Vés al contingut (premeu Retorn)

Consell social

Consell Social · 22/07/2014

Punt
Titol punt
1.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.
Informe del president
3. Informe del rector (accés al document)
4. Informe de la gerent
4.1. Estat de la tresoreria a 2 de juliol de 2014 (accés al document)
5. Informe de la presidenta de la Comissió Econòmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin

5.1. Informe d'auditoria i comptes anuals de CEIB (accés al document)

5.2. Informe d'auditoria i aprovació dels comptes anuals de les entitats del grup UPC de l'exercici 2013 (accés doc 2) (accés doc 3) (accés doc 4) (accés doc 5) (accés doc 6) (accés doc 7)

5.3. Aprovació de la modificació de tarifes per al curs 2014-15 (accés al document)

5.4. Aprovació de les taxes i preus per al curs acadèmic 2014-15 (accés al document)

5.5. Aprovació de l'acord per a la formalització de la despesa pluriennal per a la contractació conjunta i consorciada (CUC) del servei de telecomunicacions corporatives per a tota la UPC (accés al document)
5.6.
Aprovació de l'acord per a la formalització de la despesa pluriennal per  a la contractació del servei de correu intern (accés al document)
5.7. Aprovació de la modificació dels Estatuts de la Fundació Miquel Agustí (accés al document)
5.8. Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca del PDI_F (2a convocatòria 2013) (accés document 1) (accés document 2)
5.9.
Aprovació de l'assignació individual del complement addcional de recerca del PDI_L (1a convocatòria 2014)(accés document 1)(accés document 2)
6.
Informe del president de la Comissió Acadèmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
6.1.
Punts informatius

6.1.1. Informació sobre l'anàlisi i valoració de les noves propostes de modificacións de títols existents i de nous títols per al curs 2015-16 (accés al document ) (accés al document 2)
6.1.2. Informació sobre l'estat de preinscripció i matrícula dels màsters universitaris per al curs 2014-15
6.2. Aprovació de la revisió de l'oferta de màsters universitaris per al curs 2014-15 (accés al document)
6.3. Aprovació de la distribució de les beques-col·laboració del curs acadèmic 2014-15 del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (accés al document)
6.4. Aprovació de l'oferta de formació permanent del curs 2013/2014 (cursos pendents) (accés al document)
6.5. Aprovació dels preus i modalitats de pagament dels programes de formació permanent per al curs 2014-15 (accés al document)
7. Informe del síndic de greuges 2013 i 1r semestre 2014 (accés al document)