat d'obligacions.

 

Models de documentació


Consulta aquí els models de documents que s'han de presentar.

 

Adjudicació • Criteris:
En cas que l'import de l'ajut que rebrien les sol·licituds presentades i que reunissin tots els requisits superés el pressupost disponible, aquestes s'ordenarien en funció d'una puntuació calculada de la següent manera:

a) 1 punt pels sol·licitants que tinguin avaluat positivament el pla de recerca.
b) 2 punts pels sol·licitants que no hagin gaudit anteriorment d'aquest ajut.     
c) fins a 3 punts en funció de la producció científica del sol·licitant. 
La puntuació del punt c serà atorgada per la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat


 • Publicació de la resolució:

Les sol·licituds presentades seran estudiades i resoltes, com a màxim, l’últim dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud. En aquesta resolució parcial hi constaran totes les sol·licituds presentades durant el mes anterior (veure taula de sota) i es publicarà en una simple relació de NIF/NIE i resultat.

Sol·licituds presentades

Data màxima resolució

Text de la resolució

De l’1 al 31 de març de 2023

30 d'abril de 2023

Resolució definitiva

De l’1 al 30 d'abril de 2023

31 de maig de 2023

Resolució provisional

De l’1 al 31 de maig de 2023

30 de juny de 2023

Resolució provisional


En el cas que es produeixi un gran volum de sol·licituds i no sigui possible resoldre dins d'aquest termini, el Gabinet de Relacions Internacionals informarà via mail, d'aquesta circumstància i de quina data estimada de resolució es preveu.

Totes les comunicacions es faran mitjançant l'email que consta a l'e-secretaria. Per aquest motiu, les persones sol·licitants seran responsables de mantenir aquesta informació actualitzada.

 • Al·legacions:

  Contra les resolucions parcials provisionals, les persones sol·licitants podran presentar al·legacions en el termini màxim de 10 dies naturals, comptats a partir de la publicació de la resolució. Les al·legacions es faran arribar a través de la seu electrònica UPC a través de l’enllaç que es publicarà a la resolució provisional.

  A final de curs, es publicarà una resolució definitiva que exhaurirà la via administrativa i davant les quals es podrà interposar un recurs contenciós administratiu.

  Les al·legacions que siguin considerades s’inclouran en la següent resolució parcial o en la final, si s’escau.

  Un cop finalitzada la convocatòria es publicarà una resolució final on es relacionarà el llistat de persones beneficiàries.

Més informació

Contacte

 

Oficina de Mobilitat Internacional d'Estudiants (OMI)

C/ Jordi Girona,1-3

Plaça Telecos

Campus Nord Barcelona

 

 

Atenció on-line:

 

Atenció telefònica:

Tel. +34 93 401 57 40

        +34 93 401 69 37

 

El  nostre horari d'atenció (telefònica o presencial) és:

- de dilluns a divendres de 10 a 14 hores 

- i els dimarts per la tarda, de 15:30 a 17:30 hores (tardes entre el 16 de setembre i el 15 de juny)

http://www.upc.edu/sri