Comparteix:

Mentors i mentores del programa SALSA'M, curs 2023-2024

 

El curs 2023-2024 a l'EEABB, l'EEBE, l'EETAC, l'ESEIAAT, l'ETSAB, l'ETSECCPB, l'ETSETB, la FIB, la FOOT i l'ETSAV. 

Formulari d'inscripció

Presentació

La UPC, a través del Vicerectorat de Política Universitària i el Vicerectorat de Política Docent, obre una convocatòria adreçada a l'estudiantat que vulgui participar en el Programa de mentoria SALSA’M (Suport acadèmic, lingüístic i sociocultural per a estudiantat de mobilitat), durant el curs acadèmic 2023-2024.

Aquest programa, de suport a l’acollida de l’estudiantat internacional, està coordinat pel Servei de Llengües i Terminologia (SLT) i per un equip d’estudiants becaris, i s’organitza en col·laboració amb el Gabinet de Relacions Internacionals i Empresa (GRIE), l'EEABB, l'EEBE, l'EETAC, l'ESEIAAT, l'ETSAB, l'ETSECCPB, l'ETSETB, la FIB, la FOOT i l'ETSAV.

Objecte

El programa SALSA’M té per objectiu oferir a l’estudiant internacional que ve a fer una estada a la UPC un suport personalitzat per mitjà d’estudiants locals mentors que doni resposta a les seves necessitats d’integració acadèmica, de relació amb l’estudiant local, de coneixement de l’entorn i de pràctica de llengües.

Destinataris

Aquesta convocatòria s’adreça a l'estudiantat de grau de l'EEABB, l'EEBE, l'EETAC, l'ESEIAAT, l'ETSAB, l'ETSECCPB, l'ETSETB, la FIB, la FOOT i l'ETSAV que tingui interès en la mobilitat estudiantil i vulgui relacionar-se amb companys i companyes d’altres llocs del món, conèixer cultures, practicar llengües, formar-se en habilitats interculturals i viure una experiència enriquidora que la UPC reconeix amb ECTS i com a mèrit en les convocatòries de mobilitat.

En el cas que hi hagi estudiantat de màster interessat a participar-hi, s’acceptaran i es valoraran les sol·licituds.

Requisits

Els estudiants i les estudiants que vulguin participar en el programa SALSA’M han de complir els requisits següents:

 • Estar matriculat/da en un grau de  l'EEABB, l'EEBE, l'EETAC, l'ESEIAAT, l'ETSAB, l'ETSECCPB, l'ETSETB, la FIB, la FOOT i l'ETSAV, tant en el moment de fer la sol·licitud com en el moment de dur a terme la mentoria.
 • Haver superat la fase inicial.

No caldrà presentar cap document acreditatiu dels requisits esmentats, ja que aquesta informació es validarà internament mitjançant l’expedient acadèmic.

Reconeixement acadèmic

L’estudiant de grau que participi en el programa SALSA’M podrà sol·licitar el reconeixement de 2 crèdits ECTS de l’Itinerari d'activitats culturals, esportives, solidàries, de cooperació i de representació estudiantil, en cas que l’avaluació de la seva activitat hagi estat satisfactòria.

La participació en el programa també comptarà com a mèrit a l’hora de sol·licitar una plaça de mobilitat, si el centre així ho valora.

Durada

La mentoria té una durada d'uns tres mesos, tot i que la majoria d’activitats es faran durant les primeres setmanes.

Dedicació i tasques

El programa de mentoria està coordinat per l’SLT i un equip de becaris i becàries coordinadors que s’encarrega de fer un seguiment de la tasca dels mentors i mentores, de formar-los i donar-los suport en tot allò que necessitin.


La mentoria té una dedicació de 50 hores presencials i de 25 hores de formació i treball autònom, repartides, aproximadament, en 10 setmanes.


A cada mentor o mentora se li assignaran 2 estudiants internacionals, com a màxim, segons les necessitats de cada centre. Les tasques que haurà de dur a terme, en coordinació amb l’equip de becaris, són les següents:

 • Llegir la guia de funcionament i tasques del programa SALSA'M abans de començar l'activitat.
 • Posar-se en contacte, per correu electrònic, amb els estudiants assignats abans que vinguin a la UPC i donar resposta a les inquietuds que puguin tenir.
 • Rebre’ls en el moment de l’arribada.
 • Ajudar-los en temes relatius a l’allotjament, si s’escau.
 • Guiar els estudiants i les estudiants assignats per les instal·lacions del centre i facilitar-los l'accés als serveis principals (consergeria, copisteria, biblioteques, sales d’ordinadors...).
 • Familiaritzar-los amb el funcionament acadèmic del centre (sistema d’avaluació, calendari, exàmens, e-secretaria, Atenea...).
 • Donar-los orientacions bàsiques sobre la ciutat (barris, transport, preus, horaris, obertura de compte, telefonia mòbil...).
 • Ajudar-los en temes administratius i acadèmics (canvis de grup, problemes amb els horaris, dubtes, apunts, bibliografia...).
 • Participar en les activitats de sociabilització i intercanvi cultural del programa (speedfriending, rutes per la ciutat, activitat esportiva, sopar amb plats de diferents llocs del món...).
 • Participar en les activitats de pràctica lingüística del programa (pràctica de català, pràctica de castellà, intercanvis lingüístics...).
 • Presentar una memòria final breu de la seva experiència com a mentor o mentora.

Centre participant

Els centres que participen en el programa SALSA'M són  l'EEABB, l'EEBE, l'EETAC, l'ESEIAAT, l'ETSAB, l'ETSECCPB, l'ETSETB, la FIB, la FOOT i l'ETSAV. Els estudiants i les estudiants que facin la mentoria tindran assignats estudiants internacionals del seu centre.

Avaluació i certificació

L’avaluació de l’activitat es farà a partir de l’assistència a les activitats del programa, la realització de qüestionaris de seguiment a Atenea i la presentació d’una memòria final breu.

L’SLT lliurarà als estudiants que hagin superat l’activitat un certificat i tramitarà el reconeixement de crèdits en l’expedient. Els estudiants i les estudiants han de sol·licitar el reconeixement de crèdits a la secretaria acadèmica del seu centre.

Presentació de sol·licituds

Els estudiants i les estudiants han de sol·licitar la participació en el programa SALSA’M emplenant el formulari.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'obre el mes de juny, per al primer quadrimestre, i el mes de desembre, per al segon.

Resolució

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’SLT i l’equip de becaris coordinadors en faran la valoració corresponent. La resolució es publicarà al web i es comunicarà per correu a les persones que participaran com a mentors en el Programa.