Comparteix:

Coneix-nos

L'Oficina de Documentació i Arxius és la responsable del funcionament de l'Arxiu UPC que està constituït pel conjunt d'arxius ubicats a les unitats de la UPC així com l'Arxiu General i l'arxiu electrònic, tal com s'estableix en el seu Reglament.

L'òrgan responsable de l'Arxiu és la Secretaria General. La direcció funcional l'exerceix el cap del Servei de Biblioteques, Documentació i Arxius (SBPA), del qual en forma part l'Oficina de Documentació i Arxius (ODA).

 

Missió

Planificar, implantar i avaluar el sistema de gestió de la documentació i els arxius de la UPC, tot cercant l’eficàcia i eficiència dels arxius al llarg del cicle de vida dels documents, des de la seva producció o recepció a les unitats (arxius d’oficina), fins la seva eliminació o transferència a l’arxiu per a la seva conservació, custòdia i accessibilitat.

Visió

Esdevenir una unitat bàsica d’informació que contribueixi a:

  • Millorar l’eficàcia i l’eficiència de la gestió administrativa amb la finalitat de satisfer les necessitats informatives per a la presa de decisions a la Universitat.
  • Difondre el patrimoni documental de la Universitat  i garantir les condicions adients per afavorir la seva conservació i preservació futura.

Funcions

  • Proposar i coordinar les polítiques de gestió documental i les normes de funcionament així com planificar, implementar i avaluar el sistema integral de gestió documental: els protocols de transferències, selecció i eliminació de documents, les mesures de preservació i seguretat de protecció dels documents de la Universitat i altres.
  • Impartir les directrius per a l’organització del sistema d’Arxius de la Universitat, supervisar el seu funcionament i determinar, d'acord amb l'estructura orgànica de la Universitat, el nombre d'arxius, Intermedis i Històrics, així com l’accés als sistemes d’informació i de gestió dels documents i dels arxius.
  • Coordinar tècnicament el tractament arxivístic dels fons documentals dipositats o creats per la Universitat, tot establint els criteris i directrius per descriure, organitzar i tractar la documentació, per tal de conservar i facilitar l’accés i la consulta de la documentació a la comunitat universitària, així com també als investigadors, als estudiosos i als ciutadans dins del marc normatiu existent.
  • Assessorar i formar al personal de la Universitat en la creació i organització dels diferents tipus d’arxius així com en les eines i tècniques per a una gestió documental de qualitat.
  • Proposar l’establiment de convenis de col·laboració amb altres arxius universitaris, municipals, provincials i estatals, així com representar la UPC en matèria d’arxius tant a nivell intern com extern.
  • Avaluar, proposar i participar en la configuració i millora dels sistemes d’informació i de gestió documental adients per a la Universitat, i definir criteris tècnics per al tractament i la preservació dels documents electrònics per assegurar-ne la seva conservació i consulta.
  • Qualsevol altra funció que impliqui l’organització i el tractament del patrimoni documental.

Laia Lorenzo

Edifici K2M - Planta S1. Despatx S103-S104
c. Jordi Girona 1-3. Campus Nord.
Tel. 934 010 743
laia.lorenzo[at]upc.edu

David Gener Camins

Edifici K2M - Planta S1. Despatx S103-S104
c. Jordi Girona 1-3. Campus Nord.
Tel. 934 017 839
david.gener[at]upc.edu

Arxiu General

c. Jordi Girona 1-3.Edifici BIB. 08034 Barcelona
Tel. 934 017 107

Arxiu Vèrtex

pl. Eusebi Güell 6.Edifici VX. 08034 Barcelona
Tel. 934 011 802

Els objectius de l'ODA s'integren en la planificació estratègica del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius, que des del 1991 ha elaborat successivament plans estratègics i/o programes d’actuacions per gestionar i coordinar les seves diferents oficines, biblioteques i serveis.

Des del 2016 l'ODA disposa d'un eix específic d'actuacions dins del Programa Enginy20 (2016-2020) referent a la Millora dels arxius.

L'Oficina de Documentació i Arxius subscriu el codi deontològic dels arxivers catalans el qual assumeix el Codi d’ètica professional, aprovat per l’Assemblea General del Consell Internacional d’Arxius en la seva 13a sessió, que va tenir lloc a Beijing (Xina) el 6 de novembre de 1996.

La UPC va aprovar en l'acord 147/2015 del Consell de Govern la seva adhesió institucional a la Declaració Universal sobre els Arxius (DUA).

Contacta amb nosaltres

 Som membres de