Certificacions ISO

La certificació és una activitat més centrada en la revisió dels processos que en els resultats. La seva justificació ve donada perquè moltes universitats tenen ja processos d'avaluació de la qualitat interns suficientment desenvolupats; a aquestes institucions o titulacions se'ls podrà atorgar un certificat de qualitat revisable periòdicament amb l'objectiu d'assegurar la qualitat de l'activitat avaluada així com per implantar una metodologia per a promoure la millora contínua dels programes i serveis universitaris.