Rendició de comptes

Per contribuir a la millora de l'organització, la UPC explica i difon als seus grups d'interès els principals resultats obtinguts en l'activitat acadèmica, investigadora i de gestió mitjançant memòries i informes.

Portal UPC Transparent

Memòries Institucionals

Memòries de les Unitats Acadèmiques