Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la UPC

 

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és una universitat amb una llarga experiència en la promoció de la qualitat en tots els seus àmbits d’activitat i, des de l’inici, s’ha compromès a una recerca sistemàtica de la millora contínua de la seva activitat, i s’ha proposat com a objectiu la consolidació d'una cultura de qualitat coneguda, compartida i assumida per tots els grups i membres que la integren.

El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de la Universitat respon a l’objectiu i el compromís d’oferir uns programes formatius de qualitat que incloguin en el funcionament mesures per assegurar-ne l’avaluació i la millora contínua i assolir la satisfacció dels diferents grups d’interès relacionats amb la Universitat.

L’SGIQ marc UPC implantat es basa en les directrius del programa AUDIT, promogut per AQU Catalunya, i els estàndards i les directrius de garantia de la qualitat propugnades per l’ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education), i compleix amb el Reial Decret 822/2021, pel qual s'estableix el marc normatiu per a l’organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seva qualitat.

L'SGIQ de la UPC abasta tots els centres docents propis de la Universitat i totes les titulacions oficials de grau i màster i es defineix com un model marc transversal per a tota la Universitat.