Comparteix:

Butlletí UPC 157


Consell de Govern · 21/07/2014

Punt
Titol punt
1.
Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2.
Informe del rector (accés al document 1) (accés al document 2)
3.Temes informatius
3.01
Nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació (accés al document)
4.Acord 133/2014 del Consell del Govern pel qual s'aproven les bases per un acord entre la Secretaria d'Universitats i Recerca (SUR) i la UPC sobre el model de projecte acadèmic Enginyeria-Besòs (accés al document)
5.Ratificació d'acords i informació de les comissions del Consell de Govern
Comissió d'Economia i Infraestructures
5.01Informe sobre l'estat de la Tresoreria a 2 de juliol de 2014 (accés al document)
5.02Acord 134/2014 del Consell de govern pel qual s'aprova l'informe d'auditoria i comptes anuals de les entitats del Grup UPC, exercici 2013 (accés al document)
5.03Acord 135/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació de tarifes acadèmiques per al curs 2014-2015 (accés al document)
5.05Acord 136/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la formalització de la despesa pluriennal per a la contractació conjunta consorciada (CSUC) del servei de telecomunicacions corporatives per a tota la UPC (accés al document)
5.06Acord 137/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la formalització de la despesa pluriennal per a la contractació del servei de correu intern de la UPC (accés al document)
5.07Acord 138/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació dels estatuts de la Fundació Miquel Agustí (accés al document)
5.08Acord 139/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la distribució de romanents subjecte a les limitacions pressupostàries (accés al document)
Comissió de Recerca
5.09Informe d'indicadors de l'activitat de recerca PAR i PATT 2013 (accés al document)
5.10Acord 140/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la creació d'un centre específic de recerca (accés al document)
5.11Acord 141/2014 del Consell de Govern pel qual s'aproven nous grups de recerca (accés al document)
5.12Acord 142/2014 del Consell de Govern pel qual es resolen les sol·licituds per pertànyer a dos grups de recerca de la UPC
Comissió de Desenvolupament Estatutari
5.14Acord 143/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la regulació de les seccions departamentals (accés al document)
5.15Acord 144/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el canvi de denominació del departament de LLenguatges i Sistemes Informàtics (accés al document)
5.16Acord 145/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics (accés al document)
5.17Acord 146/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (accés al document)
5.18Acord 147/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament del Departament d’Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica (accés al document)
5.19Acord 148/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament del Departament de Matemàtica Aplicada IV (accés al document)
5.20Acord 149/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (accés al document)
Comissió de Personal i Acció Social
5.21Acord 150/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’actualització del sistema de punts d’activitat acadèmica del PDI (accés al document)
5.22Acord 151/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’assignació de complements bàsics docents del PDI (convocatòria 2013) (accés al document)
5.23Acord 152/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’assignació de complements bàsics de recerca del PDI-F (Sexennis CNEAI convocatòria 2013) (accés al document)
5.24Acord 153/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la proposta d’assignació de complements addicionals de recerca del PDI-F (2a convocatòria 2013) (accés al document)
5.25Acord 154/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la proposta d’assignació de complements addicionals de recerca del PDI-L (1a convocatòria 2014) (accés al document)
5.26Acord 155/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’assignació de complements bàsics de recerca del PDI-L (convocatòria 2014) (accés al document)
5.27Acord 156/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la proposta d’assignació de complements addicionals de gestió del PDI (convocatòria 2013) (accés al document)
5.28Acord 157/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la proposta d’assignació de complements addicionals de docència del PDI (convocatòria 2013) (accés al document)
5.29Acord 158/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el nomenament de professorat emèrit (accés al document)
5.30Acord 159/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la resolució de la convocatòria de permisos de mobilitat externa del PDI 2014 (accés al document)
Comissió de Docència i Estudiantat
5.32Acord 160/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la revisió de l’oferta de màsters universitaris per al curs 2014-2015 (accés al document)
5.33Acord 161/2014 del Consell de Govern pel qual s'aproven les propostes de modificacions de títols existents i de nous títols de grau i màster universitari per al curs 2015-2016 (accés al document)
5.34Acord 162/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el canvi de pla d’estudis del màster universitari en Enginyeria de materials fibrosos a partir del curs 2014-2015 (accés al document)
5.35Acord 163/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el canvi de pla d’estudis del grau en Recursos energètics i miners (accés al document)
5.36Acord 164/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació de la memòria de dobles titulacions de l’EET (accés al document)
5.38Acord 165/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’informe d’universitat 2014 (ISU) de seguiment de grau i màster universitari (accés al document)
5.39Acord 166/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’assignació definitiva de docència per al curs 2014-2015 (accés al document)
5.40Informació de la distribució de beques de col·laboració per al curs 2014-2015 (accés al document)
5.41Acord 167/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’alta en el registre d’associacions de l’Associació d’estudiants xinesos de la UPC i de l’Associació d’amics de la universitat pública – AMICAL (accés al document)
5.42Acord 168/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’oferta de formació permanent del curs 2013-2014 (cursos pendents) (accés al document)
5.43Acord 169/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’oferta de formació permanent del curs 2014-2015 (accés al document)
5.44Acord 170/2014 del Consell de Govern pel qual s'aproven els preus i modalitats de pagament del programes de formació permanent per al curs 2014-2015 (accés al document)
6.Assumptes de tràmit
6.01Actualització del calendari de reunions dels òrgans d govern, representació i consulta 2014
6.02Acord 171/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'esmena a l'Acord núm. 126/2014 del Consell de Govern de 3 de juny, pel qual s'aprova la convocatòria de concursos de professorat associat a temps parcial (accés al document)

Consell Social · 22/07/2014

Punt
Titol punt
1.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.
Informe del president
3.Informe del rector (accés al document)
4.Informe de la gerent
4.1.Estat de la tresoreria a 2 de juliol de 2014 (accés al document)
5.Informe de la presidenta de la Comissió Econòmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin

5.1.Informe d'auditoria i comptes anuals de CEIB (accés al document)

5.2.Informe d'auditoria i aprovació dels comptes anuals de les entitats del grup UPC de l'exercici 2013 (accés doc 2) (accés doc 3) (accés doc 4) (accés doc 5) (accés doc 6) (accés doc 7)

5.3.Aprovació de la modificació de tarifes per al curs 2014-15 (accés al document)

5.4.Aprovació de les taxes i preus per al curs acadèmic 2014-15 (accés al document)

5.5.Aprovació de l'acord per a la formalització de la despesa pluriennal per a la contractació conjunta i consorciada (CUC) del servei de telecomunicacions corporatives per a tota la UPC (accés al document)
5.6.
Aprovació de l'acord per a la formalització de la despesa pluriennal per  a la contractació del servei de correu intern (accés al document)
5.7.Aprovació de la modificació dels Estatuts de la Fundació Miquel Agustí (accés al document)
5.8.Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca del PDI_F (2a convocatòria 2013) (accés document 1) (accés document 2)
5.9.
Aprovació de l'assignació individual del complement addcional de recerca del PDI_L (1a convocatòria 2014)(accés document 1)(accés document 2)
6.
Informe del president de la Comissió Acadèmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
6.1.
Punts informatius

6.1.1. Informació sobre l'anàlisi i valoració de les noves propostes de modificacións de títols existents i de nous títols per al curs 2015-16 (accés al document ) (accés al document 2)
6.1.2. Informació sobre l'estat de preinscripció i matrícula dels màsters universitaris per al curs 2014-15
6.2.Aprovació de la revisió de l'oferta de màsters universitaris per al curs 2014-15 (accés al document)
6.3.Aprovació de la distribució de les beques-col·laboració del curs acadèmic 2014-15 del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (accés al document)
6.4.Aprovació de l'oferta de formació permanent del curs 2013/2014 (cursos pendents) (accés al document)
6.5.Aprovació dels preus i modalitats de pagament dels programes de formació permanent per al curs 2014-15 (accés al document)
7.Informe del síndic de greuges 2013 i 1r semestre 2014 (accés al document)
Pàgina actualitzada per Secretaria General i Consell Social