Compromís envers el foment de la qualitat i la millora contínua

Actualment, la UPC manifesta el seu compromís envers el foment de la qualitat i la millora contínua en els àmbits de la docència, de la recerca i de la gestió tenint en compte:

 • L’establiment de sistemes de garantia interna de la qualitat per obtenir el reconeixement de la qualitat de la docència impartida a la UPC i vetllar per l’acreditació de totes les titulacions oficials que s’hi imparteixen.
 • El disseny de mecanismes, polítiques i directrius per aconseguir una qualitat científica contrastada i competitiva.
 • La promoció de la millora contínua de la gestió i dels serveis universitaris.
 • Els criteris d’eficàcia i eficiència per gestionar les activitats de les persones i dels grups de treball orientades als objectius de la docència, la recerca i la gestió.
 • Els principis i valors que ha de regir el codi ètic i de bones pràctiques del personal de la UPC i del seu estudiantat en l’exercici de les seves activitats.
 • L’assoliment dels estàndards de satisfacció i necessitats i expectatives de tots els grups d’interès, i en especial atenció de l’estudiantat de grau, màster i doctorat.
 • L’orientació a la millora continua en tots els àmbits d’actuació de la Universitat i la consolidació d’una cultura de qualitat coneguda, compartida i assumida per tots els membres de la comunitat de la UPC.
 • La implementació, actualització i millora continua del SGIQ marc de la UPC i dels SGIQ de tots els centres docents.
 • La recollida i l’anàlisi de la informació i el rendiment de comptes

I d’acord amb un valors que ens orienten en l’assoliment dels objectius que ens hem proposat:

 • Eficiència: gestionar les activitats de manera que s’optimitzin l’ús i el rendiment dels recursos disponibles.
 • Esperit crític: promoure la crítica constructiva com un instrument de progrés de la institució, formulada amb argumentació raonada i amb respecte.
 • Innovació: promoure la renovació constant per satisfer les necessitats dels nostres grups d’interès.
 • Integritat: treballar per la consecució de l’interès general de la comunitat universitària i de la societat, al marge de qualsevol influència inapropiada.
 • Transparència: facilitar explicacions concretes, en base a dades o fets contrastables, sobre les decisions adoptades a les parts interessades.
 • Equitat: valorar les necessitats i circumstàncies de les persones i els col·lectius per tal d’aplicar un tractament que garanteixi la igualtat real de les persones.